آغاز دوران پس از مشحون

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

منتقدان سفت و سخت محمود مشحون، ســالهاي بسياري تاش ميكردند كه او از بســكتبال برود. آنها حتــي از تماسها و تاثير او در انتخابات ديروز هم واهمه داشــتند اما در نهايت كســي رييس شد كه نه مشحون ميخواست و نه بسياري از منتقدان!

با اين حال حقيقت اينجاســت كه دوران مشــحون پس از 15 سال رياســت مســتمر به پايان رسيده و نوبــت فرد ديگري اســت كه به هر ترتيب با راي مجمع انتخاب شــده اســت. حاال نوبت اين است كه اگر قرار است تغييري در رويه بسكتبال اتفاق بيفتد، آن را كليد زد. اگر قرار اســت حرف مخالفان بــدون ترس از حذف زده شــود، اگر قرار اســت تصميمهاي جمعي گرفته شود و اگر قرار است دوران سازندگي آغاز شود، امروز سر آغازي براي آن است. پس بايد همه كمك كنند تا بســكتبال، چهار ســال ديگر كه زمان انتخابات بعــدياش فرا ميرســد، جايگاهي بســيار بهتر از اين داشته باشد و يا حداقــل همه ببينند كه در مســير درست قرار دارد.

خيليها معتقدند كه بسكتبال ســال هاست روند خوبي را در پيش ندارد. نه در بحث پشــتوانه سازي، نــه در بحث آماده ســازي تيم ملي و نه در بحثهاي مالي. شــواهد هم مشخص است كه پر بيراه نميگويند و بسكتبال ايران نسبت به سالهاي گذشته اصا حال و روز خوبي ندارد.

بســكتبال از قهرماني آسيا در سال هشتاد و شــش و ادامه آن در سالهاي پس از آن، رسيده به روزي كه رييــس جديــد باالترين قولش فينال بازيهاي آسيايي است. پس مشخص است نياز به برنامهاي بلند مدت و تغيير رويهاي اساسي دارد تا بتواند به روزهاي خوبش در گذشته بازگردد. گذشــتهاي كه بســكتبال ايران از پنجمي پر زحمت در آسيا، به قهرماني بامنازع رســيده بود و امپراتوري چينيهــا زير پايش بود. حــاال چينيها يك بار ديگر در كنار استراليا و نيوزيلند تازه وارد، يكي از قدرتهاي اصلي آسيا هستند و تيم ايران هم ديگر تنها اين تيم را براي قهرماني در آسيا پيش رويش ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.