برنامه ریزی

Jeem - - الصفحة الأولى -

ببین پس �رم! )با لحن پس �ر عمهزا( اصل اصلش این اس �ت که ش �ما از اول ترم تحصیلی به فکر این روزها باشی! اما ما یقین داریم این نصیحت م �ا، گرهای از کارت باز نمیکند و باز هم ش �ب امتحان، داری کتاب �ت را جلد میکنی! ولی خدا وکیلی! در جریان باش ک �ه هیچ کاری به اندازه یک برنامهری �زی معمولی روی کاغذ، مش �کل ش �ما را برطرف نمیکند. مهم نیس �ت که 6 ماه تا زمان امتحان فرصت دارید یا 6 ساعت، همین که خیلی س �ریع، حجم مطلبی را که قرار اس �ت بخوانی �د، به چند بخش تقس �یم کنید و برای هر بخش یک زم �ان محدود در نظر بگیرید و روی کاغذ بنویس �ید، کلی از فش �ار روانی و استرس شما کم میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.