مقدمه

Jeem - - الصفحة الأولى -

اخیرا بانک ساماندهی تارنماهای ایران �ی، آم �اري منتش �ر ک �رده ک �ه بد نیس �ت وبلاگگرده �اي حرفهاي از آن اط �لاع یابند. در این سامانه 374358 وب سایت توسط بلاگرهای ایرانی به ثبت رس �یده که بیشترین رکورد مربوط به استان تهران با 16 هزار و 359 تارنما، اصفهان ب �ا 3 هزار و 772 تارنما و خراس �ان رضوی با 3 هزار و 553 تارنما اس �ت. براس �اس تحلیلها و بررس �یهای آماری بیش �ترین ثبت وبسایت و تارنمای ایران �ی در بانک اطلاعاتی س �اماندهی مربوط به س �ا لهای 90 و 91 بوده که جمعا بالغ بر28 هزار تارنما طی این دو س �ال به ثبت رسیده و تابس �تان نیزفصلی اس �ت که این وبس �ای تها بیشترین رکورد ثبت رابه خود اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.