Jeem : 2020-07-02

الصفحة الأولى : 12 : 12

الصفحة الأولى

زﻧدﮔـــــ2­ــ1ــیگ ارم سﺒک زﻧدﮔي مدﻳرﻳﺖزماﻥ­ﺑادﻓترنـــ­ـــــــ ﺁمﻮزﺵکﻮﺗاه­ﺑرنامهﺭﻳﺰی­ﺑهﻭﺳﻴﻠهﺑﻮﻟ­ــــــــــ­ــ یابیحوصلهب­ودناس//ت(. بع//د از آن نوب//ت برنامهری//زی ماهان//ه و هفتگی اس//ت، تا اینجا حتما فهمیدهاید به چه صورت باید دفت//ر زندگیتان را بچینید. ب//رای صفحات ماهانه و هفتگ//ی هم میتوان تمام//ی برنامهها، قرارهای مالقات را جایگذاری کرد. اگر فرصت کافی برای برنامهریزی روزان//ه ندارید میتوان به همین مراحل اکتفا کرد تا هر روز برای برنامهریزی سراغ دفتر نیایید. در ضمن این دفتر میتواند دلنوشتهها، خاطرات یا عادات بدی که باید اصالح ش//ود را نیز در خودش جای دهد. اگر مایل به فهرستس//ازی باشیم میتوانیم در انتهای دفتر آنرا قرار دهیم. فعالیتهای اجتماعی، مذهبی، دوس//تان، تفریﺢ و س//رگرمی .(…و صفحه پنجم س//االنه مختﺺ به ثبت تاریﺦ تولدها و تاریﺦهای مهم زندگﻲمان اس//ت. صفحه ششم س//االنه میتواند به فهرست کتابهایی ک//ه خواندهایم یا فیلمهایی که در آن س//ال دیدهایم، بپ//ردازد. ثبت نﻈ//ر و امتیازدهی یکی از کارهای جذابی اس//ت که میتوان در این بخ//شانج//امداد. زندگی در دنیای کنونی، با حجم زیادی از مشﻐلهها ووﻇایفوآرز­وها،نیازمندچید­مانیستتا بتواندزمان­اندکدربراب­رآرزوهایبی­نهایتمان راسازمانده­یکند.وقتیحرفازب­رنامهریزی میشود، ممکن است بگوییم »در ﺫهنم اهدافم را چیدهام،برنامهریزی،کاریوقتگیر­ودشوار است« یا آن را به برهه خاصی از زندگی مثل کنکور محدود کرده باشیم و با گذشتن از آن مرحله، به زندگی بیبرنامه عادی بازگردیم و بین حجم زیادی ازروزمرگیه­ایمانگمشوی­م.اماشایدمهم­ترین مشکل برنامهریزی، عدم اطالع از نحوه درست آن است. ما نمیدانیم چهطور باید برنامهریزی کرد و به همین دلیل، همیشه از آن فراری هستی .م درسال3102 نوجوانیبهن­ام »رایدر کارول« که از اختالل تمرکز و بیش فعالی رنﺞ میبرد، سبک برنامهریزی­خاصیبهنام»بولت ژورنال« را ابداع میکند. عدم موفقیت او در درمانهای طبی و مشاورهای و البته درس و مدرسه، زندگیاش را به سمت طراحی بولت ژورنال سوق داد. او بولت ژورنال را در مقطع دبیرستان میسازد و به دوستانشمعر­فیمیکندوبه­کمکآنهاانج­من بولت ژورنال را تشکیل میدهد. هم اکنون کارول طراح سایت موفقی است که درآمد خوبی از آن دارد. رایدر کارول باور دارد این دفتر به ما کمک میکند گذشته را مرور کنیم، حال را سامان دهیم و آیندهرابرن­امهریزیکنی­م. شروﻉ کار و چیدن ﺻفﺤات ساﻻنه برای س//اختن بولت ژورنال ما نیازمند یک دفتر، یک خودکار و یک خود هدفمند هس//تیم. اولین قدم در طراحی این است که بدانیم چه صفحاتی الزم اس//ت داش//ته باش//یم. انتخ//اب بخشهای بول//ت ژورنال هرکدام از ما کامال اختیاری اس//ت و متناس//ب با شخصیت و ش//یوه زندگیمان قرار اس//ت طراحی ش//ود اما آقای کارول این صفحات را بهعن//وان صفحات اصلی بول//ت ژورنال معرفی ک//رده: روزن//گار، ماهن//گار، آیندهنگار، فهرس//ت. در اینج//ا ب//رای مثال، نمون//های کاملتر از بولت ژورنالی که س//یر س//االنه به روزان//ه را طی کرده بررس//ی میکنیم ولی شما هرطور که مایل باشید میتوانی//م آن را تغییر دهید و ی//ا بخشهایی را ح//ذفواضاف//هکنی//د. در صفحه نخست، شعار یا عهد ساالنهمان را قرار میدهی//م. )مثال س//ال مهربانی یا ش//کرگذاری(. صفحه دوم س//االنه نگاه کلی به اهداف و برنامهها و تصمیمهای بلند مدتمان است. در صفحه سوم میتوانیم برنامههای س//ال آینده یا اهداف محقﻖ نش//دهمان را جایگ//ذاری کنی//م. کاربرد صفحه چهارم س//االنه اهداف همان س//المان و اهمیت آنها بر اس//اس حوزههای مهم زندگیمان اس//ت )مثال حوزه تحصیلی، ش//غلی، ورزش//ی، خانواده، و… ﻓاﻃمﻪ عاﻃفی برنامهریﺰی­های فصلی، ماهانه و هفتگی f.atefi در صفح//ه اول، اه//داف کل//ی س//االنهمان را به بخشهای جزییتر تقسیم میکنیم تا بهتر عملی ش//وند. صفح//ه دوم برنامهریزی فصل//ی میتواند ب//ه پساندازه//ا یا مخارج نس//بتا بزرگ س//ه ماه پی//ش رویمان اختصاﺹ پیدا کند. صفحه س//وم ش//امل ایدههایی اس//ت که به ﺫهنمان میرسند اما اکنون ش//رایط اجرایی کردنش را نداریم )مثال ش//رکت در دورههای زبان آم//وزی(. برای صفحه چهارم ه//م میتوان فهرس//ت چیزهایی که قصد خرید آنها را در چند ماه آینده داریم بنویس//یم. صفح//ه پنجم فصلی، دارای جدولی اس//ت که ما برای 90 روز ترسیم میکنیم تا پایان هر شب در خان//ه مخصوﺹ آن روز، حالمان را با عالمتی که از پیش تعیین کرده بودیم مش//خﺺ کنیم )مثال رن//گ قرمز یا عالمت ضربدر به معنی دلگرفتگی jeemir بدانید… ﻻزﻡ است بولت ژورنال به معنای دفتر نقطهایس//ت اما اینکه ما بخواهیم از دفتر نقطهای اس//تفاده کنیم یا سررسید و کالس//ور هیﭻ اهمیتی ندارد. با این حال الزم است بدانی//د ک//ه ارزیابی مهمترین بخش بول//ت ژورنال را تشکیل میدهد و نباید از آن غافل شد. به همین علت ضروری اس//ت که در انتهای هر بازه زمانی مشخﺺ، عملکردها را بررس//یکرده و نقاط ضعف و قوتمان را پیدا کنیم. جالب اس//ت بدانی//د مهمترین ویﮋگی که این دفتر دارد منحصر به فرد بودن اس//ت، یعنی فقط خودمان میتوانیم بولت ژورنال مخصوﺹ خودمان را

© PressReader. All rights reserved.