كلوپ: شجاعانه به دنبال انتقام هستيم

سیتي در همه پستها از بهترین بازیکنان جهان دارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يورگن كلوپ از بازيكنانش خواسته در ديدار با منچسترسيتي شجاعت خود را به نمايش بگذارند تا نخســتين تيمي باشند كه صدرنشين ليگ برتر را شكست ميدهد. در بازي رفت دو تيم ليورپول با اخراج ســاديو مانه از هم پاشيده شد در حالي كه قبل از اين اتفاق يك گل عقب بود اما در نهايت با 5 گل تحقير شد.

كلوپ گفت: «بــازي چند ماه قبل ما در زميــن آنها يكــي از عجيبترين بازيهــاي تمام زندگيام بــود. ما واقعا خوب بوديم شــايد كمي بهتــر از آنها، فرصتهــاي نســبتا بهتري به دســت آورديم، هر دو تيم جسور بودند و خيلي خوب دفاع نميكردنــد. بعد يك كارت قرمز گرفتيم كه بازي و شايد فصل براي منچسترسيتي عوض شد، بعد از آن بود كه با خودشــان گفتنــد، واي ما چقدر خوب هستيم.»

او ادامــه داد: «گاهي اوقات فرصتي پيش ميآيد كه شما همه چيز را به نفع خودتــان تغيير دهيد. روز خوبي براي ما نبود و حــاال ميخواهيم تصوير متفاوتي ارائه كنيم، اين بخشي از انگيزه ما است. بازي با سيتي جذاب است، اگر قبولشان نكني، برايت دردســر ميشــود اما اگر به انــدازه كافي براي رســيدن به هدف شجاعت نداشته باشــي، مشكل ديگري برايــت به وجود ميآيــد. بايد در چنين مســابقهاي خودت را نشــان بدهي، اگر فقط تالش كني به عمل آنها عكسالعمل نشان دهي، بازندهاي.»

ليورپول در 17 مســابقه اخير خود در رقابتهاي مختلف شكست نخورده و باروحيه اســت: «آنها فصل فوقالعادهاي داشــتند اما ما هم فصل بدي نداشتيم. در چنين مســابقهاي بايــد ثابت كنيم ميتوانيــم بيشــتر از ديگران برايشــان دردســر درســت كنيم و زندگي شــان را ســخت كنيم. بزرگتريــن نقطه قوت منچسترســيتي نظم تاكتيكياش است، هــر كاري ميكنــد به بهترين شــكل اســت. خوبياش اين است كه آنها كامال غيرقابل پيشبيني نيســتند. پســتها مشخص اســت و تنها مشكل اين است كه در تمام پستها بازيكنانی در كالس جهاني دارند. ميشود دفاع كرد اما واقعا ســخت است. سيتي از وضعيتي كه دارد لذت ميبرد و بــا 15 امتياز اختالف در صدر جدول اعتماد به نفس زيادي دارد. تا قبل از بازي ســيتي ما همســطح آنها بوديم و بعد از آن ما دچار لغزش شديم و آنها نه، بر عكس از فرصت به دست آمده نهايت استفاده را بردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.