مدیریت زمان یا مدیریت خودمان؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

ب �رای ای �ن ک �ه بتوانید حداکث �ر اس �تفاده را از زمانتان در هر روز ببری �د و به اجرای برنامهها و فعالیتهایتان متناس �ب با هدفهایتان برسید بای �د خودت �ان را مدیری �ت کنید. ای �ن عبارت مدیریت زمان که همه حرفش را میزنند از نگاه خیلی از کارشناسها مدیریت خودمان است. ما نمیتوانیم زمان را زیاد و کم کنیم. در طول یک ش �بانهروز 24 س �اعت داریم که بنا به رفتارهای خودم �ان آن را ب �ه گونههای مختلف اس �تفاده میکنیم. در حقیقت این خودمان هستیم که مدیر خودمان میشویم . دس �تهای از یک گونه نادر هس �تند که نسلشان هم رو به افزایش است متاسفانه، این گونه صبح زودشان س �اعت 12 ظهر است و شب شان هم حدود 2 به بعد ش �روع میش �ود. این گونه نادر به ش �دت از کمب �ود وقت نالان هس �تند. تنظیم وق �ت خ �واب و مش �خص کردن یک س �اعت برای اینکه س �اعت بدن هم با آن سازگار شود بهترین کار است. اینطوری به موقع به خیلی از فعالیتهایی که باید در ساعات اولیه صبح انجام شوند هم میرسید. پارک، سینما، پذیرفتن انجام پروژه دوستان، نان خریدن برای همسایه بغلی و... از کارهایی است که هر روز ممکن است به طور کاملا غیر مترقبه در انتظارت �ان باش �د. برای این ک �ه این حوادث برنامهریزیتان را دس �تخوش تغیی �ر نکند، بهتر اس �ت مهارت نه گفت �ن را در خودتان تقویت کنی �د. برای این که زم �ان و خودتان را مدیریت کنید باید یاد بگیرید که نه بگویید. برای ملاقاتهای ت �ان در محیطهای کاری باید به طور ویژهای برنامه داشته باشید. گاهی اوقات ق �رار گذاش �تن با یک دوس �ت در ی �ک محیط کاری یا درس �ی از طرفی باعث از دس �ت رفتن زم �ان مخصوص کار و از طرف دیگر هم باعث اضط �راب و اس �ترس برای انجام نش �دن کارها میشود. بعضی کارها هستند که نمیشود مثلا یک روز و یا چند س �اعت را برایشان اختصاص داد اما به تناسب سن و شغل و ویژگیهای دیگر، اهمیت پیدا میکنند. مثلا بررس �ي ک �ردن ایمیل، کاری نیس �ت که ب �رای آن در روز زمانبن �دی معینی داش �ته باشید اما میتوانید کارهایی از این دست را در زمانه �ای میانی مثل وقت اس �تراحتتان انجام بدهید. آرایشگاه، مطب دکتر و اتوبوس جاهایی هستند که اوقات زیادی را در آن ها ناگزیریم دندانمان را روی جگر مبارک بگذاریم. این وقتها دست به دام �ن مجلات و کاتالوگهایی میش �ویم که توی س �الن انتظار برای پر کردن وقت ما تدارک دیده ش �ده و عموما مجلات و کاتالوگهایی که حداقل 2 یا 3 س �ال از تاریخش �ان گذشته، زمان م �ا را پر میکنند. بهتر اس �ت از این فرصتهای انتظ �ار برای بررس �ي فهرس �ت برنامههایمان با گوش �ی همراه یا دفترچهای که همراهمان داریم استفاده کنیم. دانلود کتابهای الکترونیکی مورد علاقه و نگه داشتن آن روی گوشی همراهتان هم میتواند این موقعها حسابی وقتتان را پر کند. این طوری با یک تیر دو نشان هم میزنید. بله، شاید باورتان نشود اما 55 درصد ناقابل از پولتان را باید برای همین خرج و مخارج معمولی کن �ار بگذارید. مثلا اگ �ر صدهزار تومان پول داری �د، 55 هزار تومانش را یک جای دم دس �تی بگذارید و ب �ا خیال راحت برای خوراک، پوش �اک، هزین �ه رفت و آمد و... خ �رج کنید. اینجوری ه �م من را نگاه نکنید! چقدر خودمان را کشتیم و گفتیم یک کار درست و حسابی برای خودتان دست و پا کنید و آنقدر نان خور بابا نباش �ید؟! فکر کردید ب �ا صد هزار توم �ان میتوانید بروید آنتالیا!! این را گفتم که نروی �د کل صد تومانتان را بدهید چه �ار تا پیتزا بگیری �د و بعد هم دو دس �تی بزنید توی سرتان! وقتی فقط مثلا 10 ه �زار تومان از پولتان را ب �رای تفریح کنار بگذاری �د، دیگر بیش �تر از این از دس �ت تان نم �یرود و از هم �ان اول از خ �رج اضافی پیشگیری کردهاید! این پ �ول برای روز مبادا اس �ت و اگر برای مص �رف بالایی دو درش نکنید، یک روز که حس �ابی کارتان گیر است، از خجالتتان در میآید و رو س �فیدتان میکن �د. در غیر این ص �ورت... از م �ا گفتن بود! آدم �ی که برای پسانداز ک �ردن ارزش قائل نیس �ت، همان بهتر که مثل اسب توی گل بماند... هر چقدر هم کم درآمد باش �ید و هشتتان گروی 9، باز هم بخش �ی را برای هدیه دادن و صدقه کن �ار بگذارید. از اجر و ثوابش هم که بگذریم، تحقیقات نش �ان داده اس �ت که هی �چ چیز ب �ه اندازه دادن هدی �ه و کار خیر انج �ام دادن، به آدم احس �اس رضایت مالی نمیدهد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.