هنوز بچه است!

Jeem - - الصفحة الأولى -

هر چند مقنع �ه و مانتو ش �لوارش آنقدر بلند و گشاد هست که چشمان بیمار نامحرم را مایوس کند از هرزهگری، اما با این حال چادر مشکیاش را هم کش انداخته ت �ا راحتتر بتواند جمعاش کن �د. با این که مقداری خرید کرده اس �ت اما به راحت �ی میتوان �د چادرش را روی س �رش نگه دارد، مشخص است که چادری شدنش به امروز و دیروز و بعد از ازدواج بر نمیگردد و از دوران نوجوانی یا کودکی با چادر صمیمی شده اس �ت. با این حال دخترکی دس �ت در دس �ت این مادر جوان دارد و به بستنی چوبیاش گاز میزند که هیچ رقمه ش �بیه او نیست! دخت �ر که به نظرم اول یا دوم ابتدایی اس �ت بلوزی نیم آستین و شلواری جین به پا دارد و قید مقنعه و روس �ری و ش �ال را هم زده است تا گیسوانش که احتمالا مادرش آنها را بافته و شانه کرده حسابی پریشان باشد! »هنوز بچه است! « این تنها توجیه این مادر جوان برای نوع لباس پوشیدن دخترش است! از او میپرسم: ولی 8 سال هم سن کمی نیست، او س �ال دیگ �ر رب به س �ن ن تکلیف ی میرس یر �د، فکر ر نمیکنی �د پذیرش ش ناگهانی چادر ب �رای او که تا پارسال این چنین ین در خیابان رفت و آمد میکرده کمی می سخت باشد؟! از آنجا که فورا به س �والم پاسخ میدهد معلوم است ست که پیش از این هم کس �ی این سوال را از او پرسیده یا حداقل دغدغه ذهنی خودش بوده است: » اتفاقا فک �ر میکنم میکنم اگر این طور لباس بپوش �د، وقت �ی چ �ادر را به او معرفی کنم، راحتتر حتتر میپذیرد و عقدهای دهای نمیش �ود، چ �را که س �بک دیگر گر لباس پوش �یدن ن را تجربه کرده است« دوباره میپرسم: »مگر ش �ما که به قول خودت �ان از بچگی یعنی حتی تی قب �ل از رفت �ن به مدرسه چادر سر میکردی �د، الان لان عقدهای دارید؟ « ای �ن بار کمی فکر میکن �د و میگوید: نه! پدرم به حجاب من و خواهرانم بس �یار اهمیت میداد و م �ا از بچگی یاد گرفته بودیم که حتی اگر یک لحظه میخواهیم به کوچه برویم مثلا برای بردن زبالهها به دم در، باید چادر سرمان کنیم و همین مس �ئله هم باعث شد این کار در ما نهادینه شود، ولی ترس من این اس �ت ک �ه بچههای امروزی به دلیل تیزهوش �ی که دارند ای �ن تربیت را یک نوع اجبار تلقی کنند و از پذیرش آن سرباز زنند. »به حالت عکس �ش فکر نکردهاید، یعنی فک �ر نکردهاید اگ �ر همی �ن حجاب در کودکی از نظر او بهترین حجاب ش �ناخته ش �ود دیگر امکان تغییر عقیده در او تقریبا غیرممک �ن میش �ود و وقت �ی به س �نین جوانی رسید شما را مقصر بدحجابیاش بداند؟ « سری تکان میدهد و میگوید : »بله به هر حال ممکن است، همین حالا وقتی صبحها میخواهد به مدرسه برود، پوشیدن مقنعه برایش س �خت اس �ت و برخی اوقات از این کار امتناع میکند ولی پدرش معتقد اس �ت لجبازی مهسا صرفا به خاطر بچه بودنش است! است !« «

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.