Jeem : 2020-07-02

الصفحة الأولى : 7 : 7

الصفحة الأولى

جاموجـــ17­ــ010ــنجا­ﻝ ورزﺵ وتفریﺢ ک//رد. گل او با پیراهن تیم ملی برزیل به فابیان بارتز دروازبان تیم ملی فرانس//ه با یک ضربه موزیش//کل یکی از ماندگارتری­ن گلهای تاریﺦ به شمار میرود. دروازه حری//ف میزد او را تبدیل به بازیکنی با 130 گل باش//گاهی کرد. الکس//اندر در پست دفاع راست در تیمهای باشگاهی مختلف نه چندان مطرحی در اس//کاتلند و انگلیس به میدان رفت و علیرغم آمار گلزنی فوﻕالعادها­ش در این باشگاهها هیﭻگاه موفﻖ به گلزن//ی در تیم ملی اس//کاتلند نشد.فهرس//ت مدافع//ان نابغهای که با شهامت در لحﻈات حساس مس//ابقات درج//ای درس//ت قرار گرفتن//د و برای تی//م نجاتبخش ﻇاه//ر ش//دند، محدود ب//ه این 5 نفر نیس//ت و نام بازیکنان بزرگ دیگری مثل رونالد کومان با 253 و لوران بالن با 153 گل بهعنوان یک مدافع با ش//م گلزنی باال در سالهایی دورتر در این فهرست تا همیشه میدرخشد. چه در پس//ت مدافع و چه در نقش گلزن برای چلس//ی س//الها تاثیرگذار و موفﻖ عمل کرد و در طول حضورش در این باشگاه توانست 5 بار قهرمانی در لیگ برتر و یک بار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کند. روبرتو کارﻟوﺱ شکی نیست که در سالهای اخیر رﺋال مادرید تعدادی از بهترین بازیکنان فوتبال جهان را در اختیارداشت­ه و به همین جهت مدافع سوم در این لیست هم عضوی از کهکش//انیها اس//ت. احتماال روبرتو کارلوس را با ضرب//ات به یاد ماندنی کاتدار پای چپش به س//مت دروازه حریف به یاد میآوریم. مورچه مریخی که در طول حضورش در زمین فوتبال در پس//ت دفاع چﭗ بازی میکرد موفﻖ شد 46 گل در لیگ و در مجموع 113 گل را ب//ه نام خود ثبت کن//د. کارلوس یکی از بهترین کاشتهزنهای تاریﺦ فوتبال به شمار میرود و سخت میتوان بازیکن چﭗپایی به قدرتمندی او پیدا مهتاﺏ نوروﺯی m.norozi ﺟان تری jeemir گراهاﻡ اﻟکساندر از اللی//گا و رﺋال مادرید که کمی فاصله بگیریم، در لیگ برتر انگلیس کاپیتان س//ابﻖ چلس//ی با 41 گل در صدر جدول مدافعان گلزن تاری//ﺦ این لیگ قرار دارد. بخش بزرگی از مهارت جان تری برای گلزنی مربوط به توانایی باالی او در زدن ضربات سر باالتر از مدافعان حریف مربوط میش//ود. طبﻖ آمار 27 گل از 41 گل او با ضربات سر به ثمر رس//یده که ش//اهدی بر همین ادعا است. جان تری بازیکن اس//کاتلندی اگر چه ش//اید به اندازه س//ایر بازیکنان این لیس//ت مش//هور و محبوب نباش//د و شنیدن اسمش بیش//تر مخترع تلفن را به ﺫهنتان بی//اورد تا یک بازیک//ن گلزن را، یک//ی از بهترین مدافعان گلزن دو دهه اخیر به شمار میرود. توانایی عجیب او در زدن پنالتیهایی که مس//تقیم به مرکز

© PressReader. All rights reserved.