قدرت، دقت و سرعت با پسرها

Jeem - - الصفحة الأولى - حمیده زمانی irjeem. zamani@h.

قابل توجه آقا پسرهای محترم، این فرصت را از دست ندهید اگر میخواهید خودی نشان بدهید الان وقتش است. میتوانید اثبات کنید که این زور و بازویتان کاربردهای تاثیرگذاری دارد.

هر س �ال نزدیک عید، منظ �ره جالبی در محدوده پنجرههای منازل دیده میشود. ملت از پنجرهها آویزان میش �وند و شیش �ههای پنجره را برق میاندازند. معمولا در تقس �یم مس �ئولیت های خان �ه تکان �ی، تمی �ز کردن شیشهها به آقا پسرها واگذار میشود.

دس �ت های پر ت �وان برس ب �ه داد مادر مهربان. بعضی از مامانها کار قالیش �وی یها را قبول ندارند و هیچ قالیش �ویی را بهتر از مردان خانه خودشان نمیدانند. پس اگر شما پسر چنین مادری هستید، بروید دست به دعا شوید که مادرتان از خیر شستن فرشهایش بگذرد وگرنه هیچ کس مثل ش �ما نمیتواند کمک کند.

تمی �ز کاری و لک �ه گی �ری و گ �رد و غبارگی �ری دیواره �ا و س �ق فها از جمل �ه کارهایی است که پسرهای خانه به خوبی از عهده آن بر میآیند. ش �ما 3 سوت میتوانید ای �ن کار را انج �ام دهی �د، در صورت �ی که دخترها باید کلی تلاش کنند.

گ �ردو غبارگیری از لوس �ترها و لامپها و هر چیزی که از س �قف تان آویز است کار خود شما آقا پسرهاست. هر چی نباشد شما تنها موجود شجاع خانواده هستید!

پرده باز کردن و نصب آن هم دست شما را میبوسد. اصلا باز کردن و نصب پردهها را از روز ازل تا به ابد، روی پیشانی شما نوشتهاند.

درصورت �ی ک �ه خانهت �ان حی �اط دارد، تمیزکاری و جابه جایی وسایل داخل انباری و گل �کاری باغچ �ه را به خوبی م �ی توانید انجام دهی �د. بالاخره این همه توان و انرژی را باید یک جایی خرجش کنید دیگر.

جابه جایی وس �ایل من �زل و تغییر مکان مبله �ا و صندلیها و میزها، آن بخش �ی از خانه تکانی اس �ت که باید ب �ه طور گروهی انجام ش �ود. افراد ذکور خان �واده هم بخش عمده این گروه را تش �کیل میدهند. جان ما از این یکی شانه خالی نکنید که ظلم بزرگی به خانمهای خانه کردهاید.

نبوغ مثال زدنیتان را دس �ت کم نگیرید، میتوانی �د از آن در تعمیر وس �ایل برقی و یا کارهای تاسیساتی مختصر منزل، بهره ببرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.