لطفا پیامکهای خود را فارسی و به شماره 2000999 ارسال کنید.

Jeem - - الصفحة الأولى -

جیمی دستت درد نکنه از جوابای مدیر کل ورزش و جوان �ان. کلی خندیدیم هر هفته برو س �راغ یک مدیر باور کن از مس �ئولی تپذیری خندهدارشون مخاطبات چند برابر میشن.

650٨09١5... یا ابن جیم، حکایت هفته دیوانه بود، دیوانه بود، دیوانه... دوستان جملگي همه بخواندند و دیوانه شدند، باشد که این پیامک ما را ابن جیم بخواند و دیوانه شود!! ١١3١0935...

س �لام جیمجان. اول بگم خیل �ی باحالی و امی �دارم باحالتر از اینا بش �ی. دوم اینکه چرا واس �ه کویر ن �وردی راه دور م �ی ری. دو قدم پایینتر از اس �تان خراس �ان رضوی تش �ریف بیاورید س �ه قلعه در خدمت باشیم با یه کویر بینهای �ت ب �ا حال در ضمن ش �ب ه �م بریم رصد خونه دریای زیبای س �تارگان آسمون رو نظاره کنیم. خلاصه قاب �ل بدونید در خدمتیم.

05١009١5... سلام ج، پیامک تعریف از خودت میچاپی انتقاد پس چی! 64٨609١5... جیم: اتفاقا ما هم به انتقادات بیشتر مشتاقیم، ولی چه کنیم که پیامکه �ای انتقادی کمتر به دستمان میرسند! حالا یا آنقدر خوبیم ک �ه خوانندگان مش �کلی نمیبینند یا آنقدر خرابیم که امید اصلاح ندارند!

س جیم. س �بک زندگی ای �ن هفتهات عالی بود، واقعا که خیلی کمکم کرد. 6١7009١5...

س �لام. جیمیجون! میش �ه از بد بختیا و بی پولیا و کم آوردنمون تو زندگی باهات درد دل کنیم. به کی باید بگی �م 300 حقوق میگیریم 200 اج �اره میدیم پ �ول آب و برق و گاز و... خ �رج خونه که دیگه هیچ... ب �ه کی بگیم کم آوردیم. متأهلم و بچ �ه دارم. راهنمایی کن یا حداقل یه جا معرفی کن. 463609١5... جیم: دوس �ت عزیز اگر کسی را گیر آوردی کم آوردن �ت را بگوی �ی، ک �م آوردن بقیه خوانندگان ما را که آنها هم مثل شما پیامک داده بودند را بگو... یادت نرود.

اینج �ور چیزها رو ننویس �ین یکي ممکنه باورش بشه بعد مثل پسر من دانشجویي عمران آزاد مشهد رو ول کنه که من روزنامهنگاري رو دوس �ت دارم و بعد پنج ش �ش سال زحمت و دایم سفر رفتن با مقامات استاني و مملکتي در سفرهاي اس �تاني و غیر استاني به این امید که دلم خوشس �ت که کبوتر حرمم حالا از آنجا مانده و از اینجا رانده تازه بره س �ربازي توي سیس �تان و بلوچستان که ش �اید بعد سربازي دري رویش باز بشه. ١57909١5...

در صورت �ي که یک لنگه جورابمان مفقود یا س �وراخ ش �ود، آیا ميتوان از لنگه جوراب دیگر اس �تفاده ک �رد!! پس بیایید ب �راي گران نخریدن همکاري کنید!!! 22560935...

سلام جیمی، آقای برند خیلی پایاننامه عالی بود، به نظر من کامنتدوی رو هم ش �ما جواب بدید، اس �ترس رو خ �وب اومدی! خواهش �ا بچاپ. )فاطمه ١7ساله از مشهد(

577609١5... سلام س �ید. 25 فروردین روز عطار بود اما هیچی نگفتی. ازت ناراحتم. س �عید برهانی از دیار عطار. 5٨3٨0936...

ای �ن هم �ه عالم و آدم از دانش �جو گرفته تا عاب �ر پیاده اومدن جیم مصاحبه کردند و رفتند اونوقت یکي نیست به داد دل ما کنکوريهایي که فق �ط دو ماه تا کنکور زمان داریم برس �د. بجنبید که از دست رفتیم! ١9420936... جی � م: چون میدانیم ش �ما عزیزان کنکوری وق �ت ندارید و ش �بانه روز در حال خواندن و تس �ت زدن هس �تید؛ احتمال میدهیم این قبیل پیامکها که اخیرا به تعدادشان اضافه هم ش �ده اس �ت - الکی باش �ند و یک عده کنکورینما هستند که به ما پیامک میدهند. ب �ه هر ح �ال بعد از کنکور ب �ه خدمت همه کنکوریها و کنکورینماها میرسیم!!!

ج عزی �ز مطلب به مصر خوش آمدید خیلی خوب بود ایش �الا یه تور فرهنگی بزار همه با هم بریم. از این کارا بازم بکن. خسته نباشی.

377١09١5... س �لام جیم، بابا یه نگاهی ب �ه دورو برتون بندازین!ای �ن هم �ه جوون دم بخ �ت و فراهم نبودن شرایط مناسب برای ازدواج. شما بعنوان اصحاب رسانه؛ مسئولید!!! ١02١09١5... جیم: یعنی دقیقا چه کار کنیم؟ چه کار باید میکردیم که نکردیم؟

زن بودن کار مش �کلي است. مجبوري مثل یک بانو رفتار کني. مثل یک مرد کار کني. مثل ی �ک دختر جوان به نظر برس �ي و همانند یک خانم مسن فکر کني. خدا قوت... الهام نظری، تربت جام 03١00935...

س. ج با تش �کر فراوان از مطالب این هفته ب �ه ویژه طلاق عاطفی که یه واقعیت تلخیه که جامعمون �و درگیر کرده از ط �رف یه ج خون حرفهای. 39١509١5...

جیم گر تو ش �وی واقف ز این راز / که گر چاپ کنی پیامکم باز / شود روحیهای بهره من از حال / شوم پیروز کنکور من ز آغاز / تو بازم نکنی پیامکم چاپ؟ ٨9٨90939...

س �لام جیم: ج �اده حصار_ازغد، منبع زباله ش �ده. چرا این طبیعت به دس �ت فراموش �ی س �پرده شده؟ حتما باید س �الک و بیماری بیاد که به فکر بیفتند. ١7760937...

س �لام ب �ه جیمی �ای خیل �ی بیمعرف �ت... چرا وقت �ی تو س �ایت میزنین تا س �اعت 22 فرهنگس �رای کوهس �نگی هس �تین... زودت �ر میری �ن؟ به نظر خودتون کارتون درس �ته ملتو اینجوری میزارین سرکار؟؟ من با چه زحمت اومدم کوهس �نگی ولی ش �ما نبودین.... ش �ما وقتی س �ایت داری �ن ... وقتی تو س �ایت تون اطلاع رس �انی میکنین.... چرا درس �ت اطلاع رسانی نمیکنین؟؟؟ ٨36509١5... جیم: اولا که خانم مل �ی تا آخر برنامه آنجا بودن �د. ثانیا همین الان گزارش آن برنامه در سایت جیم با عنوان «نمایشگاه نجوم، بدون مشتری! » موجود است.

مطالب قس �مت جزیره در م �ورد حضرت فاطمه )س( خیلی عالی بود. واقعا ممنون

922٨0936... جیمی من وقتی درس �ی رو نخونده باش �م اگه دوس �تام خبر بدن که هیچی نخوندن و یاد نمیگیرن من روحیه میگیرم و بیش �ترین نمره رو میگیرم! حداقل بالای١5 056609١5...

ی �ه خواهش داش �تم اینکه یه ک �م درباره رونالدو و کارهای خی �ر خواهانهای که انجام داده بنویسی. حتما بنویسی ها لطفا!

١45509١5... جیميجون س �لام! خواس �تم بگم از این 3 ه �زار و 553 وب �لاگ خراس �ان رضوي١0 تا وبلاگ ماله منه. گفتم فقط بدوني :(

23220937... جمعه یعني یک بغل دلواپسي/ جمعه یعني گریههاي بي کس �ي / جمعه یعني روح س �بز انتظار/ جمعه یعني لحظههاي بي قرار / بيقرار بيقراري هاي آب/ 393309١5...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.