پيکان، تيم نيمه دوم

تیم پیکان شروع خوبی در لیگ نداشت. تساوی خانگی با پدیده، باخت به پارس جنوبی در جم، تساوی دوباره خانگی این بار مقابل ذوبآهن و شکست مقابل سپیدرود در رشت که این آخری شرایط را برای مجید جاللی سخت کرده بود. دو امتیاز از چهار بازی انتظاری نبود که از تیم ششم فصل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

حمایت باشگاه و میل به پیشرفت در فوتبال نتيجهگرای مــا، مربيان خيلی حاشــيه امنيتی ندارند و با چنــد هفته ناكامی خيلی زود صندلیشــان را در باشــگاه از دست میدهند. در واقع دم دســت تريــن تصميم از ســوی برخی مديران، كنار گذاشــتن سرمربی برای پنهان شدن پشت ضعفهای احتمالیشان اســت. اما اين اتفاق در پيكان نيفتاد. زمانی كه آقا معلم در چهار بازی اول امتيازهای با ارزشی را از دست داد خيلیها شمارش معكوس را برای بركناری او آغاز كرده بودند. اما باشگاه حمايت كرد و فرصــت داد و از طرفی بازيكنان تيم هم نه تنها دلسرد و بیانگيزه نشدند بلكه به وضوح میشــد ميل به پيشرفت را در آنها ديد.در واقع پيكان نه «ريپ» زد و نه اينكه آرامشــش را از دست داد. مربی و بازيكن اعتماد متقابل نسبت به هم داشــتند و همين ســرآغازی شــد برای كســب نتايج بهتر. تيم فوالد خوزســتان اولين حريفی بود كه پيكان را از شرايط سختش خارج كرد. پيروزی با حداقل گل آن هم توسط بازيكن سابق فوالد (بختيار رحمانی) كافی بود تا مجيد جاللــی در پايان پنجمين هفتــه نفس راحتی بكشــد. اين پيروزی در بهترين زمان ممكن به دســت آمد چون آنها برای بــازی بعد (مقابل پرسپوليس) 24 روز فرصت آمادهسازی داشتند.

هماهنگی نفرات جدید با تیم

پيــكان هم مثل 15 تيــم ديگر ليگ برتر ورودیهايی داشــت. بازيكنانی كه بدون شــک بــرای هماهنگ شــدن نياز به زمان داشــتند. تيمی كه در فصل قبل عادت كرده بود در ميانه زمينش سيامک نعمتی و در نوک حمله منشا را ببيند حاال بايد به نفرات جديد دلخوش میكرد. البته بعضی از آنها مثل بختيار رحمانی و حجت حــقوردی از ابتدا در تركيب اصلی قرار گرفتند و چند نفری هم مثل دافه از بازی ششم به تيم اضافه شدند.

پيــروزی مقابل فوالد هم باعث شــد تا جاللــی با اعتماد به نفس بيشــتری تغييراتی حتــی انــدک را در تيمــش به وجــود آورد. تغييراتــی كه جــواب داد و وقتــی جواب داد ديگر عوض نشــد. به عنوان مثــال زمانی كه پيــام نيازمند دروازهبان جــوان پيكان پس از مصدوميتی كه برای رحمان احمدی به وجود آمد درون دروازه ايستاد به خوبی از فرصتی كه در اختيارش بود استفاده كرد و جاللی هم پس از آن دست به جابجايی مجدد نزد. البته نبايد فرامــوش كرد كه همدلــی و رفاقت بازيكنان نيمكتنشــين با نفرات اصلی هم نقش بسيار زيادی در موفقيتهای اين تيم داشت. در واقع بازيكنانی مثل رحمان احمدی و اميرحســين صادقــی نه تنهــا هيچ وقت به شــرايطی كه داشتند اعتراض نكردند بلكه همدل با بازيكنان هم پست داخل زمين بودند.

آنالیز دقیق بین دو نیمه مجيد جاللی را شــايد بتــوان موفقترين ســرمربی ليگ برتر در بيــن دو نيمه 11 هفته اخير دانســت. بــا اينكه تيم پيــكان در چهار بــازی اولش پنــج گل دريافت كــرد اما هيچ كدام آنها در نيمه دوم نبود. در واقع شــاگردان مجيد جاللی بدترين شــروع فصل را داشتند و بيشترين گلهايشــان را هم در 15 دقيقه اول دريافــت میكردند. تيم آقا معلــم بجز بازی با تراكتورســازی، در 45 دقيقه دوم گلی دريافت نكرده اســت. آمار فوق نشان میدهد كه آناليز ســرمربی پيكان در بين دو نيمه بازیها كامال دقيق بوده و هيچ وقت اين نيمه را به حريفانش واگذار نكرده است.

تصور كنيــد اگر آناليز قبــل از بازیهای پيــكان در نيمــه اول هــم همينطــور جواب میداد امروز چــه جايگاهی را با چه نتايجی در جدول كســب كرده بودند. ايــن فاكتور مهم و ويژگی مثبت تاثيری مســتقيم و غيرقابل انكار درموفقيتهای پيكان داشــته و باعث شــده تا آنها هفت خوان متوالی را با پيروزی پشــت سر بگذارند. جالب اينكه پيكانیها نيمی از گلهای زدهشان هم در نيمه دوم بازیهايشان بوده است.

حفظ بازیکنان در شرایط مسابقه ليگ برتر برای ســومين مرتبه و به دليل بازیهای تداركاتی تيم ملی تعطيل شده است. البته هــر 16 تيم حاضر در مســابقات پيش از فصل با برنامهای كه سازمان ليگ در اختيارشان گذاشته بود نسبت به اين مهم آگاهی داشتند.

اما از آنجا كه همه فوتباليســتهای ما به قول برخی پيشكســوتان حرفهای فكر نمیكنند حفظ آمادگی جسمانی آنها از سوی سرمربی تيم كار بسيار دشواری است. اولين مرتبهای كه ليگ تعطيل شد پس از اولين پيروزی پيكان در فصل بود. در حالی كه شاگردان جاللی چهار پيروزی متوالی را كســب كرده بودند ليــگ باز هم بعد از هفته هشــتم و پيروزی مقابل سياه جامگان تعطيل شد. شــايد خيلیها تصور میكردند كه آقا معلم نتواند بازيكنانش را در شــرايط مسابقه حفظ كند اما وقتی آنها گســترش فوالد را هم شكست دادند بسياری از معادالت به هم خورد.

اين تيم پس از آن تراكتورسازی و سپاهان را هم شكســت داد و برای ســومين مرتبه مثل بقيه تيمها به تعطيالت رفت. آنها حاال در شروع مجدد ليــگ بايد رو در روی صنعت نفت آبادان قرار بگيرند و بايد ديد كه جاللی باز هم توانسته شرايط ايدهآل تيمش را حفظ كند يا نه.

تیم آقا معلم بجز بازی با تراکتورسازی، در 45 دقیقه دوم گلی دریافت نکرده است. آمار فوق نشان میدهد که آنالیز سرمربی پیکان در بین دو نیمه بازیها کامال دقیق بوده و هیچ وقت این نیمه را به حریفانش واگذار نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.