لطفا پیامکهای خود را فارسی و به شماره 2000999 ارسال کنید. در متن پیامکتان

Jeem - - الصفحة الأولى -

سلام جیمی. این رو به این خاطر میدم که یه چند وقتیه صداوس �یما تلفنهای قصهگو رو تبلی �غ میکنه. گفتم بچهه �ا فریب اینجور تبلیغ �ات رو نخورند من حدودا 4 ماه پیش به این ش �ماره ها زنگ م �ی زدم و هر وقت زنگ میزدم میگفت رایگانه، ولی وقتی قبض اومد برای اون تماسها 50 هزار تومان محاسبه شده ب �ود! درباره با اون جایزهای هم که میگن میدن به من هم زنگ زدند وگفتند برنده شدهام اما تا الان خبری از اون جایزه کذایی نشده!!!هانیه.

جیم �ی اظهار نظر سیاس �ی میخوای بکنی. لااقل چیزی بگو که آدم خندهاش نگیره. تهدید یک نماینده شورای ش �هر، اونم به این شکل، از طرف حزبی که با ش �عار زن �ده باد مخالف من سرکار آمد واقعا نوبر نیست؟ اونوقت شما رفتی جناح مقابلش رو مسخره ميکنی؟

س �لام جیم. داس �تان های ماه مه �ر خیلی قشنگ بود. اش �ک تو چشمهام حلقه زد وقتی میخوندمشون، واقعا مرسی!

س �لام جیمی، گونه شناسی دانشجو خیلی با حال بود من که آخری رو بیش �تر میپسندم، شیطونها.

ب �رای جیم: دلت که یکجا گیر باش �د همه زندگيات نخکش میشود. فرشته از مشهد.

جیم. واقعا متاس �فم واسه شعوره نویسنده ستون (با اجازه بزرگترها) به خاطره فهمش از خساست. کور بشه چشای خانواده دختری که ابعاده گل یا شیرینی چشاشون رو بگیره بهحق علی. پسره طفلی رس �مش این هست حدوده 20 ت �ا گل بخره بعد دختره نظرش �ون تاج گل باش �ه. آیا خساسته یا سلیقه واسه انتخاب گل؟ شاید رس �م پس �ره این بوده تاج گل رو وقتی اوک �ی داد خان �دان پولپرس �ت زن بخرن. نه هرجا که ش �د باره دوم. زمانی آشوب به پاکرد امیدوارم سرش بیاد. والسلام.

س �لام جیمي خوش بحال اونایي که هنوز درس ميخونن. هرسال این موقع حالم خراب ميش �ه و خواب ميبینم دارم میرم مدرس �ه و کلي خوش �حالم من تا س �وم راهنمایي بیشتر تحصی �ل نک �ردم کس �اني ک �ه موقعیتش رو دارین درس بخونید و قدرش رو بدونید.

س �لامي جیم �ي! واس �ه اولین ب �ار کامل خوندم �ت! خیلي عالي ب �ودي این هفته! دمت گرم بالاخره یکي به ما دانشجویان مظلوم(!)بها داد. این شمارتو یادگاري نگه ميدارم.

جی �م - آقاي نادري مچکریم! خلاقیت در راه دفاعي مقدس عالي بود.

آخرین جیم تابس �تون 92! باز مدرس �ه باز میشه و اگه 5 شنبهها کلاس داشته باشیم میبرم با دوستان تورق میکنیمت!

دم �ت گرم برن �د با ای �ن پایاننامت؛ ایول فنریس �م و گرفتگیه �ای ناپی �دا رو خ �وب اومدی.

برای بخش پیامک جیم. سلام جیمیجون. من مادری هستم که تنها فرزندم سال تحصیلی جدید کلاس اولی میشه. از اینکه پسرم بزرگ ش �ده و مدرسهای شده یه جورایی حس غرور و ش �ادی دارم. صفح �ه گ �زارش و پنجرهات جالب و دوستداشتنی بود. انشاء ا... خدا همه دانشآموزان کشور را پشت و پناه باشه.

س �لام جیمی عزیز. لااق �ل تو موضوع وام ازدواج رو بررس �ی و از مس �ئولان پرسوجو کن!

سلام. واس �ه جیمی. آقای برند بنداز و در رو و گشنگان زمین هم شد اسم شیک!! این که هم بدآموزی داره هم باعث وحشت میشه. یک توصیه برای کس �انی که امسال میرن دانشگاه، اگر خیلی از کسی خوشتون اومد در موردش خیالباف �ی نکنین. بخصوص اگر به نظر خیلی دور از دسترس �ه! فقط ازخ �دا کمک بخواین! لطفا چاپ بشه.

وای جیم با خوندن هر گونه از دانش �جوها چهره یکی از هم دانش �گاهیام میومد تو ذهنم؛ 2 ساله که لیسانس �مو گرفتم خیلی برام جالب بود مرسی.

س �لام جیم ب �ازم س �وتی؟ آخه چ �را تو صفحه 5 واسه ایمیل برند سه تا علامت سوال گذاشتی؟ ستاد سوتی گیران از جیم.

جیم. س �تون با اج �ازه بزرگترها. کی گفته اگر کس �ی داره اما مراسم مجلل نگیره و جای خوب و مناس �ب بگیره خسیس �ه؟ شاید اهل پ �ز دادن نباش �ن و ابدا نخوان برزخ بکش �ن. شاید اقوامش �ون ندارن نخواستن سنتشکنی کنن و ع �ادی گرفتن. فهم بد چیزی نیس �ت. خدا نمیگذره از این نویسنده. مرسی.

س �لام جیمیجون. میخواستم به دوستی که گفته بود محمد موس �وی و سعید معروف و فره �اد ظریف رو از تیم انداختن بیرون بگم که آقای ولاس �کو هیچ وقت بازیکنایی با این تجرب �ه رو بیرون نمیکنه فقط اینبار بهش �ون استراحت دادن تا واسه مسابقات آسیایی آماده باشن!

صبا ج �ون، جا خش �ک نميکنن اس خوش ميکنن. صرفا جهت اطلاع!

�تاد.

س جیمی. امروز داش �تم میخوندمت 3 تا گله ازت داش �تمو یه سوال. گلهها: 1. با مطلبی که در مورد فیلم یک عاش �قانه س �اده نوش �تی مخاطبات اگرم برن س �راغش ب �ا پیش داوری خیلی بدی میرن. 2. باحفظ احترام واس �ه همه مخاطبات یکم تو انتخاب اونایی که باهاش �ون مصاحب �ه میکنی دقت ک �ن. 3. فکر نمیکنی پایان نام �ت یه خرده زی �ادی توهین آمیز بود به مش �اغل ش �ریفی از اون راه ن �ون حلال در میارن؟! البت �ه فقط منظورم چندتا از مش �اغل یاد شده بود (مسافرکشی، کارگری، آبدارچی، س �رایدار، نظافتچی، لوله باز کنی) سوال. تو شهرستان مراغه هم میتونم گیرت بیارم؟

اگ �ر در شهرس �تان مراغ �ه توزی �ع نمیش �ود میتوانی �د ب �ا مراجع �ه به س �ایت

از قس �مت آرشیوها جیم هر هفته را دانلود کنید.

جی �م قس �مت کمی �ک هفته پی �ش واقعا مزخرف بود. اون پس �ران ک واسه جزوه دنبال دخترا راه میفتن وگرنه دخترا افتخار نمیدن.

س. جیمج �ون به نظر م �ن حرفها یترین آرایش �گر بالش �ت خودمه چون هر روز با یه مدل موی تازه از خواب بیدار میشم.

مش �ترک گرامي: »ش �ما به دلی �ل معرفت زیاد صاحب ی �ک خانه ویلای �ي در قلبمان شدید« *ایراندل* زهرا رحمانی فضلی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.