Jeem : 2020-07-02

الصفحة الأولى : 13 : 13

الصفحة الأولى

زﻧدﮔـــــ3­ــ1ــیگ ارم سﺒک زﻧدﮔي جاﭘوﻟی ﻧﺤوﻩ سرمایﻪﮔﺬار­ی درست با بﻬترین بﻬرﻩوری کیﻒ اﻗتﺼاﺩی ﺧوﺩﺕ را بسـاﺯ در دورانی که هر روز قیمت تازهای برای اقالم مختلف یا حتی شاخﺺهای متنوع اقتصادی اعالم میشود، حفﻆ ارزش دارایی مهمترین دﻏدﻏهای است که هرکسی با هر مقدار دارایی، درگیر آن است. هر کدام از ما برای از دست ندادن سرمایه خود، به دنبال راهی میرویم. عدهای در بورس سرمایهگذار­ی میکنند. گروهی پول خود را صرف خرید طال و ارز میکنند و افرادی که از توانمندی بیشتری برخوردارند، سرمایه خود را در بازار مسکن، متمرکز میکنند. اما این گونه رفتار، بهترین راه برای حفﻆ ارزش سرمایه و افزایش سودآوری آن نیست. همشو بدﻩ! مشــخص است که سﭙردهگذاری سرمایهها در بانک هم، راه حل مناســبی برای حفﻆ ارزش پول نیست. بنابراین باید به دنبال راههای دیگر ســرمایهگذ­اری اقتصادی در وضعیت فعلی باشــیم. به طور کلی برای یک ســرمایهگذ­اری همهجانبه و موفق شــما باید ســبدی از همه شاخصهای ســودده اقتصادی بســازید. ســرمایهگذ­اری در بخشهای مختلف اقتصادی، همانطور که پیش از این گفته شــد، به چهار قســمت اصلی تقســیم میشــود: بخش اول شامل اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت یا اوراق ســرمایه گذاری اســت. در اولویت دوم سرمایهگذار­ی در بورس، اولویت سوم داشــتن ﺫخیره ارزشــمند طال و در اولویت چهارم ســرمایهگذ­اری در بازار مسکن پیشنهاد میشود. برای داشــتن یک ســرمایه گذاری موفق و همه جانبه باید بخشهای مختلف دارایی خود را در هر یک از این بازارها تقســیم کنید و در همه آنها حضور داشــته باشید. این اتفاق ریســک فعالیت اقتصادی شــما را کم می کند و همچنین در طوالنی مدت بازدهی آن را باال می برد. به این کار ســاخت پرتفوی میگوینــد. ـــــــﻘﻄه­ﺍی سیاست تﻘسیم تخممرﻍ قطعا همه ما حداقل یکبار این جمله معروف را شــنیدهایم که نباید همه تخممرﻍها را در یک ســبد گذاشت و احتماال ســعی کردهایم آن را در مدیریت ســرمایه خود بــکابربری­ــم. پورتفولیو یا پرتفوی در لغت به معنای کیف دســتی بوده که درگذشــته یک ســرمایهگذ­ار، مجموعهای از اســناد و مدارک خود را در آن حمل میکرده، درواقع ســرمایهگذ­ارانی که سهام شــرکتهای بورســی را در اختیار داشــتند هر روز به بازار بورس ســر میزدند تا ببینند ســرمایه آنها در چه وضعیتی قرار دارد. در اصطــالح مالی نیز به کنار هم قرار گرفتن ترکیبی از داراییهای مختلف مالی اعــم از امالک و مستغالت، سهام شــرکتها، اوراق با درآمد ثابت و ســﭙردههای بانکی با هدف تنوعبخشی و کاهش ریسک ســرمایهگذ­اری را پرتفوی یا ســبد ســرمایهگذ­اری میگویند. ــــــــــ­ـﺖژﻭﺭناﻝ رضا رﺯاﻗی r.razaghi jeemir بس//ازیم پس اگر جایی با این دفاتر برخورد کردید، گول ﻇاهر خوش رنگ و لعابش//ان را نخورید، زیرا محال است آن دفتر، هم سبک زندگی شما و هم فرد دیگری را پوشش دهد، حتی محال است زمانبندی امسال و سال بعدتان هم با دفتری یکسان مدیریت شود. اگرچه برخی از بولت ژورنالهای بازاری برخی از مواردی که ش//ما نیاز دارید را پوشش میدهد، اما باید بتوانید از آن بولت ژورنال شخصیتان را بسازید. و رس//یدن به اهدافتان باش//د بنابراین مراقب باش//ید خودش تبدی//ل به دغدغه نش//ود. پس اگر برخی مواقع نتوانس//تید طب//ﻖ برنامهریزی پیش بروید، ﺫهنتان را آشفته نکنید و مطمﺌن باش//ید هیﭻ آدمی نبوده که زندگیاش را کامال از پیش تعیین ش//ده و منﻈم سپری کرده باشد. خیلی مواقع ش//رایط و اتفاقات زندگی غیر قابل پیشبین//ی میش//ود و ماجراهای//ی رﺥ میدهد ک//ه از انتﻈار و برنامهریزی­مان خارج اس//ت، در این صورت بهتر اس//ت به ج//ای غصه خوردن، س//عی کنیم الگوی زندگیم//ان را پیدا کنیم و برنامهه//ای جامان//ده را جایگزی//ن کارهای کم اهمیتتر کنیم. به عنوان مثال اگر امروز فرصت نکردهایم بولت ژورنالمان را به روزرسانی کنیم، کافی اس//ت صب//ﺢ روز بعد کمی زودت//ر بیدار ش//ویم تا بتوانیم آن را تکمیل کنیم. در پایان الزم اس//ت بدانید از زمانی که طراحی و نوش//تن بولت ژورنال را شروع میکنید، مدتی ط//ول خواهد کش//ید تا نحوه کار با این س//بک برنامهنویس//ی و منﻈم شدن عملکردها و اهداف زندگی دس//تتان بیاید اما از تغییر نترس//ید و راههای مختلف را ب//رای موفقیت امتحان کنید و هرگز از یاد نبرید با نوشتن برنامهریزی، حتی اگ//ر هن//وز آن را اج//را نکرده باش//ید، 60 به موفقیتنزدی­کترهس//تید. ما و استﺜﻨائات برای داشــتن یک پرتفوی مناسب و سودده در اقتصاد امروز کشــورمان، اســتثنائا­تی نیز وجود دارد. شــما باید با رصد کردن بازارهای مختلف اقتصادی میزان نوســان و خطرات آن را برای ســرمایهگذ­اری محاســبه کنید. به عنوان مثال ســرمایهگذ­اری در بازار ارز و خرید ارزهای شــاخص مانند دالر در بازار امروز کشور به شــدت خطرناک و غیر منطقی اســت. چرا که نوســانات عجیب بازار ارز قدرت پیشبینی در طوالنی مدت را از شــما میگیرد و خطرات زیادی برای ســرمایه اقتصادیتان خواهد داشــت. پس با گذشــتن از ســرمایهگذ­اری در بازار ارز تالش کنید پرتفوی اقتصادی خود را با توجه به داراییهایت­ان ترســیم کنید. اگر دارایی کافی برای ســرمایهگذ­اری در بازارهایی مانند بازار مســکن ندارید تالش کنید تا با هدفگذاری چند ســاله حتما این بخش از پرتوی خود را نیز کامل کنید. از این طریق و با تکیه بر توازن ســرمایهگذ­اری در بازارهای مختلف میتوانید خطر کمتر و بهرهوری بیشــتری را تجربه کنید. اکنون اگر برایتان س//وال شده که بولت ژورنال چه تفاوتی با دیگر سبکهای برنامهریزی دارد، میتوان گفت: -1 بول//ت ژورنال در کنار اهداف و برنامهریزی­ها به تمام جنبههای زندگی مانند عادات، ثبت هزینهها، ثبت تاریﺦها و خاطرات هم میپردازد و از این رو به عنوان دفتر خاطرات هم شمرده میشود. -2 تعداد صفحات بولت ژورنال نسبت به دیگر دفاتر برنامهریزی متنوعتر و جامعتر است. -3 همانطور که در باال گفته ش//د این دفتر کامال شخصیست و توس//ط خود فرد ساخته و پرداخته میشود. و… با نوشتن اهداﻑتان، یﻚ گاﻡ به آنها نﺰدیﻚتر شوید با تمام این اوصاف هرگ//ز از یاد نبرید که بولت ژورنال قرار اس//ت وس//یله کم ش//دن دغدغهها

© PressReader. All rights reserved.