وقتی دغدغهها به رویاها میچربد

Jeem - - الصفحة الأولى -

»محمد جعفری« مثل خیلی دیگر از بچههایی که رشته تجربی میخوانند، عشق اول و آخرش پزش �کی بوده و با رویای پزشک شدن روز و شب میگذرانده. نتیجهاش میشود قبولی در همان سال اول و در رشته پزشکی دانشگاه قزوین. 6 سال بعد او دکتر محمد جعفری بود، ازدواج کرده بود و در آستانه ورود به دنیای حرفهای پزشکی؛ اما یک تصمیم قاطعانه و به قول خودش فکر شده و مس �تدل، مس �یر زندگیاش را تغیر داد. او الان در مدرسه عباسقلیخان درس حوزوی میخواند. چه شد که قید پزشکي را زدید؟ در خانواده بنده، کس �ی که درس ح �وزوی خوانده باش �د اصلا وجود نداشت. زمانی که وارد دانشگاه شدم، بعد از مدتی دغدغههایم عوض شد. من انس �انیت را چیزی فراتر از جسم میدی �دم. ب �رای همین دنب �ال یافتن گزینههایی ب �رای جواب دادن به این دغدغه افتادم. این وس �ط م �راوده با تعدادی از دوس �تان و آشنایی قبلیام با اساتید بزرگ اخلاق و حوزه، باعث ش �د به فکر تغییر رش �ته و خواندن دروس حوزوی بیفتم.

واکنش خان �واده و از همه مهمتر همسرتان وقتی تصمیم گرفتید به حوزه بیایید چه بود؟

خوش �بختانه واکن �ش خان �واده بع �د از این تصمی �م، مخالفت نبود؛ من وقت �ی ازدواج کردم ک �ه آیندهام پزش �کی بود اما ش �کر خدا همسرم بعد از اینک �ه دغدغهها و اهدافم و فضای �ی که در آن قرار گرفته بودم را شنید، با من همراه و همقدم شد.

گذران زندگی در دوران تحصیل چطور است؟ تا به حال شده خودتان را از نظر مادی با دکتر محمد جعفری مقایسه کنید؟

زندگی طلاب معمولا با شهریه، تدری �س و پژوهش میگذرد آن هم اگ �ر در کن �ار درس خوان �دن وقتی بماند. خوش �بختانه همس �رم بسیار قانع اس �ت و هر دو از این ش �رایط راضی هس �تیم. اعتقاد قلبی دارم که خداوند روزی رسان است و همیشه لطف خدا ش �امل حال ما بوده است. مطمئنا اگر به طبابت مشغول بودم از نظر مادی برای �م بهتر بود اما در این ش �رایط و با س �طح زندگی متوسط، چیزهای �ی را به دس �ت آوردهام که ارزش �ی غیرقابل مقایس �ه با مادیات

مدرسهعلمیه دارد.

خان یکی عباسقلی شهر

تاریخی ازآثار کهدر مشهداست

هجری یازدهم قرن شده

احداث قمری است »حس �ین مرادی« متولد 1362 اس �ت. با مدرک فوق لیسانس حقوقاش که از دانش �گاه علامه محدث نوري (شهرستان نور) گرفته 2 سال وکالت کرده است اما الان اینجاست.

چ �را آدم �ی که حداقل 6 س �ال درس وکال �ت خوان �ده، بیخی �ال مدرکش میش �ود و درس حوزوی میخواند؟

راستش من همه دوره کارشناسی ارش �د و همینطور دو س �الی که کار وکال �ت میک �ردم، با خ �ودم کلنجار میرفت �م ن �ه تنها برای ی �ک انتخاب خ �وب، بلکه برای انتخ �اب بهترین. بهترین برای زندگی دنیوی و اخروی و بالاخره به این نتیجه رس �یدم که در زندگی روزمرهام به دروس طلبگی و خودسازی بیشتر نیاز دارم تا صرفا کار وکالت.

غی �ر از درس خوان �دن ب �ه کار دیگری هم مشغول هستید؟

خیر، تمام وقتم را صرف تحصیل دروس میکن �م و بقی �ه زمانم را هم کنار خانواده میگذرانم.

میانهت �ان با س �ینما و تلویزیون چطور است؟

تلویزی �ون را بیش �تر وقتی کنار خانواده هس �تم، نگاه میکن �م؛ البته همیش �ه اخبار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را پیگیری میکنم، سینما هم کم و بیش میروم و به آن بیش �تر به عنوان ی �ک تفریح و فرصتی برای با هم بودن نگاه میکنم. آخرین فیلمی ه �م که با همس �رم رفتیم »گذش �ته « اصغر فرهادی بود.

از مق �ررات م �دارس حوزوی درباره طلبهها بگویید...

قان �ون خیلی خاصی وجود ندارد، البته مانند هر مدرسهای قان �ون رفتوآم �د دارد و یک نگهب �ان س �ختگیر! طلاب باید س �ر وقت بیایند و برای کسانی که می خواهند خارج شوند وقت مشخصی تعیین شده اس �ت که به دقت هم کنترل و بررسی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.