سحا یانکه ا. حثر وی ری زر كت ه . !. .

Jeem - - الصفحة الأولى - سارا ادیبان irjeem. ???@ وحید تفریحی irjeem. tafrihi@v.

ط �لا و مس که روایت ماجرای زندگی طلبه جوانی به نام س �یدرضا است را به نوعی می ت �وان ملموسترین اثر س �ینمایی در حوزه سینمای حوزوی دانست. فیلمی به کارگردانی همایون اس �عدیان که در آن جزئیات و ریزه کاریهای زندگی یک طلبه به خوبی نمایش داده شده است. سطح تاثیرگذاری طلا و مس و بازیه �ای ملموس و باور پذیر دو بازیگر اصل �ی آن یعنی ن �گار جواهری �ان و بهروز ش �عیبی موجب ش �د که چهره سید رضا در فیلم ماندگار شود و زندگی او نیز نمادی از یک زندگی طلبگی باش �د. همین طلا و مس به خوبی نش �ان داد که س �ینمای ما میتواند از ظرفی �ت بالقوهای که در حوزههای علمیه و زندگی طلبهها وجود دارد اس �تفاده کند تا هم به فیلمی با مخاطب بس �یار تبدیل شود و هم بتواند زندگی روحانیت را ب �دون عبور از خط قرمزها و با ظرافته �ا و جذابیتهای داستانی به نمایش در آورد. یکی دیگر از آثار س �ینمایی ک �ه طلبهها در آن س �وژه اصلی فیلم هس �تند و اتفاقات و ماجراها حول محور آنه �ا میچرخد، فیلم سینمایی »زیر نور ماه« ساخته رضا میرکریمی اس �ت. در این فیلم شاهد زندگی شخصیتی به نام »س �ید حسن« هس �تیم که پایان دوران تحصیلش فرا رسیده است و میخواهد لباس روحانیت بپوشد. داستان فیلم دقیقا از همین جا ش �روع می ش �ود؛ از جایی که او دچار یک س �ردرگمی میشود چرا که انگیزه اولیه او از تحصی �ل علوم حوزوی برآورده کردن آرزو و نذر پدر بوده و میخواس �ته است به ش �خصیت پدر بزرگش که ب �ه عنوان فردی امی �ن و روحانی، در روس �تا به مش �کلات م �ادی و معنوی م �ردم رس �یدگی میکرده است، نزدیک شود. همین سردرگمی موجب میش �ود که در تصمیمگیری درباره پوش �یدن لب �اس روحانی �ت دچار تردید ش �ود چون فک �ر میکند از پس مسئولیتش بر نمیآید. تعداد فیلمهای سینمایی که موضوع اصلی آن حوزههای علمیه باشد حتی به اندازه تعداد انگشتان دست هم نمیرسد. حال آنکه این موضوع همواره برای مخاطب جذاب بوده و میتوان در سایه آن بسیاری از ناگفتهها را به تصویر کشید. در ادامه نگاهی دوباره داریم به 3 اثر سینمایی که به نحوی زندگی طلبه و حوزههای علمیه را بن مایه اصلی داستان خود کردهاند. »گهوارهای برای مادر« ب �ه کارگردانی »پناه ب �ر خدا رضایی« فیلمی بود که توانس �ت به دور از کلیش �ه های رایج در فیلمهایی با این موضوع، روایتی ت �ازه و بکر از زندگی یک بانوی طلبه ارایه دهد. این فیلم داستان بانوی طلب �ه جوانی به نام »نرگس « اس �ت که بعد از فارغالتحصیلی از رش �ته ادبیات روس �ی دانشگاه مس �کو تصمیم میگیرد طلبه حوزه علمیه ش �ود؛ به او پیشنهاد میشود که برای تدری �س به دانش �جویانی که تازه مس �لمان ش �دهاند به روس �یه برود اما این پیشنهاد او را در دو راهی س �ختی ق �رار میدهد؛ یکی ماندن در ایران و مراقبت و پرستاری از مادر زمینگیرش و دیگری قبول پیش �نهاد کار در روس �یه. این فیلم اگر چه با نقدهای فراوانی در زمین �ه فنی و برخی اش �کالات محتوایی مواجه است اما موضوع بکری دارد که نمی توان از آن گذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.