اندر عواقب بیبند و باری

Jeem - - الصفحة الأولى - اثر جنجالی جیرانی در شبکه نمایش خانگی دو بخش ویژه نسخه نمایش خانگی

فریدون جیرانی کارگردان آثار مطرحی چون قرمز، صورتی و س �ریال »مرگ تدریجی یک رویا « سال 1389 فیلم »من یک مادر هس �تم « را تولید کرد اما به خاطر حساس �یت موضوع، اکران آنرا به تعویق انداخت. رفتنش از برنام �ه »هفت « این فرصت را برای �ش فراهم ک �رد تا فیلم در س �ال 1391 اکران ش �ود و پس از اکرانی مح �دود در تهران، با توجه به اعتراضات گس �ترد های که در پي داش �ت بدون اکران در شهرس �تا نها از اکران خارج ش �د و حالا تازه به شبکه نمایش خانگی راه پیدا کرده است، اما اینبار بدون حاشیه و اعتراض. فیلم درباره قشری از جامعه است که به هیچ چیزی پایبند نیستند و در نهایت عواقب بد رفتارشان گریبانشان را به شدت میگیرد و... اما به تصویر کش �یدن داستانی با این مضمون بدون شک ملزوماتی دارد که با اکران »من مادر هس �تم « صدای اعتراض خیلیها را بلند کرد. تجاوز، مصرف مشروبات الکی، رابطه نامشروع و... هر کدام به نوعی در آثار دیگر هم وجود داشت اما شاید نوع پرداخت جیرانی طوری بود که برخلاف آثاری چون »هیس! دخترها ... « مقدار کمی به ورطه ابتذال رفت، وگرنه تمام چیزهایی که گفته ش �د نه تنها بارها با نیت آسیب شناسی و... در سینما مطرح ش �ده بلکه اینروزها در سریال »کلاه پهلوی « هم در انواع و اقس �ام شاهد آن هستیم و اعتراض هیچ گروه �ی را در پي ندارد!! هر چن �د در زمان اکران جیران �ی و طرفدارانش معتق �د بودند که مخالفان بدون تماش �ای فیلم و شنیدن نظر عوامل دست به این مخالفتها میزنند. فیلم به ش �دت مص �داق محور اس �ت و در این ماجرا آنقدر ش �فاف عمل میکند ک �ه نمیتوان گفت فیلم کلیت جامعه را به تصویر کش �یده پس سیاه نما اس �ت، البته نس �خه ارائه شده در شبکه نمایش خانگی حاوی نقدهای مفصل مخالفان و... اس �ت، جالب اینجاست که شاید یکی از بهترین دفاعه �ا از فیلم را یکی از مخالفان در برنامه هفت داشت که بخشی از صحبتهایش در بخش موارد ویژه دیو یدی آمده است، حجت الاسلام رسایی نماینده مجلس درباره فیلم عبارتی با این مضمون دارد که: »به هرحال آقای جیرانی میخواد نش �ون بده خانوادهای که این رفتارها رو داره دچار چنین مشکلاتی هم میشه .... « در کنار نقدهای مخالفان، در بخ �ش موارد وی �ژه فیلم میتوانی �د حذفیات کارگردان را هم ببینید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.