نرم بنویسید!

Jeem - - الصفحة الأولى -

آقا ما در سایت جیم خیلی تلاش کردیم یک موضوعی را جا بیندازیم ولی تاکنون که موفقیت زیادی نداش �ته ایم. آن موضوع هم عادت ش �ما خوانندگان جان به «نرم نویسی » است. این نرم نویس �ی یک چیزی بین آن متنهای خشک اخبار شبکه یک و شخصینوشت های وبلاگهای شماست. در نرم نویس �ی ش �ما نباید فعلها و کلمات شکسته بهکار ببرید، مثلاً کلمه «خودمون » را «خودمان » بنویسید! بعد این وس �ط مسئول انتشار مطالب، س �اع تها وقت میگذارد و این نوشتههای محاورهای را عوض میکند. گناه دارد بنده خدا! نرم بنویسید خوانندگان جان، نرم! اینترنت ما و اونترنت آن ها نمیدان �م چ �را این روزه �ا در هر محفل و مجل �س رندانهای که ح �رف از نت و دنیای مج �ازی اس �ت، هم �گان از س �رعت پایین اینترنت مینالند و هر چه توضیح و توجیه میکنی که مادرت خ �وب پدرت خ �وب اینترنت ما و اونترن �ت آنها به دلایل عدیده با ه �م تومنی دوزار توفیر دارد ان �گار نجوا به گوش چهار پا میکنی... اگر نگاه اجمالی به تفاوتها بیندازیم اصل موضوع دستگیرمان میشود. اول تف �اوت در جهان اس �ت... بیخود ک �ه نگفتهاند ما جهان سومی هستیم و آنها جهان اولی. خوب سر جمع که حساب کنیم دو جهانی با هم اختلاف داریم جهان هم که یک ذره دو ذره نیست خیلی زیاد است. پ �س طبیعی اس �ت که اینترنتم �ان هم به ان �دازه دو جهان عقبت �ر اس �ت! فقط من هر چ �ه دو دو تا چه �ار تا میکنم نمیفهمم چرا قیمتش یک دو سه چهار جهانی جلوتر است! داس �تان بعد مربوط به تفاوتهای زمانی اس �ت... یعنی اگر الان ما س �ال ١392 هس �تیم آنها س �ال 20١3 هستند که باز یک 720 س �ال ناقابلی با هم اختلاف زمانی داریم و سرعت اینترن �ت الان ما در مقایس �ه با اونترنت آنه �ا قابل قیاس با س �رعت اینترنت در زمانه عبید زاکانی است با الان ما و این خود جای بسی شکر و سپاس دارد و مطمئنا هر چقدر هم ما از لحاظ مختلف پیش �رفت چهار نعل داشته باشیم باز هم کی برود این همه راه را... و با این تفاس �یر اگر کلهم اجمعین جهان س �ومی ها روی هم جمع شوند نمیتوانند این فاصلههای اجتناب ناپذیر را چاره کنند، چه برس �د ب �ه این اینترنت مادر م �رده که از کف دریا میآید و هر لحظه ممکن اس �ت پر و پاچه نهنگ و کوس �ه و لنگر کش �تی به آن بگیرد و کنده شود یا جنس عایقش چینی باش �د آب نشت کند به داخلش و اینترنتش آبکی بشود یا در مسیر س �یمش گره بخورد اینترنت پش �ت گره جمع شود و سرعتش کم بشود و هر آینه دستمان را در حنا بگذارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.