متراکمترین ناحیه جمعیتی کفترهای دنیا!

Jeem - - الصفحة الأولى -

بعد از مدتی جست و جو و رو زدن به دوست و آشنا، بالاخره آمار جایی را درآوردیم که جان میداد برای گرفتن یک گزارش میدانی پُر و پیمان درباره «کفتربازی »! تلفنی هماهنگ کردیم تا ساعت خاصی آنجا باش �یم، س �اعتی که برای پر دادن کبوترها هم زمان مناسبی باشد تا ما عملی و از نزدیک! با این داس �تان آشنا ش �ویم و بتوانیم روایت دقیقی را برای ش �ما بازگو کنیم. بالاخره منزل حسن آقا را پیدا کردیم. حس �ن آقا که به قول خودش کفتربازی در خونش اس �ت و یک جورایی برایش حکم ارثیه را دارد، 35 س �اله اس �ت. میگوید از ٨ -7 سالگی دمخور کبوترها بوده و همه خم و چم این کار را از بر است. از نردبان فلزی کمعرض و پرپله خانهاش بالا میرویم تا برسیم روی پشتبام. پشتبام اینجا خیلی جای غافلگیرکننده ای اس �ت؛ دیوارهای دورش بلندتر از دیوارهای پشتبام های عادی است و همه دیوار را قفسهای جورواجور پر کرده اس �ت. از چپ و راس �ت هم که کبوتر میخورد به سر و صورتت. فکر کنم اینجا متراکمترین بافت جمعیتی کبوترها در دنیاست! از حس �ن آقا میپرس �م چند کبوتر دارد که میگوید : «خب تعدادش را نمیشود دقیق گفت. یک روز ١00 تا کفتر داری، یک روز که حریفت چندتایش را میزند کمتر میشود و یک روز که تور میزنی و صید میکنی یا کفترهایت زاد و ولدی دارند، بیشتر داری! اما همین الان چیزی حدود ٨0 تا کفتر روی این بام است » احتمالا شما هم مثل من تعداد زیادی از کلمات جمله قبل را نفهمیدید! باید خدمتتان عرض کنم که کفتربازها مثل هر صنف دیگری، لغات و اصطلاحات خاص خودشان را دارند که باید با آنها آش �نا شویم! ش �اید برایتان جالب باشد بدانید یک کبوتر را باید از کجا خرید تا پرواز کند و دوباره به همانجا برگردد؟! این سوال را به زبان خودمان از حسن آقا پرسیدیم که باعث خندهاش شد، چون مثل اینکه خیلی سوال اشتباه و تابلویی بود! میگوید : «این طوری نیست که آدم برود فلان قدر پول بدهد و کفتر آموزش دیده بخرد. اولا این کفترها نژاد خاص خودشان را دارند، ذاتا اهلی هستند. مثل قمریها نیس �تند که از آدم بترسند. برای عادت دادن کفتر به بام، اول پرهایش را قیچی میکنند و چندماهی نمیگذارند پرواز کند و آب و دانه حسابی به آن میدهند! بعد کم کم پَرَش میدهند. اول از ارتفاعهای کم ش �روع میکنند تا به مرور کهنه شود !» از حسن آقا درباره عشق به کفتر بازی میپرسم که میگوید : «عش �ق به کفتر اس �ت که ما را شب و روز این بالا میکش �اند. من ساعتهای زیادی از روز را بالای بام هس �تم. اما آدم در کار کفتر که حرفهای شود، کم کم جنبه مادیاش هم پیدا میشود. جوجهکشی این کفترها هم به ویژه اگر از نژاد اصیلی باشند، سودآور است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.