آسياييها معرفي شدند

پس از جلسه سازمان تيمهاي ملي فدراسيون دووميداني

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

جلسه سازمان تيمهاي ملي فدراسيون دووميداني با هدف بررســي عملكرد ورزشــكاران و انتخاب تركيب تيم ملي داخل ســالن ایران براي حضور در هشــتمين دوره رقابتهاي آســيایي كه بهمنماه در تهران برگزار ميشود با حضور مجيد كيهاني ریيس فدراسيون، هاشم صيامي دبير فدراســيون، پریســا بهــزادي نایب ریيس بانوان، تيمور غياثي، حميد فردینپور، هادي سپهرزاد و حســين شایان دیگر اعضاي سازمان بعدازظهر دیروز در محل فدراسيون پيگيري شد.

پس از بحث و تبادل نظر اعضا در این جلسه كه به مدت 4 ساعت به طول انجاميد، تيمور غياثي سخنگوي ســازمان تيمهاي ملي در خصــوص تصميمگيريهاي نهایي اظهار داشــت: «در بخش آقایان با توجه به نتایج كسب شــده در مســابقات داخلي و خارجي و عملكرد ورزشــكاران، سعي شد بهترینها را براي پوشيدن لباس تيــم ملي دعوت كنيم. در بخش بانــوان نيز 2 نفر برتر مسابقات داخل سالن قهرماني كشور و همچنين نفرات برتر رده ســني جوانان را براي حضــور در تركيب تيم دعوت خواهيم كرد. به همين منظور اردوي آمادهسازي مليپوشان در بخش آقایان از روز دوشنبه 25 دي ماه در شهر اروميه برگزار ميشود. اینجانب بهعنوان سرپرست به همراه هادي سپهرزاد و حســين شایان نيز بهعنوان مربيــان در ایــن دوره اردویي حضور خواهيم داشــت. اردوي بانــوان نيز به صورت غير متمركز با سرپرســتي و نظــارت خانم پریســا بهزادي در اســتانهاي مرتبط ورزشكاران مدنظر برگزار ميشود.»

غياثي در پایان با اشــاره به اعضاي تيم ملي داخل سالن در بخش آقایان تاكيد كرد: «تعدادي از ورزشكاران نظر مساعد اعضاي سازمان تيمهاي ملي را به خود جلب كردند و حضورشان در تركيب تيم قطعي است اما برخي از ورزشــكاران را نيــز به اردو دعوت كردیــم تا در این مدت باقي مانده به آغاز مسابقات، پس از ارزیابي نهایي حضورشان را در تركيب تيم ارزیابي كنيم.»

ورزشكاران (آقایان) دعوت شده به اردوي تيم ملي داخل سالن ایران به شرح زیر هستند:

60 متــر: حســن تفتيان (خراســان جنوبي)، رضا قاسمي (اصفهان) و محمد چشمه زار (كرمانشاه)

60 متر با مانع: ميالد سيار (كردستان)، امين برزي (اصفهان) و احمدرضا خنفري (خوزستان)

400 متر: ســجاد هاشــمي آهنگري (آذربایجان شــرقي، علي خدیور (كيش)، رضا كاشــف (خراســان رضوي)

براي انتخاب تيــم 4 در 400 متر امدادي از ميالد رمضاني (آذربایجان شرقي)، رضا ملكپور (قم) و مهدي رحيمي (اصفهان) در اردو ركوردگيري شــده و 2 نفر به تركيب دعوت خواهند شد.

800 متــر: امير مرادي (اصفهــان)، پژمان یارولي (كرمانشاه) و حميد تشكري (خراسان رضوي)

1500 متــر: امير مرادي (اصفهــان)، علي فهيمي (لرستان)، مسلم نيادوست (فارس)

3000 متر: جليل ناصري (ایالم)، حســين كيهاني (كرمانشاه)، همایون همتي (كرمانشاه)

پرتاب وزنه: علي ثمري(تهران) - (از بين شــاهين مهردالن(خراسان رضوي)، شــاهين جعفري(تهران) و محمدحسين اسكندري(قم) كه به اردو دعوت شده اند، پس از ارزیابي عملكرد در طول مدت اردو 2 نفر انتخاب خواهد شد.) پرش بانيزه: محمد بني آدم و حسين فالح (تهران) پرش ارتفاع: كيوان قنبرزاده (مازندران)، محمدرضا وظيفه دوست (تهران) و رضا سليمي (لرستان)

پرش ســه گام: وحيد صدیق (مازندران) - (از بين متين مداحي(گلستان)، امير هزامي(خوزستان)، مهدي تماري(بوشهر) و حميدرضا كيا(مازندران) در این اردو 2 نفر براي تركيب انتخاب ميشوند.)

پرش طــول: عليرضا خالدي(خوزســتان)، محمد قائدزاده(بوشهر) و محمد ارزنده(چهارمحال و بختياري)

هفتگانه: ميالد ميري (تهران)، علي محبي (فارس) و محمــد معتمدنيا (تهران) به اردو دعوت شــدهاند اما براي حضور در تركيب متعاقبا تصميمگيري خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.