گوندوغان: براي كار با گوارديوال به كلوپ جواب منفي دادم

زندگي به سبک ثروتمندان را دوست ندارم، بايد با مردم باشم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سيد علی بلندنظر ‪Ali Boland nazar‬

ايلــكاي گوندوغان آنقــدر بازيكن موثري بود كه تابســتان ســال گذشته بالفاصلــه بعــد از عمل جراحــي زانو، منچسترسيتي و ليورپول براي جذب او از بوروسيادورتموند با هم مبارزه كردند. پــپ گوارديــوال ميخواســت او اولين خريدش در اتحاد باشــد و يورگن كلوپ به دنبال آن بود كه هافبك ســابقش در بوروسيادورتموند را به آنفيلد بياورد؛ پپ برنده شد.

او در كار بــا تــوپ ماهر اســت و سرســختانه براي پــس گرفتنش تالش ميكند و براي فوتبال مبتني بر پرسينگ هــر دو مربي كــه امشــب در آنفيلد با يكديگر روبهرو ميشوند، ايدهآل است.

بازيكن 27 ســاله تيــم ملي آلمان مربي ليورپول را كلوپــو صدا ميكند و با وجود آنكه پيشــنهاد او را رد كرده و با 20 ميليون پوند راهي منچستر شده، همچنان با او دوســت است: «هميشه با من دوست بوده است و دروغ گفتهام اگر بگويم بــرای خريدن من تالش نكرد اما وقتي فرصت آمدن به سيتي و كار با پپ پيش آمد، مشــخص بود كه ميخواستم اينجا بيايم. وقتي بــه خاطر مصدوميت كمــي افت كــرده بودم هيــچ ترديدي درباره تالش براي جذب من نداشــت و فهميدم كه تصميم اشتباهي نيست. هر دو مربيهاي بزرگ و باشخصيتي هستند و من آدم خوششانسيام.»

گوندوغان به خوبي ميداند بازي در آنفيلد چقدر سخت است، از سال 2008 كه مالكان اماراتي سيتي را خريدند تنها در اين ورزشــگاه نتوانستهاند به پيروزي برســند و بــراي آخرين برد ســيتي در آنفيلد بايد 15 ســال به عقب برگشت. اگر ليورپول نتواند روند شكستناپذيري سيتي را در آنفيلد از بين ببرد، ديگر چه تيمي ميتواند؟

گوندوغــان ادامه داد: «بازي بزرگي براي ما است. آنفيلد يكي از سختترين زمينهــاي جهان اســت و ليورپول در روزهاي خوبش ميتواند هر حريفي را در آن شكست دهد. براي همه جذاب است كه بازي دو تيمي را تماشــا كنند كه به دنبال حمله و خلق موقعيت هســتند و ميتوانم تصور كنم تماشــاي بازي ما با تيمهايــي كه ده نفره دفاع ميكنند و به دنبال ضدحمله و پرتاب توپ و رسيدن به يك ضربه ايســتگاهي هستند، چقدر براي هواداران خســته كننده است. بايد همان روحيهاي كه در زمين چلســي و منچســتريونايتد داشتيم را دوباره نشان دهيــم. ما تا به حال همه تيمهاي بزرگ را بردهايم و ميخواهيم در بازي يكشنبه هم اين روند ادامه پيدا كند.»

چهارگانــه قهرماني در دســترس ســيتي اســت و گوندوغان در پاسخ به اين ســوال سياستمدارانه ميگويد: «اگر بگويــم بله، با مربــي مخالفت كردهام و اين هوشــمندانه نيست! بازيها و موانع زيادي بر ســر راه داريم امــا همه چيز ممكن است.»

او دربــاره تكــرار ركــورد شكستناپذيري آرسنال هم گفت: «اين فصل خاص است و ما همينطور ميبريم، تا آخر هم تالشمان را ميكنيم، شايد يك روز باختيم و شايد هم نه. در بازيهايي كه زياد گل نميزنيم مطمئنيم كه زياد هم گل نميخوريــم و در بازيهايي كه يكي دو گل ميخوريم احساس ميكنيم ميتوانيم گلهاي بيشتري بزنيم.»

او از يك خانواده صميمي و منسجم است كه شــامل برادر بزرگترش ايلكر، پســرعمويش ايلكان، پــدرش ايرفان و عمو و مدير برنامههايش ايلهان ميشود: «نامهاي مشــابه در فاميل ما زياد است بخصوص نام مردهــا. نميدانم اين ايده چه كسي بوده!»

پدربزرگش، اســماعيل از باليكسير در غرب تركيه به گلزن كرشن مهاجرت كرده و در معدن زغال سنگ مشغول به كار شــده و ايلكاي سومين عضو خانواده بوده كه در آلمان بــه دنيا آمده. پدرش تحويلــدار بوده و مــادرش در يك مركز بهداشــت آشــپزي ميكرده. دو پســر خانواده فوتباليست شدهاند.

ايلكاي كه در آكادمي بوخوم رشــد كــرده و بعد در نورنبرگ شــهرت پيدا كرده، گفت: «گلزن كرشن شهر پولداري نيســت و ميــزان جرم از حد متوســط باالتر اســت، پدر و مادرم ميخواستند ما هر چــه كمتر در خيابانها باشــيم. آنهــا ميخواســتند مــن درس بخوانم بنابراين مدرسه را تمام كردم و همزمان توانســتم فوتبال بازي كنم. من در يك جامعه چندفرهنگي رشــد كردم و هنوز هم بهترين دوســتانم آلمانيهايي با تبار مراكشــي، تونسي و لهســتاني هستند. تجربه خوبي بود.»

بــراي هميــن اســت كــه او مثل گوارديــوال ترجيح داده در يك آپارتمان مركز شــهر زندگي كند نــه در منطقه ثروتمندنشــين چشاير. ســبك زندگي ميليونرهــا به درد او نميخــورد: «فكر ميكنم اگر ميخواســتم با پســرعمويم در يك خانه وياليي بزرگ زندگي كنيم، احســاس تنهايي ميكرديــم بخصوص وقتي بيرون ميرويم. من ميخواســتم شــهر منچســتر را ببينم، بــروم قهوه بخورم، خريد كنم، دوســت داشتم همه چيز نزديكم باشد. شنيده بودم بعضيها 40 دقيقه تا يك ساعت در مسير رسيدن به محل تمرين هســتند، اين را دوست نداشتم.»

او كه يك ســال كامــل را به دليل مشكل كمرش در سال 2013 بيرون بوده و ماههاي طوالني بعد از مصدوميت رباط صليبي زانوي راست بازي نكرده، در ماه سپتامبر به تركيب تيمش برگشت اما در برد 5 بر صفر سيتي مقابل ليورپول 90 دقيقه روي نيمكــت بود؛ حاال دوباره به اوج برگشته و در برد 4 بر يك هفته قبل مقابل برنلــي در جام حذفي خالقترين بازيكــن ميدان بــود: «خوشــحالم كه ميبينم فرم قبليام برگشته و اين برايم از گل و پاس گل اهميت بيشتري دارد. البتــه زانوي من مثل يــك بازيكن 20 ساله نيســت، بايد مراقبش باشم. البته ضعيف نشــدهام و كيفيتم كم نشــده، بازيكن متفاوتي هســتم. راستش تاسف هم نميخورم، ايــن چيزها در فوتبال و زندگي اتفــاق ميافتد، بايد آن را تجربه كرد و پذيرفت.» منبع: دیلي میل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.