استقبال سرد از دژاگه

اشكان در قطر؛ او چه ميكند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - روح ...ا معظمي ‪Roohollah Moazami‬

دژاگه در قطر با مهدي طارمي هم روبهرو شد. مهاجمي كه به تازگي از پرسپوليس به الغرافه رفته تا براي اين تيم بازي كند. شايد بعد از طارمي، اشكان دژاگه تبديل به پنجمين بازيكن ايراني حاضر در ليگ ستارگان شود. بعد از پورعلي گنجي، طيبي، سروش رفيعي و طارمي. البته خودش همه چيز را تكذيب ميكند اما اگر پيشنهاد اروپايي مناسب به دست دژاگه نرسد ميتوان از حاال حضور او در ليگ قطر را پيشبيني كرد. اينها همه در شرايطي است كه باشگاهي در قطر به او پيشنهاد بدهد و براي جذبش اقدام كند. گويا فعال خبري از اين باشگاه مورد نظر نيست و كسي در قطر از دژاگه استقبال نكرده است.

آخرين بار حدود 8 ماه قبل در يك بازي رسمي باشگاهي حضور داشت. در بازي حذفي بوندس ليگا و جنگ براي بقا ميان ولفسبورگ و آينتراخت برانشوايگ. بعد از آن ديگر اشكان دژاگه را در پيراهن باشگاهي جديد نديدهايم. اشــكان دژاگه مدت زيادي است با هيچ تيم باشــگاهي قرارداد نبســته و با توجه به اينكه او پاي ثابت اردوهــاي تيم ملي فوتبال ايران اســت، خيليها نگران وضعيــت آمادگياش هســتند. از جمله كارلوس كيروش كه روي دژاگه حساب ويژهاي باز كرده و حتي بازوبند كاپيتاني تيم ملي را نيز در اختيار او قرار داده است.

دوران افول دژاگه در ســطح باشــگاهي وقتي آغاز شــد كه او به قطــر آمد و پيراهن العربي را پوشــيد. البته شــايد هــر بازيكني جــاي او بود همين تصميم را ميگرفت. مبلغ قرارداد ســنگين بود و دژاگه براي حضور در ليگ ســتارگان قطر درآمد هنگفتي به دست آورد. بســياري بر اين باور هستند كه حضور دژاگــه در فوتبــال قطر و امضاي قــرارداد با العربي باعث شــد به مشكالت زيادي برخورد كند و نتوانــد دوران حرفهاياش را آنطور كه ميخواهد پيش ببرد.

دژاگه در اين چند مــاه اخير با خيلي از باشــگاههاي اروپايي و حتي آسيايي مذاكره كرده اما هنــوز تصميمي بــراي آينده خود نگرفته. او ميخواهد در اروپا باشد و از طرفي قراردادي با رقم باال امضا كند. اتفاقي كه بعيد اســت رخ دهد. هيچ باشگاهي در اروپا حاضر نميشــود برای بازيكني كه 8 ماه بدون تيم بوده، پول ســنگيني هزينه كند. دژاگه هم به همين دليل پيشــنهاد المپياكوس و چند تيم آلماني را رد كرده و همچنان دنبال باشگاهي ميگردد كه هم در ســطح بااليي باشد و هم مبلغ سنگيني براي جذب او هزينه كند.

باشــگاه مورد نظر دژاگــه در اروپا يافت نميشود. شــايد به همين دليل است كه در فاصله 5 مــاه تا جام جهاني 2018 روســيه زمزمههايي درباره بازگشــت دژاگه به فوتبال قطر شنيده شــده اســت. كاپيتان تيم ملي ايران در اينســتاگرام خود عكسهايي از بازي السيليه و العربي منتشر كرد تا از حضورش در قطر خبر دهد. همچنين اشــكان دژاگه بازي دو تيم الســيليه و العربي را در ورزشــگاه از نزديك تماشا كرد و به نظر ميرسد قصد دارد به فوتبال قطر برگردد. از اين رو شــايعههايي درباره بازگشــت اشــكان به ليگ ســتارگان منتشــر شــده كه دژاگه فعال چيزي را تاييد نميكند.

دژاگــه در واكنش به شــايعه بازگشــت به ليگ ســتارگان قطر ميگويــد: ««من در تعطيالت به ســر ميبرم و براي رسيدگي به مسائل شــخصي در قطر حضور دارم. حضورم در اينجا مربوط به اين نيســت كه بخواهم با تيمي مذاكره كنم يا قراردادي به امضا برسانم. من پيشــنهادي از تيمهاي قطــري ندارم اما پيشنهادهايي از اروپا به من و مديربرنامههايم رسيده اســت. با اين حال دوست دارم روزي دوباره به ليگ قطر برگردم اما در حال حاضر چنين قصد و نيتي ندارم.»

صحبتهاي دژاگه دو پهلو است. هم دوست دارد به ليگ قطر برگردد و هم نميخواهد اين اتفاق رخ دهد. او از فوتبال قطر ميگويد و البته تصميم قطعياش براي بازي در اروپا: «فوتبال قطر در سالهاي گذشته پيشرفت خوبي كرده و همه چيز اينجا خوب است اما پيشنهادهايي از اروپا دارم و ترجيح ميدهم فوتبالم را در يك ليگ اروپايي دنبال كنم.»

با توجه بــه اينكه زمان زيــادي تا جام جهاني 2018 باقــي نمانده و بيترديد دژاگه براي حضور مقتدرانه در اين مسابقات نياز به تمرين با يك تيم باشگاهي سطح باال دارد، به نظر ميرسد او هرچه سريعتر تيم جديدش را انتخاب كند تا همچنــان يكي از نفرات مورد اعتماد كارلوس كيروش باشد. از سوي ديگر زمان زيادي تا پايان نقل و انتقاالت زمستاني باقي نمانده و بايد ديد در روزهاي آينده دژاگه با چه تيمي قرارداد امضا ميكند.

دژاگه در قطر با مهدي طارمي هم روبهرو شــد. مهاجمي كه به تازگي از پرسپوليس به الغرافه رفته تا براي اين تيم بازي كند. شــايد بعد از طارمي، اشكان دژاگه تبديل به پنجمين بازيكن ايراني حاضر در ليگ ســتارگان شود. بعد از پورعلي گنجي، طيبي، ســروش رفيعي و طارمي. البته خــودش همه چيز را تكذيب ميكند اما اگر پيشــنهاد اروپايي مناســب به دست دژاگه نرســد ميتوان از حاال حضور او در ليگ قطــر را پيشبيني كــرد. اينها همه در شرايطي اســت كه باشگاهي در قطر به او پيشنهاد بدهد و براي جذبش اقدام كند. گويا فعال خبري از اين باشــگاه مورد نظر نيست و كسي در قطر از دژاگه استقبال نكرده است.

دژاگه در قطر با مهدي طارمي هم روبهرو شد. مهاجمي كه به تازگي از پرسپوليس به الغرافه رفته تا براي اين تيم بازي كند. شايد بعد از طارمي، اشكان دژاگه تبديل به پنجمين بازيكن ايراني حاضر در ليگ ستارگان شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.