از سایت چه خبر؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

تا حالا به تعداد كاربران س �ايت از ما س �ؤال پرسيده شده كه اي �ن «مهمان ويژه» برای چی فعال نيس �ت! از خوردن كفگير بودجه به ته ديگ اگر بگذريم، راس �تش ماندهايم چه كسی را دعوت كنيم كه هم شما دوستش داشته باشيد، ه �م خودش بيايد، هم به اين ديگ بودجه ما كار نداش �ته باش �د. خلاصه آخرش به اين نتيجه رس �يديم از خودتان بپرس �يم، همين الان تشريف ببريد و در انجمن جيم سايت نظرتان را بنويسيد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.