طباطبايي: براي موفقيت بايد دست به دست هم بدهيم

ریيس جدید بسكتبال از وفاق و همدلي در این رشته ميگوید

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس جديد فدراســيون بســكتبال ميگويد بايد در رأس قله دو تيم ملي موفق بزرگساالن داشته باشــيم تا از اين طريق چندين بازيكن مانند حامد حدادي، صمد نيكخواه بهرامي و بهنام يخچالي بســازيم. رامين طباطبايي رييس جديد فدراســيون بســكتبال پس از پايان مجمع انتخاباتي، در نخســتين صحبتهايش دربــاره آغاز برنامههايش در مسووليت جديدش توضيح داد: «نخستين كار وفاق و همدلي است و بايد از همه ظرفيتها استفاده كنيم و همه را برگردانيم. اصاح آييننامهها را داريم و بايد كميتههــا را تقويت كنيم و ليگ پويا داشته باشيم.»

طباطبايي ادامه داد: «در بخش بانوان تاش ميكنيم جزو شــش تيم اول آسيا باشيم و در بخش آموزش مربيان بانوان هم مشــكاتي داريم كه بايد برطرف شود. ما ســعي ميكنيم يك مربي خارجي بياوريم تــا از ظرفيتهاي او اســتفاده كنيم.» او همچنين گفت: «ما در فدراسيون نيازمند حاميان مالي هســتيم. رشــته بسكتبال جذاب اســت و بايد آن را به خوبي معرفي كرد. در فدراســيون ســامانه هواداري راه مياندازيــم و به دنبــال جمع كردن عضو هســتيم. اگر خانواده بسكتبال گستردهتر باشــد، حاميــان مالي بيشــتري هم پيدا خواهد شد. يكي از بررسيهاي ما در سال گذشته اين بود كه در سال 95 حدود 0۷ هزار نفر ورزشكار سازمان يافته داشتيم كه بايد اين تعداد بيشــتر شود.» طباطبايي با اشــاره به اينكه مســابقات بايد پويا باشد، ادامه داد: «در بخش پشتوانهســازي بايد خوب فعاليت كنيم و سيســتم آكادميك راه بيندازيــم تــا از ايــن طريــق ليــگ پويايي هم داشته باشــيم.» رييس جديد بســكتبال همچنين به برنامههايش براي نسلهاي آينده بســكتبال نيز اشاره كرد: «اســتعداديابي بايد از 10 تيــم نونهاالن تشــكيل شــود و در رأس قله دو تيم ملي موفق بزرگســاالن داشــته باشيم تا از اين طريق چندين بازيكن مانند حامد حدادي، صمد نيكخــواه بهرامي و بهنــام يخچالي بســازيم البته بايد بستر را فراهم كنيم. در اين زمينه رســانهها هــم ميتوانند كمك زيادي به ما بكننــد.» طباطبايي در مورد اينكه فدراسيون بســكتبال چقدر تغيير و تحول خواهد داشــت، گفــت: «نميتوانم درصــدي بگويم امــا تــاش ميكنيم از بهترينها و شايســتهترين نيروها استفاده كنيــم. از اعضــاي فعلي هم ارزشــيابي ميكنيــم و اگر در برنامههــاي ما بودند و خودشان دوست داشتند استفاده خواهيم كرد.» او درباره فضاي فدراســيون و لزوم تغيير آن و همچنين هدف اولش براي تيم ملي نيز گفت: «فضاي فيزيكي فدراسيون بســكتبال را هم تغييــر ميدهيم. در جام جهاني و المپيك هم بايد بتوانيم ســهميه بگيريم و حضوري موفق داشته باشيم. يكي از برنامههاي كوتاهمدت من هم رسيدن به فينال بازيهاي آســيايي است. در مجموع بسكتبال نياز به زيرساختهاي زيادي دارد و بايد همه جامعه بسكتبال دست به دست هم دهيم تا به موفقيت برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.