ناصري:مدعيان در حال جدا شدن از ساير تيمها هستند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

رضا ناصري مربي تيم فوتســال تاسيسات دريايي در مورد پيروزي 3 بر صفر تيمش مقابل ارژن شــيراز ميگويد : « خدا را شكر توانستيم با يك بازي خوب و حســاب شــده نتيجه الزم را در بيرون از خانه كســب كنيــم و همانطور كه در جدول مشــخص اســت، تمام مدعيان ليگ دارند يكي يكي خودشــان را از ساير تيمها جدا ميكننــد . نميتوان از بازي خوب ارژن شــيراز غافل شد . ارژن تيمي باسابقه همراه با كادر فني و بازيكنان با انگيزهاي اســت كه متأسفانه اين تيم مدتي در بحران بهســر ميبرد و اگر واقعاً به جدول نگاه كنيم جايگاه اين تيم در جدول االن اين نيســت . مطمئن باشــيد تيم ارژن در پايان فصل يكي از مدعيان خواهــد بود . واقعاً ما بازي سخت و فيزيكي و درگير شــونده در مقابل اين تيم داشــتيم . اين تيم داراي تماشاگران بسيار پرشور و خوبي است و بازي كردن در مقابل اين تيم در شيراز فوقالعاده دشوار است . البته تمام بازيكنان ما بخصوص مصطفــي نظري واقعاً در بازي با ارژن روز خوبي داشــتند و خدا را شاكرم كه 3 امتياز اين بازي را گرفتيم ». آنها اين هفته با آذرخش بندرعباس بازي دارند : « تمام بچههاي ما بــا توجه به نتايج اخير در شــرايط روحي خوبي هستند . متأسفانه ما ۲ بازيكن مصدوم داريم و منتظريم كه پزشك تيم اجازه اين ۲ نفر را براي بــازي با آذرخش صادر كند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.