کِرِم خرخاکی!

Jeem - - الصفحة الأولى -

هفته قبل برخی از رسانهها خبر از ممنوعیت پخش تبلیغات کرم حلزون از صدا و سیما دادند. باورتان میشود، تبلیغ به آن باحالی! به آن نش �اط آوری! ش �نیدن این خبر چنان تکانی به جرگه نویسندگان جارچ �ی داد، که همه رفتیم و دس �ت به دامن تیم پیشبینی جارچی شدیم، تا ببینیم در آینده باید چه کنیم تا دوباره بساط خنده و شادی ما هنگام پخش تبلیغات تلویزیونی فراهم شود! 1. درج آگهی و نیازمندی، برای داوطلب ش �دن حش �راتی که حس میکنند قدرت خاصی دارند (از پذیرفتن عنکبوت معذوریم!) 2. خواهش از خواهر خردس �ا لتان و احیانا گذاشتن 10 هزار تومان پول ناقابل کف دستش، تا برود در باغچه و هر جک و جانوری پیدا کرد، بمالد به صورتش و تاثیراتش روی پوس �ت را به شما گزارش کند. 3. برون �د و دس �ته جمع �ی کرم حل �زون بخرن �د، ش �اید کار و بارش �ان بگی �رد و حتی ب �ه زودی بزنن �د در خط تولید کرم س �نجاقک یا خرخاک �ی یا سوس �ک سرگین!

در جریان دیداري در لیگ آماتور فوتبال برزیل؛ داور مسابقه یک بازیکن را با کارت قرمز از بازي اخراج کرد اما بازیکن حاضر به ترک زمین نشد (چه غلطا!) همین مساله باعث شد تا داور به او حمله کند و او را با ضربههاي چاقو به قتل برساند! بعد هم تماشاچيها و آشناهاي بازیکن، سر داور را از تن جدا کردند. تی �م پیش بینی هفته جارچ �ی، برای کاروان اعزام �ی فوتبال به جام جهانی برزیل، نکات و دس �تور العملهایی را آماده کرده تا برخلاف پیشبین یها! تمامی افراد زنده و ترجیحا سالم به کشور بازگردند! 1. در طول مسابقه یک شوکر کوچک همراه خود داشته و هر لحظه آماده نزدیک شدن داور باشید! 2. بازوبند را به هیچ عنوان قبول نکنید اگر بازوبند را به شما دادند از روش »بغلی بگیر« بهره ببرید! 3. در هیچ صورتی با داور کل کل نکنید، اگر وسط زمین شصت بازیکن حریف در چشم شما رفت و برای آن بازیکن پنالتی گرفته شد، ابراز خوشحالی کرده و از داور تشکر کنید! 4. آم �اده کردن تجهی �زات و ادوات نظامی در صورت شدت گرفتن دعوا 5. برای بیمربی نش �دن تیم ملی، آقای کیروش را که سابقه درخشانی در دعوا با داوران دارند، بیرون زمین کنترل کرده و در ص �ورت نیاز یک راه مخفی جهت فرار ایشان از داور تعبیه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.