متفاوتاما دلنشین

Jeem - - الصفحة الأولى - سيد مصطفى موسوى irjeem. moosavi@sm. عكس: ميثم دهقانى irjeem. info@

نکته اولی که در لحظه حضورم به این مدرس �ه توجهام را جلب میکند، صفا و صمیمی �ت و راحت ب �ودن آدمهای اینجاس �ت؛ صفا و صمیمیت �ی که در گفتار و رفتار »س �ید محسن موسوی « طلبه س �طح اول و پایه پنجم مدرس �ه عباسقلی خ �ان موج میزند . »آس �ید محس �ن « که در روز بازگشایی مدرسه رهبر ما شده اس �ت، میگوید : »این جا حدود 200 نفر طلبه دارد که در 6 پایه مشغول تحصیل هس �تند. همه با هم خیلی صمیمی هس �تیم و تقریبا اینج �ا هم �ه همدیگر را میشناس �ند و با اس �م کوچ �ک همدیگر را صدا میزنند « سید محس �ن میگوید: »این ج �ا یک �ی از وظای �ف م �ا درس خواندن اس �ت. رفتن ب �ه تبلی �غ، اردوه �ای جه �ادی، اردوه �ای آموزش �ی، برنامههای فرهنگی و... برنامههای دیگری اس �ت که به طور مرت �ب پیگیری میش �ود « قب �لا اطلاعات پراکندهای از نظ �ام تحصیل �ی ح �وزه داش �تم اما برایم جالب بود که از جزئیات آن سر دربیاورم و چه زمان �ی بهتر از حالا و چه زبانی صمیمیتر از س �ید محسن: »به طور خلاص �ه، دروس حوزوی 3 س �طح دارد. س �طح اول 6 پایه، سطح دوم 2 پایه و س �طح س �وم هم 2 پایه دارد. ب �ه ط �ور معم �ول گذراندن هر پایه، حدود یک س �ال زمان میبرد اما براساس استعداد طلبه، این زمان ممکن اس �ت کمتر یا بیشتر هم بشود. بعدش هم که درس خارج ش �روع میش �ود که ش �ما میروی و در محضر بزرگی، نظریهه �ای مختلف را درباره موضوع �ی میش �نوی و

تحقیق و پژوهش میکنی. آن 6 پایه اول، دروس ادبیات عرب، فقه و اصول فقه خوانده میشود و یک جورهایی مثل پزش �کی عمومی اس �ت تا آن پایه. اما با ورود به سطح 2، دروس تخصصیتر میش �ود و هر طلبه براساس علاقهاش روی زمینهای خاص درسش را شروع میکند .« البته ملبس ش �دن هم برای طلاب، معمولا از پای �ه 4 ب �ا کس �ب عن �وان حجت الاسلامی، مقدور است ولی در مدرسه کمتر طلبهای ملبس اس �ت و معمولا با لب �اس راحتتری در مدرس �ه حضور

دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.