پيرواني: خيالتان راحت جای برانكو را نمیگيرم

Iran Varzeshi - - پرس -

جانشــیني افشــین پیروانــي به جاي محمود خوردبین را هر کسي به فراخــور تفکراتش تعبیر کرد اما آنچه امــروز ميبینیم، تاثیــرات مثبت این تغییر است. موضوعي که خود پیرواني دربــارهاش ميگوید: «جــا دارد یک تشکر ویژه از برادر و استاد بزرگم آقاي محمــود خوردبین انجــام دهم. حتي زماني که من بــازي ميکردم، ارتباط و همکاري دوســتانهاي بیــن ما بود. آقاي خوردبین از سرمایههاي باشگاه هســتند و همیشه در کنار ما خواهند بود. من هم وظیفه شــرعي و اخالقي خــودم ميدانم که به پیشکســوت و بزرگتر خودم احترام بگذارم. وظیفه ما اســت که بــراي پیشــبرد اهداف باشــگاه تالش کنیم و من هم پســت حساســي دارم. خوششانس هم بودم که بعــد از آمدنم اتفاقــات خوبي رخ داده است. پرســپولیس پرافتخارترین تیم ایران و آســیا و حتي دنیا اســت. شــاید بپرســید چه افتخاري در دنیا دارد. افتخار، همین پرطرفدار بودنش است. هیچ جاي دنیا تیمي نیست که در شــهرهاي مختلف هوادار داشــته باشــد امــا پرســپولیس دارد و این نشــان ميدهد که تیم جایگاه بزرگي دارد، همــه کار ميکنند و همه دنبال قهرماني هستند.»

نادرســتترین تصــور از حضــور افشــین پیروانــي در پرســپولیس هم این بود که ميگفتنــد به جایگاه برانکو چشــم دارد. پیرواني اما که اتفاقا خیلي پیش از این ســرمربیگري پرســپولیس را هــم تجربه کرده، تغییر مســیرش از مربیگري به مدیریــت را اینطور توجیه ميکند: «پرســپولیس یک مربي بزرگ دارد کــه جزو بزرگترین مربیاني اســت که تا امروز وارد فوتبال ایران شــدهاند. اتفاقا نخستین کاپیتاني من در تیمملي در دوران بالژویــچ و برانکو بوده اســت. خدا را شــکر ایشان دو ســال دیگر در پرســپولیس ميمانند که من آرزو دارم قراردادشان را 10 تا دوساله دیگر تمدید کنند و در پرسپولیس باشند. خیال همه راحت که من بــراي گرفتن جاي برانکو نیامدهام. اگر روزي برانکو از پرسپولیس جدا شــود و حتي اگر تیم مربي نداشته باشد، هرگز جانشین او نخواهم شد. براي اینکه خیالتان راحت شود باید بگویم که دیگر هیچوقت مربیگــري نخواهم کرد. بــه هر حال هر کســي را بــراي کاري ســاختهاند. من هم تحصیالتم در زمینه مدیریت اســت و در تیمملي هم همین کار را انجام دادهام. پس مطمئن باشــید که دیگــر مربیگري نخواهم کرد چرا که به نظرم این ســختترین و دشوارترین کار است.»

در پایان پیرواني حمایت خودش، برانکو و پرسپولیس را از تیمملي اعالم کرد: «هم مــن و هم برانکــو هوادار تیم ملي هســتیم و حمایتش خواهیم کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.