تاييد اشتباهات داوري

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته ســوم از نخستين دوره رقابتهاي گرند اسلم چين هم به پايان رســيد و باز هم تيم ايران با يك مدال برنز به كارش پايان داد. اين بار ســجاد مرداني بود كه توانســت يك مدال برنز براي ايران كسب كند. كاپيتان با تجربه تيم ملي تكواندو بعد از مدتها ناكامي با اين برنز نشــان داد كه به روزهاي خوبش نزديك شــده است. پيش از اين هم فرزان عاشورزاده يك برنز كســب كرده بود اما نرسيدن هوگوپوشان ايراني به فينال مسابقات گرند اسلم چين به سوژه اصلي انتقادات در روزهاي اخير تبديل شــده است. انتقاداتي كه باعث شــده تا مهدي بيباك ســرمربيگري تيم ملي تكواندو را هم از دست بدهد.

هفته سوم رقابتهاي گرند اسلم چين در اوزان +80 كيلوگرم مردان و -49 كيلوگرم زنان برگزار شد و ســجاد مرداني و ناهيد كياني نمايندگان ايران در ايــن رقابتها بودند كه حاصل تالش اين دو نفر يك مدال برنز بود. هر چند كه هم ســجاد مرداني و هم ناهيد كياني درخشش خوبي داشتند و به يك قدمي فينال هم رســيدند اما در آخرين لحظات از رسيدن به آن باز ماندند. آنها نشــان دادند كه به جز شانس، چيــز ديگري از رقباي خود براي رســيدن به فينال كم نداشتند.

ناهيد كيانــي در نخســتين گام برابر «تيجانا بوگدانويك» از صربســتان با نتيجــه 19 بر 7 پيروز شــد. اين هوگوپوش صرب نقره المپيك ريو ،2016 برنز قهرماني جهان ،2015 نايب قهرماني مســابقات گرندپــري ،2017 طــالي بازيهاي يونيورســياد ،2017 طالي قهرماني اروپا 2016 ...و را در كارنامه دارد. كياني در دومين مبارزه جا يونگ سيم قهرمان كرهاي جهان را با نتيجه 6 بر 3 از پيش رو برداشت. كيانــي با غلبه بر حريف نامدار كرهاي به نيمه نهايي رســيد اما در اين مرحله مقابل وانجا اســتانكويچ از صربســتان قهرمان جهان و اروپا در سال 2017 به ميدان رفــت و در حالي كه تا يك دقيقه پاياني راند ســوم با نتيجه 3 بر صفر پيش بود، در نهايت 6 بر 6 مســاوي شــد و كار به راند طاليي كشيد كه در اين راند تكواندوكار صربســتان با امتياز طاليي برنده شد تــا كياني براي برنز به ديــدار رده بندي برود. او در رده بندي هم مقابــل يونتائو ونرن نماينده چين كه دارنده مدال برنز قهرماني جهان در سال 2017 بود، بــا نتيجه 14 بر 9 نتيجه را واگذار كرد و از كســب مدال بازماند.

نماينده دوم ايران هم ســجاد مرداني بود كه توانســت با برتري 9 بر 4 مقابــل ودارن گولس از كرواســي در ديدار رده بندي به مدال برنز برسد. مرداني براي رســيدن به اين مدال برنز با تعدادي از قهرمانــان جهــان و المپيك روبهرو شــد تا باز هم مشــخص شــود كه جايزه هفتاد هزار دالري حسابي به مسابقات گرند اسلم اهميت داده است، به نحوي كه ســطح اين مســابقات از رقابتهاي جهانــي و المپيك هم فراتر رفته اســت. ســجاد مرداني، ســئونگ هوآن لي از كــره جنوبي دارنده مدال طالي بازيهاي يونيورسياد و راديك ايسائف از آذربايجــان دارنده مدال طالي جهان و المپيك را شكســت داد و به نيمه نهايي رســيد. او در اين مرحله هم مقابل رمان كوزنتســو دارنده مدال برنز جهان از روســيه قرار گرفت امــا در پايان با توجه به تســاوي اين دو مبارز، با راي داوران شكســت خورد. نــوع مبارزه مرداني اميدواريهاي زيادي را براي بازگشت شكوهمند او به وجود آورده و شايد اگر اندكي اعتماد به نفس به اين تيم تزريق شود، شايد بتوانند در هفتههاي آينده روزهاي بهتري را تجربه كنند.

نشست ویژه فدراسيون كشتي درباره فينال كشتي پهلواني

جلسه ويژه داوري براي بررســي قضاوت فينال سنگين وزن رقابتهاي كشتي پهلواني قهرماني بزرگســاالن كشور در مشهد، در سالن كنفرانس خانه كشتي عبدا... موحد برگزار شــد. در اقدامي كم نظير از ســوي فدراسيون كشتي اتفاقات جنجالي ديدار فينال مســابقات كشتي پهلواني قهرماني كشور براي معرفي پهلوان ايران مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به اعتراض رسمي هيات كشتي اســتان خراســان رضوي به راي داوران در مسابقه فينال سنگين وزن كشتي پهلواني كشور در روز 21 دي در مشــهد، فيلم كشــتي مذكور از سه زاويه، چندين بار توســط حاضران در جلسه بررسي شد. در نهايت هم در 8 بند به مواردي اشاره شد كه باعث جنجالي شدن اين مسابقه شد. زيرگيري جابر صادقزاده از ميرزاپور زودتر از ســوت داور تشخيص داده شد كه همين باعث شــد تا ميرزاپور در خاك قرار بگيرد و بعد هم ضربه شود. در حالي كه بايد از سوي داور وسط، كشتي متوقف و مجددا در شرايط قانوني مســابقه شروع ميشــد. در ايراد دوم هم به اشــتباه داور وسط و تعجيل در اعالم آغاز مســابقه، قبل از استقرار كامل دو كشتيگير در وسط تشك مطابق قوانين اشاره شده اســت. در سومين مورد به اشــتباه احمد ميرزاپور اشاره شده كه دير به راي داوران اعتراض كرد. در موارد چهار، پنج و شــش به اشــتباهات رييس تشك و همچنين سرپرســت فني مســابقات اشاره شــده كه در مديريت مسابقه بعد از عدم اســتفاده از فرصــت چلنج و همچنين لحظات بعد از آن ضعيــف عمل كردند. مورد هفتم باز هم متوجه داوران اســت كه برخالف مصوبه كميسيون داوران، هيچ يك از داوران بينالمللي داراي درجه يك ويژه در مســابقات قهرماني كشور كشتي پهلواني ســال6931، حضور نيافتند. مورد هشــتم هم متوجه ابراهيم امامي شد كه بهعنوان نماينده كميســيون داوران بايد در ديدار مذكور حاضر ميشــد اما اين كار را نكرد. رسول خادم و رضا اليق رييس و دبير فدراسيون، سيروسپور مشاور عالي فدراسيون، عيســي مومني مدير تيمهاي ملي كشتيهاي ســنتي، طاهرخاني، كريمي و صادقي اعضاي كميته داوران و هاشــمي نســب و فروتن دو داور بينالمللــي كه به تازگي بازنشسته شدهاند در اين نشست حضور داشتند. مسابقه فينال وزن +100 كيلو گرم كشتي پهلواني بين احمد ميرزاپور و جابر صادق زاده براي معرفي پهلوان ايران برگزار شد كه به دليل اشتباهات داوري به شدت جنجالي شد.

اعالم آمادگي 11 كشور براي حضور در رقابتهاي كشتي فرنگي جام تختي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.