Jeem : 2020-07-02

الصفحة الأولى : 10 : 10

الصفحة الأولى

قابجــــ0ـ­1ـــادویي ادب وهنر نگاهی به زندگی پر فراز و نشیب جی.کی.رولینگ، خالق افسانه هریپاتر، به بهانه ماجرای جذاب سایت »هری پاتر در خانه« دختریکه زنده ماند در هفتهای که پشت سر گذاشتیم »آنا راسل«، نویسنده و خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال در یادداشتی مجموعه کتابهای هریپاتر را بهترین انتخاب مطالعاتی برای دوران قرنطینه و خانهنشینی اعالم کرد. کتابی که با طرح دنیایی خیالی و اسرارآمیز، توانایی پاکسازی افکار ترسناک و منفی حاصل از شیوع کرونا را دارد. کتابی که طبق گفته جی.کی.رولینگ نوشته شد تا نگارنده را از افسردگی و فشار ناشی از مشکالت شخصی رها ساخته و امید به زندگی را در دل او روشن نگه دارد. در این ایام خبرهای متعددی حول محور رولینگ و آثارش منتشر شده بود، اخباری نگرانکننده مثل ابتالی بانوی نویسنده به ویروس کرونا و پس از آن نوید سالمتی ایشان. خبر کمک یک میلیون پوندی رولینگ به دو خیریه »رفیوج« و »کرایسیس«، در بیست و دومین سالگرد نبرد افسانهای هاگواترز. خبر به آتش کشیده شدن کتابهای هریپاتر توسط یک کلیسای کاتولیک در لهستان؛ ممنوع اعالم شدن وجود کتب هریپاتر در مدارس و کتابخانهها­ی تنسی، یکی از ایالت آمریکا، بخشی از این اخبار تعجب برانگیز بود. در میان انبوه اخباری که در روزهای اخیر، حول محور خانم نویسنده و اثر شگفتانگیزش منتشر شده، خبر فوقالعاده انتشار »ایکاباگ«، کتاب جدید رولینگ به صورت آنالین، رایگان و سریالی ممتازترین این اخبار بود. هری پاتر خوانی آنالین ش//دهاند. تنها کتاب »هریپاتر و محفل ققنوس« شامل 0071صفحه میشود. حاال خودتان فکرش را بکنید این 1700 صفحه چطور میتواند بیکم و کاست در یک فیلم 138 دقیقهای جای گرفته باش//د؟ حقیقت این است که اغل//ب فیلمهای اقتباس ش//ده از آثار ب//زرگان با دخل و تصرفهای بس//یاری همراه هستند و تا خودتان به سراغ کتاب نروید حجم تفاوت را درک نخواهید کرد. بیتردید که اگر به تماشای فیلمها کفایت کرده و سراغ منبع آنها نروید، لذتی توصیف نشدنی را از کف خواهید داد. متن//وع، کار خوانش کتابهایش را کلی//د زد. تا پیش از این محصوالت، اخبار و فعالیتهای شکل گرفته در باب هریپاتر و جی.کی.رولینگ در سایت »جهان جادوگری« قرار میگرفت. بخشی از »ایکاباگ« کتاب جدید رولینگ هم در س//ایت جدی//د و تازه افتتاح ش//ده »هریپاتر در خان//ه« به صورت رایگان و آنالین خواندهش//د. همچنین برنامه جذاب کتابخوانی به وس//یله س//لبریتیهایی از اقصی نقاط جهان، در سایت »هریپاتر در خانه« صورت گرف//ت. تا به امروز جلد اول هریپاتر تا فصل 12 خوانده شده که اگر به شنیدن این قصه عالقه داشتهباشید و کمی هم زبان انگلیس//یتان خوب باشد میتوانید از ویدیوهای ضبطش//ده در این سایت استفادهکرد­ه و با آوای آدمهای شناخته شده، به قصه هریپاتر گوش بسپارید. در جدول زیر عناوین فصلهای خوانده شده و نام راویها را برایتان لیست کردهایم. راویانی که در بین آنها »دیوید بکام« و »آلیا بات« متفاوتترین گویندگان هستند. افزای//ش آمار کتابخوان//ی و روی آوردن آدمها به دنیای روش//نگر ادبیات اتفاقی مب//ارک بود که کرون//ا باعث و بانیاش بود. با طوالنی ش//دن زم//ان قرنطینه، جمعی از بازیگران و افراد ش//ناخته ش//ده دیگر به س//راغ کتابخوان//ی آنالین یا ضبط کتابه//ای صوت//ی رفتن//د. »ان//دی س//رکیس« بازیگ//ر نق//ش گال//وم در فیل//م »ارباب حلقهه//ا« در یک ماراتن 11س//اعته رمان »هابیت« را از ابتدا تا انتها به صورت آنالین خواند. این برنامه را حدود 650 هزار نفر تماشا کردند و از این تعداد شنونده مبل//غ 280 هزار پوند به دس//ت آمد که تمام این پول به کادر درمانی انگلس//تان و یک خیریه کودکان انتقال پیدا ک//رد. جی.کی.رولینگ هم با طراحی پ//روژهای بزرگ و چرا هری پاتر بخوانیم؟ احتماال اغلب ش//ما اقتباسهای س//ینمایی آثاری چون هریپاتر، هابی//ت، ارباب حلقهها و ب//ازی تاج و تخت را دیدهاید. مجموعه فیلمهایی که همگی از لحاظ کیفی و جذابیت سرآمد هستند و میتوان بارها پای تماشایشان نشس//ت و خسته نش//د. به همین علت ممکن است فکر کنید خواندن کتابی که فیلمش را دیدهاید و از س//رانجام آن آگاه//ی دارید چه نکته پس//ندیده و کارآمدی خواهد داشت؟ تا به امروز 31جلد از کتابهای هریپاتر منتشر شده که اولین جلد آن با عنوان »هریپاتر و سنگ جادو« و آخرین آن »هریپاتر و فرزند نفرین ش//ده« ش//ناخته میشوند. در این بین بعضی از کتابها دو جلدی هستند و بعضی دیگر در چاپهای جدید در قالب 3 جلد منتشر الهام حبشی e.habashi jeemir تفاوت کتاب و فیلم ب//ا خواندن کتاب متوج//ه تفاوتهای بیش//مار ریز و درش//تی از چهرهها تا اتفاقات و مکانها خواهید ش//د. مثال در کتاب اینطور آمده که چش//مهای منفیترین ش//خصیت داس//تان یعنی ل//رد ولدم//ورت قرمز رنگ »شنای پروانه« پر افتخارترین فیلم جشنواره فجر 98 در خط مقدم سالنهای نیم پر سینما آقای/ی« با گریم متفاوت/ی که در این نق/ش دارد رول یک گنده الت جنوب ش/هری را اتود میزند. این نقش متفاوت س/یمرغ بهترین بازیگر مکمل مرد را نیز برای او به همراه داشتهاست. فیلم پر جایزه است. قهرمان یا ضد قهرمان؟ جنون یک بودن در ابتدا مخاطب فکر میکند با یک ضد قهرمان طرف اس/ت. اما کارگردان رفته رفته خالفکار داستان را رها میکند و قصه را به روی ش/انههای برادر او میاندازد. حجت با بازی فوقالعاده »جواد عزتی«، ش/رلوک هلمز داس/تان ما میش/ود و به دنبال راه حلی برای مشکل رئیس چه کسی است؟ جنون یک بودن یکی از مس/ئلههای مهم فیلم اس/ت که فیلمس/از به خوبی آن را به تصویر کش/یده است. هاشم که رییس دارودسته جاهالن محله است بهخاطر مشکلی به زندان میافتد و گرهاش آنقدر کور است که حتی بازوان کلفتش هم چاره س/از نیس/تند. در ادامه با حجتی همراه میش/ویم که به دنبال مشکل برادرش میرود و در آخر هم معما را حل میکند اما دچار معمای جدیدی در ذهن خود میش/ود. در واقع مشکل طنابی که هاشم یا بهطور سمبولیک جهالت را اسیر کرده، گره داشتن نیست بلکه نخنما بودن آن طناب است؛ یعنی ب/رادرش میگردد ت/ا به هر نح/وی او را از باالی چوبه دار پایین بکش/د. حجت که فرزند صالح خانواده است برای کشف این معما وارد دنیای برادرش میشود. فیلم به نوعی سمپات غیرت و مردانگی است اما نه سمپات قتلهای ناموس/ی بلکه سمپات حجت و دغدغهمندی او. ش/نای پروانه فیلمی سراسر تعلیق است. مظنونهایی که یکی پس از دیگری رفع اتهام میشوند. همین تعام/الت و حرفهایی که میان مظنونین و حجت رد و بدل میش/ود مخاطب را با هاشم آش/نا میکند. »امیر ش/نای پروانه اولین ساخته بلند »محمد کارت« است. »محم/د کارت« کارگردان خبره حوزه مس/تند و فیلم کوتاه در اولین تجربه خ/ود فرات/ر از انتظ/ارات عم/ل کرد. ی/ک درام خوش ریتم از جنوب ش/هر تهران را به روی پ/رده برد. فیلمی که در آس/تانه اکرانش با حاش/یههایی از جانب همسر »وحید مرادی« که ادعا میکند ایده فیلم از همس/ر او گرفته ش/ده همراه بود. یک/ی از نقدهای وارد بر فیلم انتخاب موضوع آن اس/ت که به قتلهای ناموس/ی میپردازد. ام/ا تا زمانی که جامع/ه ما از این جنایت عاری نشده چه توقعی از سینما دارید؟ دقایق اولیه فیلم آنچنان س/ریع و خوش ریتم اس/ت که در همان ابتدا مخاطب را درگیر داس/تان میکند. سیمرغ بهترین تدوین جشنواره نیز مهر تاییدی بر این تعریف و تمجیدها است. این تنها بخشی از دستاوردهای این محمدحسینتق­ویان mtaghavian jeemir

© PressReader. All rights reserved.