لطفا پیامکهای خود را فارسی و به شماره 2000999 ارسال کنید. در متن پیامکتان

Jeem - - الصفحة الأولى -

جی �م عکس صفحه اول بس �یار چندشآور بود. ب �ر خلاف ابوجارچی، لب �اس تنم را پاره نکردم و به پاره ک �ردن همان صفحه اول اکتفا نم �ودم و صفحه آخر(پایا ننام �ه و کمیک) را لن �گ در ه �وا کردم و س �پس فریادکنان رو به کوچه سر نهادم تا عبرتی برای جیم باشد.

جیمجون بخون: شلوار قرمز (بادمجونی) عیب و عار نیس، توهین به یه مجری مردمی و تشبیهش به دلقک زشته...!!! کی گفته استفاده از رنگ قرمز به عنوان پوش �ش نامتعارفه، در حالی که پوشش ایرونی جماعت همیشه ترکیبی از رنگهای زیبا و متنوع بوده؟؟؟!!! مریم.

تنها فایدهای که گرفتن مدرک مهندسی واسه آدم داره این �ه که تو فوتبال با دوس �تا، همه داد میزنن: مهندس پاس!

س �لام جیم �ي: در صفحه 8 موض �وع ویژه (مش �اغلي براي اهالي دیار باقي) کاش قسمت انتهایي آن موضوع که تش �ریفات مجالس ختم اس �ت رو چاپ ميکردین. تشریفات مجالس اعم از گروه تش �ییع کننده، رزرو رس �توران و مس �جد، بکارگیري پرسنل پذیرایي در مسجد، تهی �ه ملزومات مجلس (میوه- خرما و...) اعزام قاري و مداح ميباشد. ضمنا چند سالي هست که ش �رکت هاي تش �ریفاتي در مش �هد با این مضمون مشغول به کار هستند.

جیم. سلام. این ش �بکیه هرچند سال نوری چاپ میشه اونم با غلط (سری جدید شام ایرانی که خیلی وقته تموم شده)

جیمیییی! تک س �ل چیه؟ اسمش پک سل ه! حالا تا انتقال خون میای و یه س �ر به اورژانس نمیزنی ببینی ما اینترنها و رزیدنتها چهطوری سی س �اعت با روزه کشیک وایمیستیم و اصلا فرصت استراحت نداریم.

جیم این چه عکس �یه رو جلدت ها؟ کم کم از تو حلقش ميگرفت �ی دیگه! چهقدر نزدیک آخه.

جیمی مدیونی، یعنی حلالت نميکنم، یعنی واگذارت ميکن �م به خدا اگر درباره س �ریال دودکش یه گزارش پروپیمون ننویسی! خدایی خیلی قشنگه! محدثه.

س �لام جیم. پایین پاي حضرت بست شیخ حر عامل �ي ورودي خیابان نوابه که میتها رو ميبرند داخل نه بس �ت طوسي. بست طوسي بالا سر حضرته.

: بله نکته ش �ما درست است. الحمد... شنونده عاقل است!

مثلث برمودا: لپتاپ، فیسبوک، تخت. عمرا بتون �ی از ت �وش بیای بیرون. ت �ا حالا موردی مشاهده نشده...

سلام طاعات قبول جیمی. من تا چند روز پیش دودل بودم که برم خون بدم تو ماه رمضون یا نه ول �ی با چاپ گزارشتون از اهدای خون مصمم شدم امشب حتما برم.بای.

س �لام و احترام نس �بت ب �ه روزنامه وزین خراسان و هفتهنامه پربار جیم، نسبت به مطلب: »س �خنانی که نگفت �ه .... « اینجانب نیز با جعل تاریخ و وقایع، گفتارها و اسطورهس �ازي ها به هر دلیل و با هر نتیج �ه ای مخالفم. اما آیا بهتر نبود بجای مایه طنز قرار دادن عکسی که چندی اس �ت نماد کوروش بوده، تنها برای احترام به انسان مهمی از سرزمین من و خودتان، فقط به اینکه این عکس غیر واقعی است، اکتفا میشد؟ آیا خیلی لازم بود کت و شلوار و متعلقاتش به تن کوروش بشود؟

جیم �ی اگه ی �ه کم دقت میک �ردی متوجه میش �دی که کمیک این هفتت تبلیغ بارزی بود از شبکههای اجتماعی! میدونم چاپ نمیکنی مهم نیس فقط خواستم آگاه شی دوست خوب من.

س �لام جیم به آق �ای قلعه نوع �ی بگو آخه چ �را حاتمی رو که نیم فصل10 تاگل زده نگه نداشته حیفش...

سلام جیم: موضوع ویژه این هفته اولش مو رو ترس �وند اما بعد با خودم فکر کردم که یره ی �ه روزي خودتم کارت پیش اینا گیره بعدش نشستم خوندم کلي هم حال کردم دمت گرم.

جیم: منتظران بدانند اگر قرار اس �ت با آمدن آفتاب بیدار شویم نمازمان قضاست…

س �لام جیمی آخ �ه این چه عکس �یه روی صفحه انداختی؟؟ دهن بسته و زبون بیرون؟؟ آخه همون مار بدبخت هم سنگ کوب میکنه با این عکس... والاااااا به خدا.

س �لام جیمي جزرومد ای �ن هفته عالي بود. من بیشتر وقتها س �عي ميکنم در جمعي که از کس �ي غیبت ميکنن شرکت نکنم نميخوام درگناه آنها شریک بشم.

جی �م دیگ �ه اس نمی �دم ک �ه بچاپونین تو روزنام �ه! هم �ون میرم تو تختهس �یاه س �ایت میگیمو ميخندی �م! اینجوري نه من پول اس می �دم نه وقت گرانبهاي ش �ما رو ميگیرم که اسمو بخونین و بذارینش کنار! دم برندم گرم با مشهدي نوشتنش.

جیم �ی اتفاق �ا من �م مثل �ه اون مخاطبت تو بچگیم همیش �ه تو کف بودم که ناظر کیفی کیه که ت �و همه فیلما بازی میکن �ه!!! و بابامم بهم میخندید!...

سلام جیمی... امسال چقدر برنامه ماه عسل خوب �ه برعکس پارس �ال که لحظ �ات افطار از شبکه س �ه فراری بودیم امسال پای شبکه سه میخکوبیم...

ت �و کجای �ي س �هراب؟؟ آب را گل کردند، چشمها را بس �تند و چه با دل کردند صبر کن اي سهراب! گفته بودی: »قایقی خواهم ساخت دور خواهم شد از این خاک غریب« قایقت جا دارد؟! م �ن هم از همهمه اه �ل زمین دلگیرم... سلام جیمي دوستت دارم.

س �لام جیم، ماجرای پرفس �ور حس �ابی و انیش �تین رو من با همین دو تا چشم و گوشام از زبون فرزند عزیز ایش �ان مهندس حسابی از تلویزیون دیدم و شنیدم.

سلام جیمی؛ چرا شان والای دکترحسابی رو پایین میارین! این افس �انه نیست که پروفسور حس �ابی ش �اگرد انیش �تین بودن!! بهتره کتاب اس �تاد عش �ق رو یه نگاه بندازین؛ ایشون تنها شاگرد ایرانی انیشتین بودن.

: پروفس �ور حس �ابی و دیگ �ر بزرگان تاریخ کشورمان آنقدر عزیز و بزرگوار هستند که لازم نباش �د در مورد آنها داس �تان سرایی کنیم. کتاب »اس �تاد عش �ق « صرف �اً ادعاهایی اس �ت که مهندس ایرج حس �ابی در مورد پدر خود داش �ته و محتوای آن واکنش بس �یاری از همکاران، دوستان و نزدیکان پروفسور حسابی را هم در پی داش �ته، اما در همان کتاب و منابع مش �ابه مثل کتاب »مرد نخستین« که آن هم در مورد پروفسور حسابی نگاشته شده است، آمده تنها ملاقات ایش �ان با انیشتین محدود به دیدار حدود نیم س �اعت و درباره نظریه پروفس �ور حسابی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.