هدیه اتفاقی است که افتادنی است!

Jeem - - الصفحة الأولى -

ش �ما معروفید به ش �لختگی، معروفید ب �ه تنبل ب �ودن، معروفید به درس نخوان �دن، معروفید به بد اخلاقی، معروفی �د... بالاخره یک عیب و ایرادی داری �د که مادرتان را رنج میده �د. میتوانید این هفته را به خاطر مادرتان دس �ت به یک اقدام متحیرالعقول بزنید و در یک کلام آدم شوید. بگذارید این بار که مادرتان در اتاقتان را باز میکند با یک اتاق تمیز مواجه ش �ود یا وقتی در کمدتان را باز میکند همه وس �ایل توی کمد روی سرش هوار نش �ود. اگر آقا پسر هس �تید یک هفته خودتان جوراب هایتان را بشویید ه �ر روز قبل از این ک �ه مادرتان بابت اتاق به ه �م ریخته حرص بخورد، تختخوابتان را جمع کنید خریدهای خانه را به عهده بگیرید و غر نزنید. کلمهای به اس �م چشم گفتن به مادرتان را سرلوحه این هفتهتان قرار دهید. خلاصه اگر پسر هستید شلختگی را کنار بگذارید و کمک حال مادر باشید، اگر هم دختر هس �تید تا دلتان بخواهد کار برای خوش �حال کردن مادرتان هس �ت. از این که همیشه دوست داشته است قرمه سبزی به شما یاد بدهد و ش �ما هیچ وقت نمیخواس �تید این که دلش لک زده یک بار شما را رو به روی س �ینک ظرف شویی ببیند، که عمرا شما پایتان را توی آشپزخانه گذاشته باش �ید و... ش �ما هم یک هفته فرصت دارید دختر کدبانوی مادر ش �وید، بروید کنار مادرتان بایس �تید و قرمه س �بزی درست کردن را از او یاد بگیرید، چند روزی ظرفهای ناهار را ش �ما بش �ویید، اتاقها را جارو برقی بکش �ید و خلاصه چیزهایی که همیش �ه به بهان �ه درس خواندن بی خیالش میش �دید را این بار خودتان با کمال میل انجام دهید، چهره شاد و رضایت مادرتان از شما، بهترین اتفاقی است که میتواند بدون هیچ روبانی تقدیمش کنید. تمرین کنید حداقل چند هفتهای همانی باش �ید که مادرتان میخواهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.