به مصر خوش آمدید

Jeem - - الصفحة الأولى -

اولی �ن خانه روس �تا، منزل علی ابراهیم معروف به علی س �اربان اس �ت. از قبل برای 2 شب جا رزرو کرده بودیم. خودش آمد دم در و خسته نباشید گفت و خانه را به ما نشان داد. خانهاش شامل یک حیاط و باغچه در وسط بود که اتاقها دور تا دورش ساخته ش �ده بودند. یک ضلع خانه را بهارخواب، 2 س �رویس بهداشتی و دو حمام تش �کیل میداد. در اضلاع دیگر، اتاقها و آش �پزخانه تعبیه شده بود. ساربان پرسید کی دوست داریم شام بخوریم و ما هم که از خس �تگی میخواستیم زودتر بخوابیم، خیلی خوشحال ش �دیم وقتی دیدیم 10 دقیقه بعد پلو مرغ داغ با ماست محلی و نوش �ابه و نان جلوی رویمان چیده ش �ده. غذا را زدیم به بدن و خوابیدیم. صبح هم از اول وقت صبحانه آماده بود. صبحانه را در بهارخواب خوردی �م. کشوقو سهای لذتبخش بعد از خواب، تخم مرغ محلی، پنیر و چای حسابی روی فرممان آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.