Jeem : 2020-07-02

الصفحة الأولى : 6 : 6

الصفحة الأولى

جاموجـــ06­ـ010ـــنجا­ﻝ ورزﺵ وتفریﺢ به بهانه گلﺰنی بازیﻜنانی که وﻇیﻔه اﺻلیشان دفاﻉ کردن است فراتر از یک مدافﻊ سرخیو راموﺱ فرناندو هیرو نام مدافع ارزش//مند کهکشانیها که در اللیگا با 68 گل گلزن ترین مدافع تاریﺦ اللیگا به ش//مار میرود یکی از اولین اسمهایی است که در این فهرست به چشم میخورد. بازیکن اسپانیایی اگر چه بیشتر به استحکام و خش//ونت در خط دفاعی رﺋال شناخته میشود اما کمتر کسی است که گل استثناﺋی او را در دقیقه 93 مقابل اتلتیکوماد­رید در فینال لیگ قهرمانان از یاد برده باشد. راموس بارها شم گلزنی خود را روی کاشتهها و ضربات ایستگاهی نیز اثبات کرده تا جایی که با خروج کریس//تیانو رونالدو از تیم رﺋالمادرید، در حضور بازیکنانی مثل تونی کروس تبدیل به نفر اول تیم برای زدن پنالتیها شده است. هیرو، کاپیتان سابﻖ رﺋال مادرید و تیم ملی اسپانیا نیز یکی دیگر از مدافعانیس//ت که با اس//تعدادی خارﻕالعاده در زمینه گلزنی مدت زیادی در جایگاه کاش//تهزن و پنالتیزن اول باش//گاه و تیم مل//ی قرار گرفت. وی در طول حضورش در مس//تطیل س//بز که عمدتا در پست دفاع آخر در زمین حاضر بود، موفﻖ شد مجموعا 163 گل به ثمر برس//اند و در مدت 5 س//ال، 3 بار لیگ قهرمانان اروپ//ا را همراه رﺋال مادرید فتﺢ کند. هیرو پس از فرناندو تورس، راﺋ//ول گونزال//س و داوید ویا که هر س//ه در پس//ت مهاجم قرار داش//تند و همچنین داوید س//یلوا، پنجمین گلزن برتر تاریﺦ تیم ملی اسپانیا نیز بهشمار میرود. اگرچه قوانین و تاکتیکهای فوتبال برای بازیکنان در زمین نقش تعیین میکنند اما مدافعان زیادی وجود دارند که در زمین مسابقه، با حفﻆ وﻇایف پست تخصصی خود، محدودیت را کنار میزنند و جسورانه توانایی خود را در نقش گلزن به اثبات میرسانند. اتفاقی که در بازی چهارشنبه شب بین رئال مادرید و مایورکا روی ضربه ایستگاهی استثنائی راموس شاهد بودیم. به بهانه گل تماشایی این مسابقه، سراﻍ 5 مدافع گلزن دو دهه اخیر رفتم و آمار فوقالعاده گلزنی آنها را بررسی کردم.

© PressReader. All rights reserved.