من الان چه جوریام؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

اینک �ه یک نف �ر بخواهد تعیی �ن کند هر کسی کجا سرمایهگذاری کند، برایش بهتر و س �ودآورتر است کار س �اده ای نیست و به کل �ی عوامل مختلف بس �تگی دارد! ما، اینجا، شما مخاطبان عزیز را به گروههای مختلف تقس �یم کردهایم که خودتان ببینید که به ک �دام گروه تعلق داری �د و خودتان کلاهتان را قاضی کنید. اگر س �رمای ه کمی داری �د/ منظورمان از س �رمایه کم، ح �دود یک میلی �ون تومان اس �ت. یعنی اگر همه پساندازتان به یک میلیون میرس �د، بهترین گزینه که ریسک کمتری هم دارد، سپردههای بانکی و اوراق مشارکتی است که سودی حدود 20 درصد داش �ته باش �د. برای اینکه از حسابهای بانکی مختلف س �ر در بیاوری �د و بفهمید ضرر و زیان هر کدامشان چیست، بهترین راه این است که بروید سراغ خود بانکها، حضوری یا مجازی! توی سایت بانکهای خصوصی و دولتی انواع سپردهها و اوراق مشارکتشان را توضیح دادهاند. اگر سرمایه زیادی دارید/ منظورمان هم از سرمایه زیاد چیزی حدود 5 میلیون تومان به بالا است. برای این مقدار پول، میتوانید روی بورس و بازار طلا حس �اب کنید. اما م �ا مورد دوم را به ویژه توی این ش �رایط اقتصادی، خیلی توصیه نمیکنیم. چون کار ش �ما یک جورهایی به ض �رر اقتصاد ملی تمام میشود و نوعی احتکار است. اگر میتوانید گروه تش �کیل بدهید/ یعنی اگ �ر دور و برتان دوس �ت و آش �نای قابل اعتمادی دارید ک �ه بتوانید با همدیگر یک سبد اقتصادی درس �ت کنید، خیلی خوب میشود. اینجوری شما میتوانید با سرمایه چند میلیونی گروهتان، چندین جا، سرمایه گذاری کنید: بخش �ی از پولتان را به سپرده بانکی اختصاص بدهید، بخش �ی را اوراق مشارکت بخرید و بقیه را توی قسمتهای مختلف بورس سرمایه گذاری کنید. با این کار هم سودآوریِ سرمایهتان بیشتر میشود، هم ریسک کارتان کمتر. چون همه پولتان را ی �ک جا بند نکردهاید. فق �ط قبل از این کارها، به طور حت �م از قابل اعتماد بودن و پایه بودن گروهتان مطمئن شوید! اگر س �ود کوتاه مدت میخواهید/ یعنی اگر میخواهید یک مبلغی را سرمایهگذاری کنید و همین روزها به سودش هم برسید، باز هم بهترین گزینه س �پرده های بانکی و اوراق مش �ارکت هایی با س �ود روزشمار، راس �ت کار خودتان اس �ت. البته یک نکته ظریف �ی وجود دارد و آن اینکه، اگر مقدار سودی که نصیبتان میشود، از نرخ تورم پایینتر باش �د، در واق �ع از نظر اقتصادی، ش �ما ضرر کردهاید. یعنی ١00 تومان شما شده ١20 تومان اما ١00تومانی سابق الان ١30 توم �ان میارزد. ولی اگ �ر واقعبینانه بنگرید، متوجه میشوید که شاید آن روزی که ١00 تومانیتان را گذاشتید بانک، واقعا به آن نیاز نداش �تید که مثلا یک دوچرخه بخری �د و الان دوبرابر بفروش �یدش. ولی الان این ١20 تومان دس �ت تان را میگیرد! متوجه هستید که؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.