بهمنی و روح نیمایی اشعارش

Jeem - - الصفحة الأولى -

غزلهای بهمنی وامدار س �بک و سیاق نیماست. او به نیما عشق میورزد و بر این باور اس �ت که نباید ویژگیهای ش �عر نیما و قدرت آن را از یاد برد و دغدغه این را دارد که مبادا در ش �عر شاعران جوان، نیما و سبک نیمایی فراموش شود. بد نیست بدانید که هر سال جایزهای نیز با عنوان جایزه شعر «محمدعلی بهمنی» به ش �اعران جوان جنوب تعل �ق میگیرد و این جایزه یکی از افتخارات ارزش �مند برای ش �اعران جوان و نوجوان جنوبی است. محمدعلی بهمنی هنوز هم کار در چاپخانه را دوست دارد. در حال حاضر نی �ز در بن �در عباس چاپخانهای به نام دنیای چاپ دارد و مدیر انتش �ارات «چی چیکا » است. او همچنان به غزل فکر میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.