غرش جهانی پلنگهمم

Jeem - - الصفحة الأولى - مرتضی اخوان irjeem. akhavan@m.

زیرگیریهای ناب ایرانی، سالتو باراندازهای بینقص، درختک نهای دیدنی، کندهکش یهای مهارنشدنی، فیتیلههای طلایی، باراندازهای منحصر به فرد و... اینها همه هنر کش � تی ایرانی اس �ت که این روزها دل ملتی را شاد کرده است. هنر کشتی آزاد ایرانی که بعد از نزدیک به نیم قرن بر سلطه روسها بر کشتی جهان پایان داد. لابد مسابقات جهانی بوداپست مجارستان را به لطف دقیقه نودی شبکه سوم سیما و البته شبکه ورزش تماشا کردید. آوردگاه خوش درخشی مردان ایرانی را. مسابقاتی که با قهرمانی غرورآفرین و منحصر به فرد تیم ملی کشتی آزاد ایران به پایان رسید. اما در این میان تنها یک مسئله مهم باقی ماند تا در این شماره سرویس ورزش و تفریح بیخیال هزاران سوژه دیگر شود و به سراغ آن برود. سوژهای که طی تهیه گزارش سرمان را به درد آورد. جویبار! شهرستان کوچکی که مردمان و خاک آن عجیب با کشتی مانوس شدهاند. جویبار و کشتیگیران جویباری بلاشک نقش اساسی و انکارناپذیری را در این موفقیت ایفا کردند. آنچه در این گزارش میخوانید کاوشي است جیمی بر یک مسئله مهم: چهطور میشود شهرستانی کوچک مثل جویبار میشود پایتخت کشتی ایران و حالا دیگر جهان؟! شانس ایران را در روز پایانی رقابتهای جهانی برای کس �ب مدال و رفتن روی سکوی قهرمانی ب �ه حداقل رس �اند. باور کنید ما ه �م فکرش را نمیکردی �م هفت �ه گذش �ته و در روز پایان �ی رقابته �ای جهانی کشتی آزاد بای �د برویم و بنش �ینیم پ �ای تلویزی �ون. ب �ا خی �ال راحت از مدال نیاوردن جوان ک �م تجرب �ه وزن 74 کیلوگ �رم کش �ورمان نشس �ته بودی �م پ �ای سریالهای تلویزیونی که به یکباره جهان به روی س �رمان آوار ش �د و فهمیدیم جوان اول جویباری تیم ملی توانس �ته اس �ت با دلاوری به فینال وزن خودش برسد و نماینده روسها هم به لطف شکس �ت برابر نماینده هند از دور رقابتها کنار رفته است. این یعنی قهرمانی ایران در جام جهانی کشتی آزاد پس از 48 سال خارج از خانه! عزتا... اکبري بدون شک پدیده رقابتهاي جهانيبوداپست مجارستان بود. او که کمتر

کسي فکر ميکرد

روي سکو برود نه

تنها عنواندار جهاني شد بلکه عامل اصليقهرماني کشتي آزاد ایران شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.