لباس مهامهان یام را میپوشم

Jeem - - الصفحة الأولى -

محمدرض� محمدرض �ا دانش �جوی مکانیک و از مخت مخترعین جوان اس �ت. او درباره لب لباس مخصوص رمضان به نکته جالبی اش �اره میکند و می میگوید: اگر ش �ما امروز به ی ی� �ک مهمانی خانوادگی دعوت دع شوید حتما سعی م میکنید لباسهای بهتر و نوتر یا به قول معروف لباسهای پلوخوریتان را بپو بپوش �ید، پس به نظرم بد نیس �ت حالا ک �ه در این ماه به مه مهمان �ی خداوند دعوت شدها شدهایم، با لباسهای مهمانی ای �ن ور و آن ور برویم تا اگر یک ف �رد غریبه وارد ش ش� �هر میش �ود احساس کن کند که ان �گار همه مردم شهر به یک مهمانی بزرگ دعوت شد شدهاند. او ب �رای ای �ن که ثاب �ت کند که حرفش ش �دنی است، ایام نوروز را مثال می میزند و میگوید: شما به روزهای آغ آغازین سال و عید نوروز نگاه کنید، بسیاری از مردم لباسهای نو به تن میکنند، حالا چه اشک اشکال دارد که تمرین کنیم و حداقل در یک م �اه لباسهای لباس تمیز و البته تمیز لباسبپوشیم؟! لباس بپوشیم؟! برخی از دوس �تان من چو چون روزه هستند کمی بد خلق و بیحوصله میشوند میشوند، حتی موهایشان را هم شانه نمیکنند! در صورتی که به نظر من باید قیافه و تیپ و تال ما در این ماه متفاوت از س �ایر ماهها باشد. دلم نمیآید این حس قشنگ و کم یاب را خراب کنم« نس �رین که س �خت این حس و حال رمضانی را دوست دارد حرفهایش را این طور ادامه میدهد: لباس مخصوص ماه رمضان که ندارم ولی حواسم هس �ت که به قول معروف سنگین و با وقار باشم، شبیه یک روزهدار واقعی، لباس پوشیدنم این روزها خیلی تفاوت دارد، مثل وقتی میشوم که میخواهم وارد یک مکان مقدس شوم، مثلا آرایش نمیکنم، حت �ی رفتار و گفتار و کردارم نیز تغییر میکند، (با خنده میگوید) نمیدانم شاید اثرات گرسنگی باشد ولی هر چه هست، حس و حال این ماه را دوست دارم و نمیگذارم چیزی خرابش کند! س �وگواری، بس �یاری از آقایان از نوجوان و جوان گرفته ت �ا بزرگترها و س �المندان همگی پیراهن مش �کی میپوش �ند و اگر یک خارجی به یکی از شهرهای کش �ور سفر کند متوجه میشود که همه مردمان ش �هر عزادارند در م �اه رمضان هم همین طور است، بسیاری از افرادی که در انتخاب لباس مناس �ب توجه کافی ندارند و لباسهایشان زننده است در ماه رمضان پوشش خود را تغییر میدهند، آن هم نه به خاطر اینکه کسی به آنها تذکر دهد، چون خودشان اهل روزه گرفتن هستند، این تغییر ک �ه از اثرات خوب روزهداری اس �ت در آنها هم ایجاد میشود. از نظر او بهترین لباس �ی که در این ماه باید به تن کنیم و انسانها بر اساس آن قضاوت و رتبه بندی میشوند، لباس تقواست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.