اوكتاويو: بازيكن 18 ساله يا 35 ساله برايم فرقي ندارد

سطح پرشين كاپ باال است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تورنمنت پرشين كاپ، محك جدي براي تيم ملي فوتبال ساحلي است. ماركو اوكتاويو در خصوص شــرايط بازيكنان براي حضور در اين مســابقات ميگويد: «همه مليپوشــان حاضر در اردو در سطح فني خوبي قرار دارند و در تالش هستيم تا از اردوهاي خود تا پيش از شروع مسابقات پرشين كاپ جهت پيشرفت هرچه بيشــتر تيم، نهايت اســتفاده را ببريم. بدون شــك حريفان ما در مسابقات پرشين كاپ همگي قابل احترام و قدرتمند هســتند. در يك سال گذشــته اين فرصت را داشتم تا بازي تيمهاي اوكراين و آذربايجان را مشاهده كنــم. همچنين ماه گذشــته در مســابقات باشگاهي موندياليتو كه در كشورم برگزار شد، بازيهاي تيم لوانته كه مليپوشــان زيادي از تيم ملي اسپانيا در اين تيم حضور دارند را از نزديــك دنبال كردم. بنابراين اطالعات خوبي از اين 3 تيــم دارم و در اردوهايمان بهترين نكات را به بازيكنان انتقال ميدهم.» سرمربي تيم ملي فوتبال ســاحلي ســطح مســابقات پرشين كاپ را باال ميداند: «از نظر من سطح مسابقات پرشين كاپ بســيار باال است، چرا كه تيمهاي اسپانيا و اوكراين سابقه قهرماني اروپــا را دارند و تيم ملــي آذربايجان نيز در ســالهاي اخير پيشرفتهاي بســيار خوبي داشــته اســت. بدون شــك وقتي لباس تيم ملي را بــر تن ميكنيم بايد بــدون توجه به ســختيهاي پيش رو همه تالشمان را به كار بگيريم. بخصوص كه همه بازيكنان حاضر در ايــن اردو نميتوانند در پرشــين كاپ حضور داشته باشند و ما مجبور هستيم بازيكناني را كه از نظر وضعيت جسماني و شرايط فني هم اكنون در سطح خوبي قرار دارند، براي حضور در اين رقابتها به تيم ملي دعوت كنيم. نبايد فراموش كنيم كه اين3 تيم با بازيكنان اصلي خود بــه ايران ميآيند. ما هم بــا تركيبي از بازيكنــان باتجربه و جوان به زمين مســابقه ميرويم و البته اين مسابقات فرصت و شانس خوبي براي جوانهاي تيم خواهد بود.»

اوكتاويــو در پايــان ميگويــد: «هدف اصلي مــا نمايش قدرت واقعي ايران اســت و اينكــه بازيكني 18 ســاله يا 35 باشــد در انتخابهايمان تاثيري نــدارد و همانطور كه گفتم تنها وضعيت بدنــي و فني آنها تعيين كننده خواهد بود. البته از اين مســابقات و از تمام اردوها و مســابقات ديگرمان براي كسب تجربــه اســتفاده خواهيم كرد تا بــه دور از هرگونه شتابزدگي، نسل جديدي از بازيكنان را بســازيم. بسيار خوشــحال و مفتخرم كه نســل جديدي از بازيكنــان را براي تيم ملي فوتبال ســاحلي ايران پرورش ميدهم. دقيقا همان كاري را كه در سال 2008 انجام دادم و حاصل آن بازيكنان كنوني است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.