جام تختي، ميداني براي امتيازآوري در ردهبندي جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

11 تيــم خارجي تاكنون براي حضور در رقابتهاي بينالمللي كشــتي فرنگي جام تختي اعالم حضور كردهاند. ســي و هشتمين دوره رقابتهاي بينالمللي كشتي فرنگي جام تختي كه امســال جزيي از مسابقات سيســتم ردهبندي اتحاديه جهاني كشــتي نيز محسوب ميشود، روزهاي 5 و 6 بهمن ماه به ميزباني ماهشهر در استان خوزستان برگزار ميشود. تاكنون كشورهاي اوكراين، قزاقستان، ايتاليا، تاجيكستان، فنالند، بلغارســتان، روماني، آذربايجان، تركيه، گرجســتان و لهســتان براي حضور در اين مســابقات اعالم آمادگي كردهاند. اين مســابقات كه در سالهاي گذشته به صــورت تيم به تيم برگزار ميشــد با توجه به انتخابش بهعنــوان ردهبندي اتحاديه جهاني امســال به صورت انفرادي برگزار ميشــود. تيم ايران نيز ميتواند در هر وزن حداكثر 3 كشــتيگير را به ميدان بفرستد. بر اساس اعالم كادر فني تيم ملي كشتي فرنگي عملكرد كشــتيگيران در جام تختي مبناي انتخاب و حضور آنها در مسابقات قهرماني آســيا در سال 2018 است. علي اشــكاني، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي در اين خصوص ميگويد: «جام تختي بهعنوان نخســتين تورنمنت بينالمللي پيش از رقابتهــاي قهرماني آســيا در انتخاب نفرات ما براي حضــور در تركيب تيم ملي اهميــت بااليي دارد؛ يعنــي در واقع تيم اعزامي به قهرماني آســيا از نفرات موفق و برتر جام تختي بيرون ميآيد.» همچنين قرار اســت به كشــتيگيران اول تا پنجم هــر وزن حاضــر در جام تختي به ترتيــب ‪4 6، 8،‬ و 2 امتياز در طرح ســيدبندي اتحاديه جهاني اختصاص داده شــود. امتيازات كســب شده در هر سال براي معرفي برترين كشــتيگيران سال در هر وزن، شــامل حضور در رقابتهاي جهاني، قارهاي و 8 تورنمنت بينالمللي مذكور ســاليانه اســت كه محاسبه شــده و در ابتداي هر ســال ميالدي مجددا امتيازات از صفر محاسبه ميشــود. در پايان هر سال بهترين كشتيگيران براساس اين امتيازات معرفي ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.