Jeem : 2020-07-02

الصفحة الأولى : 4 : 4

الصفحة الأولى

هشــــــ4ـ­ـ0ـــتگ فضای مجازی #شگرد_خفن این روزها، فعالیتهای اینترنتی از جمله استارتاپها­ی حوزه سالمت، با شروع دوران کرونا و قرنطینه خانگی جان تازهای گرفتهاست. استارتاپها­یی که برای بهبود خدمات پزشکی مثل ویزیت، ارسال دارو و مشاوره در قالب اپ، سایت و دیوایس به کاربران ارائه میشوند. به همین بهانه، محوری این هفته را به استارتاپ یا بهتر بگویم استارتآپها­ی ایرانی که در بخش سالمت فعالیت میکنند اختصاص دادیم. عینکهایضد کرونایی عکس با کیفیت تحویلبگیری­د HD با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان و نبود دسترسی به درمان قطعی، برخی از شرکتهای فعال در حاولزهرتفن­قاورفتیقب اهمفوکر جطرشانحوای­رهو نقساطخهتسو­رسخایطلبیو­دهمسکتهندی­ک هی ابزه کمک آقانبلهیا متیهاتویان­تلیگمارازم­گراسکترششف اکیرندم! اوگیرریوکف­سایجللاوکگ­یسرلیداکنش­یتم.ه باشید و بچخینوایهه­یادکفهقخطو­قدسشماتنیپ­ارزچآمندار­اردر اتیلگجاراد­موبافنرتقا­ستلیاید کنافوییراو­سست بهومادند قدرسمساتخا­زتاجیدنوول رساایکپلیه­کمرپدیهشوق­درم نشردماهافن­زدارتاتلشگ­اریادمبجتا­ویاگننذادر­ریوکزنگیاد­ر. قتلرگنراطی­منآهنراراب­باهترصسورو­اتسعتکرس بکامتحرجیم کسمپبررایی­کنطندر.فشمرقکابلت­تا ن ادررپساکلن­مکیه تکانبد.هراامرستوز­یسشامباقه مطیودالانی­ستدیردتسلا­گخراتمعهین­نگاکماهاری­سال عحکرارستهی­ا دکایرفدیبت­ه آتانزهگایر­امکحم مصیوکلند؟ عجکدیدسهخا­ویدیراکهم بعهرفصیوکر­دتهاتسومتا.تیک ابیرانیعین­شمکا لهودشممیند­شونضد کحرجومناشا­سنت! بیرع انیساباسوی­جکو ادلدگوربتی­نم د2ر1 این امپلگایپکی­یکشسلن کیاوهسشنپی­سدوارکمراد­دهوانسقرتم­کزه ادیرنقخاوب­لدیمتیتلوگ­انرادم ابفهرندفیع­کشهمداماسی­ت. ابگدرنقبرا­االریبایشد­ادرتنمدام ترااصزافوا­یرصبلاهاکی­یفیت ادوصرل وی بنازدشیندک هشمناسرایع­یتکبنادزو به دشیدگرناآن­نه اشبداسریدا­رهد که به آنها نزدیطکونال­شنویناد.ست و هجاملحباجم­سنتتکهشمطا­راالکحی موتصولریدف امیین مشحود.اصلوبتلهکگ­هاعهیین مکجحبرواری­تدیفایل صنلامییعدک­هشسدراه بتندهواندا­وفهتفکتیهف­یت ازرماسانلب­رکدنیهاد.سچتن.درسپوزسپیت­عشدادعقکاب­لس یتوکجدهویر اهزمآینبوه­دمسروععکت دسر اهاخترایار دشررگکروته ات،لمگرااکمزی­تفجرارستیا­دوم.مدیاکریاسز قبرچاهرگها­رفگتفهاتکس­هتم.یخواهد یکی از این عچکینسیها اراز ایچانپعکین­دکودبرهفتر­اضاسهاتیکه بکیزفریگتی­اماصنلندی آورنورادبی­راتیاالشرب­هفا،رستم. تنلماگیراش­مگبارهاهیا،اپیانیامنه­شهکالیهممس­گافزیرنبهر­ی رووفریومدی­گازهداهار اد.سبترافاید اهرمسیاکلن­نعد.ک کهس با ابیانکیوفی­جوتدا آصنلدییگبا­ریدالزبمه نیحسوهتزدی­مرای بعدمنلاکفن­راید را به صورت تکبهتک بدررنسیخکه­نونید.ندوز تلگرام: عکس را ابزه مجتایگصفزی­حنه بخازوبنریم­بافرازایرا­تیلگستراگم­اهبکهاشییث­دا.بدوت اگنزدایزنه­گبیراری دشمامایببه­دننماایسشت.درچرا مکهیبآیهدگ­کفته اهگرسادزرن­دگگزاینهآ بنامالییتع­نوانید دمای بدن 200 نفررا عکسبهرا رها صورتکنید بهامکزیمفا­ینتدار2صلد­قییاقرهاسا­ندلامزهیگی­شرودی کند. اوی انگمرحدرقص­وسلمجتدپیا­دییبرنا ییا ف ر و ش به چ ند شرکهاتکآنم­یدریککیافی­ییتهعمکعرس­کضمه شدهاوسقات.بلیت نوشتن کپشن )توضیحات( را هم دارد. در نسخه آندروید: روزی گزینه اتچ کلیک کرده اما به جای گزینه گالریگزینه راانتخابکن­ید. در این بخش قسمت گالری را برای دوبار متوالی انتخاب کنید )برخی گوشیها یکبار(. حاال عکس یا عکسهای مورد نظرتان را انتخاب کنید تا با کیفیت اصلی و بدون کاهش حجم ارسال شوند. ماسکت رو نصب کن! مشورت با مشورپ کرهجنوبی از جمله کشورهایی بود که در مبارزه با ویروس کرونا، عملکرد خوبی از خود نشان داد. یکی از دالیلی که کره توانست به خوبی از پس مدیریت شیوع این ویروس بربیاید، تجربه این کشور در مواجه با ویروس مرس در سال 2015 بود. در آن زمان، قوانین جدیدی تصویب شد که به دولت اجازه میداد با استفاده از یک برنامه تلفن همراه، به اطالعات شخصی مردم، از جمله مسیرهای رفتوآمد و کارتهای اعتباری دسترسی داشته باشد. این اطالعات در نهایت از طریق همین اپلیکیشن در دسترس مردم قرارمیگرفت و دیگران را از مکانهایی که ناقل بیماری به آنجا مراجعه کرده، مطلع میکرد. همین امر باعث میشد شناسایی افراد آلوده یا مشکوک، به مراتب راحتتر شود و موارد ابتالی جدید نیز کاهش یابد. موفقیت چنین برنامههایی در چین و کره سبب شد استارتاپها­یی نظیر »ماسک« در کشور شکل گیرد. ماسک یک اپلیکیشن رایگان است که با کمک استادان و دانشجویان دانشگاههای مطرح کشور، برای مقابله با شیوع ویروس کرونا راهاندازی شد. در این برنامه، کاربران با وارد کردن موقعیتهای جغرافیایی که در روز به آنجا میروند و افرادی که مالقات میکنند، میتوانند یک بانک داده جامع بسازند. در نتیجه اگر هرکدام از کاربران بیمار شود، مکانهایی که قبال به آنجا مراجعه کردهاند زرد میشود و به افرادی که روزهای قبل با آنها مالقات داشته، یک پیام هشدار ارسال میشود. ماسک برخالف برنامههای مشابه خود، به صورت اختیاری نصب میشود و به همین دلیل، کارکرد برنامه، به میزان همکاری کاربران و ثبت اطالعاتشان وابسته است. این روزها که بیشتر مردم در قرنطینه خانگی به سر میبرند، احتمال بروز بیماریهای روانی مثل افسردگی و وسواس فکری در خانوادهها افزایش یافته است. به همین دلیل نیاز به برنامههایی که با استفاده از آنها بتوان با یک مشاور متخصص مشورت کرد، بیش از پیش حس میشود. مشورپ یکی از چند ده استارتاپ حوزه سالمت است که در بخش پزشکی و روانشناسی، به کاربرانش مشاوره میدهد. 750 مشاور در حوزههای روانشناسی، حقوقی، پزشکی و حتی تحصیلی در قالب سایت و اپلیکیشن، در هر زمانی که مایل باشید به شما مشاوره آنالین خواهند داد. مشورپ استارتاپی بود که قبل از دوران شیوع ویروس کرونا کار خود را آغاز کرد اما با شروع قرنطینه، شاهد رشد 400 درصدی در فعالیت خود بود. با وجود برنامهای همچون مشورپ، استارتاپها­ی دیگری که عالقهمند بودند در همین نوع فعالیت کسب و کارشان را آغاز کنند، محدودیتها را کنار زدند. سیمیاروم نمونه بارز یک استارتاپ سالمت است که خدماتش را به مهاجران ایرانی خارج از کشور ارائه میدهد. این استارتاپ که از طریق سایت با کاربرانش در ارتباط است، عضو کوچکی از یک استارتاپ بزرگ با نام سیمیاسرویس بوده که در سال 92 وارد حوزه سالمت شده است. خدمات این سرویس به صورت صوتی و تصویری و در حوزههای خانواده، مهارتهای فردی، زناشویی و .... توسط 20 مشاور به کاربران ارائه میشود. البته گفتنی است با توجه به اینکه خدمات، به کاربران خارج از ایران ارائه میشود، تعرفه این پلتفرم روانشناسی بر حسب دالر است. ‪rok id‬ نسترن رضوی n.razavi jeemir ا1t نگاهی به استارتاپها­ی حوزه سالمت ایرا اریونیترست­یسبتعمیبنه­کس1t compressio­n ‪q ui c k‬ #توئیتریها ‪aw a y‬ امتحان دادنشون. دانش//گاهها به خاط//ر جلوگیری از تجمع و ش//یوع کرونا امتحانا رو مجازی کرده؛ بعد اونوقت یه سری بچهها دارن برنامه میریزن دورهم جمع شن امتحان بدن. امتحان دارید هیچی نخوندید؟ یه ج//وری از امتحان مینالید انگار صندل//ی جل//و مراق//ب افت//اده بهتون! گروهی با ش//لوارک نشستید جلو لپتاپ و گوش//ی به دس//ت، غر هم میزنید؟! تحقیقی در انگلس//تان نش//ان داد اشخاصی که در امتحان تقلب میرسانند معموال انسانهای با شعورتری هستند. file ما معمولیا اگه متن کتاب درس//ی هم بودیم میش//دیم هم//ون پاراگرافی که کن//ارش نوش//ته: در امتحان از این قسمت سوال طرح نمیشود. اینای//ی ک//ه دارن آنالی//ن امتحان میدن لذت پاره کردن کتاب تو خیابون بع//دازامتح//انرونمیفهم­ن//د. دیدی//ن وقت//ی ط//ول ت//رم درس میخون//ی و مرور میکنی ش//ب امتحان چقدر راحتی؟ منم ندیدم. #امتحان ول//ی کرونا برای هرکی نون نش//د برای دانشآموزا نمره ش//د! با اون وضع به دانش//جوی ایرانی ش//یشهفت سالم فرجه امتحان بدن وایمیسته شب ش//ما ه//م خ//واب میبینی//د فردا

© PressReader. All rights reserved.