هزاعد رای وعت دهو خهونا بنادند ن، چرا وفا نکند؟!

مروری بر و هه ی که دول های نهم دهم ب جوا دا

Jeem - - الصفحة الأولى - سارا ادیبان irjeem. info@

8 سال است كه ايرانيان به خصلتهای خاص رئيسجمهورش �ان، محم �ود احمدینژاد خو گرفتهاند. آن كت خاكس �تری رنگ كه نش �انه ساده پوشی وی اس �ت، لحن تند و تيزش در س �خنران یها، مواضع و برخی اعلام نظرهايی كه گاهی حاشيهساز میشود و بالاخره قولها و وعدههاي �ی كه توان بيان آنها از هر كس �ی ساخته نيس �ت. از قول رنگين كردن سفرههای مردم با پول نف �ت بگيريد تا اعطای يك قطعه زمين 1000 متری به هر خانواده ايرانی. خطاب عمده اي �ن وعدههای رئيسجمه �ور كه برای خريد ارزانتر نشانی ميوه فروشی محلهشان را م �ی داد و البته وزرا و مديران وی؛ در بيش از 2900 روز عمر اين دولت ، «جوان »ها بودهاند. جوانهايی كه 8سال از سالهای طلايیشان در اين دوره گذش �ت. جوانهايی كه در الاكلنگ بازی قيمت دلار و طلا و ش �يرجه رفتن بهای كالاه �ا، به تحقق بعضی اين قولها دل خوش داشتند. نه اينكه تمام اين وعدهها زمين مانده، نه! اما كف �هِ حرفهايی كه رنگ عمل به خود نگرفتهاند، در ماهه �ای پايانی دولت همچنان سنگينتر است. در اين گزارش گوشه چشمی داريم به س �رفص لهايی در ح �وزه جوانان كه دولتمردان در دو دوره اخير رياست جمهوری در خص �وص آنها بارها پش �ت تريبون رفته و قولهاي �ی دادهان �د اما تحقق هم �ه قولها صددرصدی نبوده اس �ت. هدفم �ان از بيان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.