قرار اول خیلی مهم است!

Jeem - - الصفحة الأولى -

اولین جلسهای که دو نفر آدم بالغ و عاقل کنار هم قرار میگیرند تا برای یک عمر زندگیشان با هم به گفتوگو بنشینند و تصمیم بگیرند، بسیار مهم و حیاتی است. باید خوب حواستان باشد که چه تصوی �ری از خودتان توی ذهن طرف مقابلتان به جا میگذارید. از چه جوری حرف زدن تان تا چه جوری فکر کردن تان مهم است! حتی لباس پوشیدنتان اهمیت دارد. این اثر و تصویر خیلی در تصمیمگیری نهاییتان اثر گذار است. بنابراین باید چند نکته کلیدی را بدانید. توی جلسه اول بیشتر از برنامه های زندگی تان بگویید و هرچه که انتظار دارید با ازدواج ک �ردن به آن برس �ید. اینکه چه اش �تباهاتی کردهاید، چه خواس �تگارانی داشتهاید، چه بر س �ر زندگیتان آمده و... نباید در جلسه اول گفته شود. جلسه اول آشنایی که وقت گفتن تاریخچه زندگی نیس �ت. در جلسات بعدی میتوانی �د کمی به گذش �ته بروی �د و هم از گذشته خودتان حرف بزنید و هم از گذشته او باخبر شوید ولی فعلا باید بفهمید چقدر با برنامههای آیندهتان به هم میخورید. جلس �ه اول که جلس �ه پر حرفی نیست! اگر بخواهید متکلم وحده باش �ید، این فکر را در طرف مقاب �ل به وجود میآورید که ش �نونده خوبی نیس �تید. جلسه اول بیشتر باید بشنوید. حواستان باش �د که باز آنقدر ساکت نشوید که فکر کنند ی �اد ندارید حرف بزنید یا اینکه خجالتی یا منفعل هس �تید. توی جلس �ه اول ه �م به خودتان و هم ب �ه مخاطبتان فرصت صحب �ت کردن بدهی �د. باید بدانی �د که لازم نیست همه اطلاعات مربوط به زندگی، شغل، تحصیلات و خانوادهتان را پشت سر هم و یک نفس بگویید. اگ �ر از یکدیگر خوشتان بیاید در جلس �ات بعدی فرصت این حرفها پیش میآی �د، عجله نکنید. گاهی پ �ر حرفی کار را بیشتر خراب میکند. همیش �ه ت �وی زندگ �ی حرمت نگه داش �تن خوبس �ت. حد و حدود خودتان را در جلسه اول حف �ظ کنی �د. حتی اگر احس �اس کردید همسر مناسبی برای شما خواهد شد، جو گیر و ذوقزده رفتار نکنید. اجازه دهید رابطهتان روند طبیعی خودش را طی کند و کمکم جلو برود تا رسمیت پیدا کند. در نزدیک کردن رابطه عجله نکنید. منظورمان از حفظ حریم آن نیس �ت که آنقدر خودتان را بیتفاوت یا بیخیال نش �ان دهید که طرف مقابلتان را دلس �رد کنید، بلکه پویا و فعال باشید اما با حد و مرز! وقتی میگوییم خودتان باش �ید، منظورمان در همه ابعاد است. اگر قرار باشد از همان اول نقش ب �ازی کنید که دیگر چه انتخابی و چه زندگیِ پر فریبی! لازم نیس �ت خودتان و زندگیتان را بزرگت �ر یا کوچکتر از آن چیزی که هس �ت جلوه دهید. حت �ی توی ظاهرتان و مدل لباس پوش �یدنتان خیلی عجیب و غریب نشوید و به خاطر اینکه متفاوت باش �ید از سادگی دور نش �وید. هر چه پوش �شتان، حرف زدنتان، رفتارتان س �ادهتر باش �د، راحتت �ر میتوانید جلس �ه را برگزار کنید و مخاطبتان را درگیر پیچیدگیهای ظاهری و باطنیتان نمیکنید. هر کس �ی متناسب با شخصیت خود و کارهای روزم �رهاش و انعطافی که میتوان �د در هر کار داشته باش �د باید نوع برنامهاش را انتخاب کند. منظورم �ان از نوع برنامه، روزانه بودن یا هفتگی و ماهانه بودن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.