ذهنهاي آماده، بدنهاي آماده

اهداف تازه در تمرينات ريكاوري تيم ملي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دوميــن مرحله از تمرینــات ریكاوري ملي پوشــان شــاغل در ليگ ایــران طبق برنامهاي كه كارلوس كيروش تنظيم كرده روز گذشته در مركز پزشكي تمریني pek كه اختصاص به تيمهــاي ملي دارد، انجام شــد. در این تمرین بازیكنان اســتقالل و پرســپوليس هم حضور داشتند و تمریناتي كه مربيان تيم ملــي در نظرگرفته بودند را انجام دادند.

در روز نخســت مرحلــه دوم محمــد خانــزاده در مجموعه حاضر شــد و زیر نظر مربيان تيــم ملي به انجــام تمرینات بدني و ذهنــي پرداخــت و روز گذشــته نيز این بازیكنان؛ ســيد جــالل حســيني، پژمان منتظري، ســيد حســين حســيني، مجيد حسيني، روزبه چشــمی، وریا غفوري، اميد ابراهيمي، اميد نورافكن، مهدي ترابي، سعيد آقایي، علي كریمي، مرتضي تبریزي، رشيد مظاهــري، حامد لك، وحيــد اميري، احمد عبدا... زاده، محمد انصاري، كمال كاميابينيا، عليرضا بيرانونــد و اكبر ایماني در تمرینات تيم ملي حاضر شدند. البته در تمرین دیروز عليرضا حقيقي و ميالد محمدي هم حضور داشــتند و به تمرین پرداختنــد تا لژیونرها هم سهمي در آمادهســازيها داشته باشند. اســاس این تمرینات از بين بردن خستگي ناشــي از بازيهاي هفتــه نوزدهم و تقویت عضالت بود.

بخشي از تمرینات هم به كارهاي ذهني اختصاص داشــت. كارلوس كــي روش البته در ایــن مرحله تمرینات هم حضور نداشــت اما ســرمربي تيم ملي قراراست به زودي به تمرینات تيم ملي اضافه شود و كار شاگردانش را زیر نظر بگيرد. این شيوه تمریني در فوتبال ایران تا كنون مرســوم نبوده و به یاد نداریم كه ملي پوشــان با این برنامه تمریني آماده و مهياي حضور در جام جهاني شوند. شيوهاي كــه كارلــوس كــي روش در پيــش گرفته ميتواند فصل تازهاي در آمادهسازي تيم ملي لقب بگيرد. حــس رضایتمندي كه در چهره تك تك ملي پوشــان دیده ميشود نشان از شور و اشتياق مردان ملي فوتبال ایران براي رســيدن به آمادگي كامل تا پيــش از جام جهاني فوتبال دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.