برانكو: بندهاي قراردادم سری است

Iran Varzeshi - - پرس -

ما‌نهايتا‌يك‌ ماه‌و‌نيم‌ مي‌توانستيم‌ ايشان‌را‌نگه‌ داريم،‌طارمي‌ از‌نظر‌ذهني‌ در‌پرسپوليس‌ نبود‌و‌اين‌ طبيعي‌بود‌ كه‌با‌اين‌ شرايط‌باشگاه‌ م ‌يتوانست‌ مقداري‌ جلوي‌ضررش‌ را‌با‌فروش‌ اين‌بازيكن‌ جبران‌كند.‌ ما‌خواستيم‌ طارمي‌را‌نگه‌ داريم‌اما‌او‌ نخواست.‌

برانكو‌ايوانكوويچ‌در‌نشست‌خبري‌ديروز‌باشگاه‌در‌مقدمه‌كلي‌حرف‌زد‌كه‌مهم‌ترين‌صحبتهايش‌درباره‌تمديد‌قراردادش‌بود:‌«همانطور‌كه‌مي‌دانيد‌قراردادم‌را‌براي‌دو‌سال‌ با‌پرسپوليس‌تمديد‌كردم.‌خيلي‌سريع‌توانستيم‌منافع‌مشترك‌را‌پيدا‌كنيم‌و‌همانطور‌كه‌گفته‌بودم‌از‌اين‌همكاري‌و‌ادامه‌پيدا‌كردن‌آن‌بسيار‌خوشحال‌هستم.‌اين‌همكاري‌ براي‌توسعه‌بيشتر‌تيم‌و‌باشگاه‌خواهد‌بود‌و‌تشكر‌مي‌كنم‌از‌حمايت‌بي‌دريغ‌هواداران‌عزيزمان‌كه‌واقعا‌حمايت‌عظيمي‌از‌من‌داشته‌اند.‌افتخار‌مي‌كنم‌كه‌عضوي‌از‌پرسپوليس‌ بوده‌و‌هستم.‌همچنان‌اميدواريم‌اين‌همكاري‌و‌خدمات‌ادامه‌داشته‌باشد.‌آنطور‌كه‌گرشاسبي‌و‌پيرواني‌گفتند‌ما‌توافق‌كرديم‌براي‌قرارداد.‌البته‌اين‌را‌هم‌بايد‌بگويم‌كه‌ما‌ تازه‌در‌اول‌راه‌هستيم‌و‌چيزي‌كه‌مرا‌خوشحال‌مي‌كند‌اين‌است‌كه‌يك‌چالش‌جديد‌و‌يك‌انگيزه‌مضاعف‌براي‌اينكه‌پرسپوليس‌روزبه‌روز‌پيشرفت‌كند‌به‌وجود‌آمده‌است.»

دليل‌طوالني‌شدن‌امضاي‌قراردادتان‌ چه‌بود؟‌آيا‌به‌دليل‌ســرمربيگري‌در‌تيم‌ ملي‌اين‌تاخير‌به‌وجود‌آمد؟‌

منظورتان از تیم ملي کدام اســت؟ اوالً باید عرض کنم دلیل طول کشیدن توافق ما این صحبتها نبود، بلکه اینقدر برنامههاي باشــگاه فشــرده بود که اصال وقت نميشد. البته این را هم بدانید که گرشاسبي یک ماه و نیم است که به باشگاه آمده و یک مقدار زمان احتیاج بود تا ایشــان در باشگاه سبک سنگین کند و کار را به طور کامل در دســت بگیرد. همانطور که گفتم ما هر ســه چهار روز یک بار بازي داشتیم یعني اصال وقتي نبود براي مذاکره، در مورد تیم ملي هم باید بگویم که تیم ملي ایران ســرمربي دارد و موفق شــده تیم را به جام جهاني ببرد و تیم ایران با آن فرد به جام جهاني خواهد رفت، البته اگر منظورتان از تیم ملي پیشنهاد از کشورهاي دیگر باشد، بله من داشتم اما دلیل عقب افتادن امضاي قراردادم این نبود.

نوراللهي‌ مي‌تواند‌ براي‌ پرسپوليس‌ به‌ ميدان‌برود‌و‌آيا‌شــرايط‌او‌را‌به‌گونه‌اي‌ مي‌بينيد‌كه‌آماده‌بازي‌كردن‌باشد؟‌

بابت بازگشت نوراللهي خیلي خوشحالم و البته متأسفم که بازگشت او خیلي طول کشید و ایــن بدترین چیز براي یک بازیکن اســت که یک ســال بازي نداشته باشد. ما تمام تالشمان را ميکنیــم که او را براي بــازي آماده کنیم و در جریــان تمرینات ارزیابي خواهیم کرد که در چه وضعیتي است و چطور ميتواند به ما کمک کند امــا او در رقابت براي ترکیــب اصلي تیم خواهد بــود و انتظار داریم کیفیت قبل از رفتن به سربازي را دوباره داشته باشد.

آيا‌در‌قراردادتان‌چند‌بند‌وجود‌دارد‌ كه‌به‌شــما‌كمك‌كند‌هر‌وقت‌خواستيد‌ قراردادتان‌با‌پرسپوليس‌را‌فسخ‌كنيد؟‌

خوشــحالم که شــما نگران قرارداد من و امنیتــي که در آن وجود دارد، هســتید و جا دارد از شما تشــکر کنم. الزم است عنوان کنم قرارداد بین باشــگاه و مربي امضا ميشود و یک اسرار کاري است. این قرارداد به این منظور امضا ميشــود که منافع هر دو طرف رعایت شود. در همه جاي دنیا همینطور اســت، اگرچه قرارداد فقــط یک برگه اســت که بیــن دو طرف امضا ميشود. باز هم اگر ســوالي در این مورد دارید بپرسید تا به شما بگویم!

آيا‌از‌اين‌به‌بعد‌نبود‌مهدي‌طارمي‌در‌ پرسپوليس‌احساس‌خواهد‌شد‌يا‌نه؟‌

تشــکر ميکنــم از ایــن ســوالي که پرسیدید. باید بگویم بارها در صحبتهایي که با مسووالن باشگاه و بازیکنان داشتهام به آنها تأکید کردهام هیچ یک از ما از من برانکو، گرشاســبي و پیرواني گرفته تا بازیکنان، از باشــگاه مهمتر نیســتیم. نه هیچ یک از ما، بلکه هیچ بازیکني بیشتر از باشگاه اهمیت ندارد و فکر کنم که در مورد این موضوع گرشاسبي صحبتهاي الزم را انجام داد. قضیه طارمي و بحث ماندن و رفتنش از پرسپولیس یک نیمفصل زمان برد و در نهایت او راه و مسیر خود را انتخاب کرد، فقط ميتوانم بگویم براي طارمي بهترین آرزوها را ميکنم. او در چندسالي که در پرسپولیس بود همه تالشش را براي منافع تیم انجام داد و من بهعنوان مربي از او تشکر ميکنم و این مرزي است بین بازیکن و مربي.

حاال‌ كه‌ شما‌ دوســاله‌ تمديد‌ كرده‌ايد‌ بقيه‌دســتياران‌تان‌هم‌دو‌ســال‌ديگر‌در‌ پرسپوليس‌هستند؟‌

کادر فني همچنان تا دو ســال آینده کنار ما خواهند بــود، همچنین احتمال تغییرات وجود خواهد داشــت، چرا کــه ممکن اســت در ادامه اختالف نظر پیش بیاید مثل آندره و چوك، اینها قابل پیشبیني نیست اما انتظار ما این است که دو سال آینده را هم با انگیزه و شوق زیاد شروع کنیم، چون بدون این موارد نميشود، نتیجه گرفت.

شــما‌گفتيد‌طارمي‌دلش‌نبوده‌كه‌در‌ پرسپوليس‌بماند.‌اگر‌اين‌موضوع‌براي‌ديگر‌ بازيكنان‌هم‌پيش‌بيايد‌شما‌اجازه‌مي‌دهيد‌ كه‌از‌باشگاه‌خارج‌شوند؟‌

طارمي قراردادش در پایان فصل به اتمام ميرســید. هم من و هم گرشاسبي و پیرواني به ایشان پیشنهاد دادیم تا قرارداد جدید با او امضا کنیم اما ایشان توسط وکیلش کتبا اعالم کرد که مایل به ادامه همکاري نیســت. ما نهایتا یک ماه و نیم ميتوانستیم ایشــان را نگه داریم، طارمي از نظر ذهني در پرســپولیس نبود و این طبیعي بود که با این شرایط باشگاه ميتوانست مقداري جلــوي ضررش را با فروش ایــن بازیکن جبران کنــد. ما خواســتیم طارمي را نگــه داریم اما او نخواست. در مورد دیگر بازیکنان هم باید بگویم این بســتگي به منافع دو طــرف دارد و طبیعي است که من بهعنوان مربي اجازه نميدهم کسي از تیم برود چون ما محروم هســتیم و اگر اتفاق جدیدي رخ ندهد، ما نميتوانیم بازیکن بگیریم. با این شــرایط اگر یک نفــر بیاید و براي یکي از بازیکنان ما 10 میلیون دالر پیشــنهاد بدهد آیا باز هم نبایــد اجازه بدهیم که این بازیکن برود؟ این فوتبال حرفهاي است و باید بازیکنان را درك کنیم.

اهداف برانکو؛ قهرماني در سوپرجام لیگ برتر و آسیا

برانکــو در بخشــي از حرفهایش به اهداف

پيش رو تيمش اشــاره كرد و گفت: «مقابل پیرواني و گرشاســبي ميگویم که ما همیشــه به دنبال اهداف زیادي هستیم و این اهداف را پیش روي خود ميگذاریم. ما ميدانیم که کار بدون مشکل پیش نخواهد رفت اما هدف این است که به طور مســتمر فعال باشیم و همیشــه به دنبال کسب قهرماني باشیم و سعي کنیم بیشترین قهرمانيها را کســب کنیم. همانطور که ابتداي فصل اعالم کردیم این اهداف فقــط براي این فصل نخواهد بود و همیشــگي اســت و در همــه فصلها به دنبــال آن هســتیم. قهرمانــي در ســوپرجام، قهرماني لیگ، قهرماني آســیا و باال بردن تعداد قهرمانيهايمان.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.