Khorasan Jonubi : 2020-06-25

2 : 2 : 2

2

٣٣٠٢ شماره ١۴۴١ القعده ذى ٣ ١٣٩٩ | | تير ۵ شنبه پنج | فقيه: ولی نماینده دارد آدرس طلب عدالت انقلابل اوامانند استآنشاهدد­نياامروزه. ط شرا آدرس طلب عدالت ه. بداند د با دنيا و است ران ا در ول نده نما است. ع)( بيت اهل خانه آن آدرس و دارد روحانيت جامعه اعضا با دار د در استان در فقيه جامعه اصل ان.ار رد:. اظهار جنوب خراسان مبارز سياست و انت د تقوا، علم، اصل ان.ار مبارز، روحانيت از بعد و اسلام انقلاب پيروز آستانه در آن نقش و بوده است. بوده چشمگير بسيار آن جامعه افزود: « عباد » والمسلمين الاسلام حجت و عوارض مسائل، از بسيار در مبارز روحانيت رد. bم. بسيار بود، انقلاب b لازمه ه. لاتFمش موقع به بسيار نون.ا اما شد _ضع دچار بعدها البته ه. ند.. م حيات د تجد حلق رو بر زانو اF آمر پليس امروز اگر داد: ادامه و شيدن. نفس اجازه و به و گذارد م شهروند b واقعيت اما است، F فيز امر b سمبل دهد، نم ها انسان همه اد فر نا رو بر زانو ها آن ه. است ن ا اشاره با بيرجند جمعه امام شند.Fن نفس تا اند گذاشته رد:.اظهار شد،Fب نفس خواهد م امروز دنيا ه. ن ا به اسلام تبFم دارد گفتن برا حرف ه. تبFم تنها عباد والمسلمين الاسلام حجت است. ع)( بيت اهل نرسيد مشهد پست وعده طرح از دست است قرار . مسئولان ها گران بر نظارت و بازار نترل. برا بيهوده ها را مردم زمينه ن ا در عمل ب ها حرف بردارند. از خيل جلو امسال بود قرار است. رده. خسته نشدچنينتنه­انهمتاسفان­هاماشودگرف­تهها گران شد، گران دولت نان سال اول روزها همان هFبل روغن، حبوبات، برنج، چون .خورا اقلام به بعد ميوه و خانگ لوازم سپس و لبنيات قرمز، گوشت و مرغ تخم به گران هم اخير ها هفته در رسيد. هم گذشته روز دو F در و رد. ت سرا پز آزاد نان به و مردم زندگ ها قيمت ش افزا شد. گران مرغ .استرده. سخت راارگران.خصوص شدنپربارتر برا ابرنامهچهن­هبندانمسئو­لان تابستان در آموزان دانش و جوانان فراغت اوقات برا مناسب ا برنامه ردن. فراهم دارند امسال ل تبد ن والد دغدغه به فرزندان ارFبي روزها است. شده در مطلب در١٣٣٨ خرداد ٢١ خ تار به ٢٨٧٧ شماره در خراسان روزنامه هاروزنامهو­هانامهوارد،خردادماه ١٥شنبهروزپ­ستاست:آورده ٦صفحه اثر بر ه. خسارت متوجه تلگراف و پست مقامات معلوم بقرار نرسيد مشهد مادامنيستن­دشود، مطبسدراشخا­صمتوجهپستخ­روجوورودتا­خير بهمين وضع نشود مبادله سFبالع و بطبس مشهد از مستقيم بطور پست ه. داشت.خواهدادامه­نحو است ن ا آن از بردار بهره شرط اما رد. استفاده جهان چند هر نند،. عمل درست به ميدان در حاضر افراد ه. اسم به و شروع خدا اسم به و نند. م عمل بد ها برخ نند.. م تمامش هوا زند، م منطقه در را اول حرف ه. چه آن امروز داد: ادامه خورند م را آن حسرت گران د و است مقاومت هسته د با امروز و ردند. نه هز منطقه در دلار ها ميليون ه. امروز ط شرا از د با و گفته به برگردند. خال دست مراقبت براى مردم به قرمز هشدار کرونا مقابل مرکز یک در فقط گيرىتست و2 س آ ها تخت شد پر وليعصر( بيمارستان ع) نيم و ماه b د شا رونا. بيمار هگيرهم مدت در عصر ول بيمارستان ژه و هامراقبت بخش در داشتيم بسترمزمن،بيمارb فقطبيرجندع­ج)( استميلFتوا­شغالتهاتخت­مامظرفيتنو­ن.ااما گرفته نظر در بيماران بستر برا گر د بخش b دانشگاه عفون ها بيمار گروه ر مداست. شده با گفت: مطلب ن ا بيان با بيرجند Fپزش علوم خصوص و عموم ز.مرا از بسيار بازگشا شاهد ، بهداشت هالFپروت ردنFن ت رعا و تعداد ش افزا و واگير نظر از روس و ن ا برگشت موارد ، « ضيا »تر.د گفته بههستيم. ان مبتلا دليل و افته ش افزا استان در رونا. بيمار د جد درت.شر، بهداشتمسائ­لردنFنت رعاآن اصل دها بازد و د د و عزا و عروس مراسم اجتماعات، است. خرداد و فطر عيد تعطيلات از بعد خانوادگ هم شهر در نون.ا هم همچنين رد:. ح تصر و ا گونه به گيرند نم جد را رونا. بيمار مردم بيشتر هم نوروز قبل از حت بيمار مثبت موارد ه. رونا. بيمار مثبت موارد وقت bش بدون و شده نيز بيمار پيشرفت و بدحال افراد تعداد است اد ز بار ش افزا با داد: ادامه bپزش ن اشود. م بيشتر و افته ش افزا نيز نبيمارستا نان.ار. ار. ، بيمار آور خستگبيمارا­نن ابه رسيدگه.ن ابهتوجهبا خودازمراقب­ت برارانيروه­ادقتموضوعن ااست ارا.وشود مهاآن بيمارسببوآ­ورد مين پا در مردم ، و گفته بهابد. م اهش. نيز پرسنل مسائل و اتFن توانند م دادند نشان سال ابتدا منزلدرماند­نوتهادسشست­نجملهاز بهداشت روند ن ا م دار درخواست ن بنابرا نند. ت رعا را بپرهيزند اجتماعات در ت.شر از و دهند ادامه را جاد ا تر جدلاتFمشنن­دFنمراقبتا­گره.چرا شد.خواهد مطالبات ميليارد ١۴,۵ پرداخت کاران گندم دیگر روز ٣ براى نوبت نوبت زودتر نند. مراجعه محل به زودتر اگر ه. است و مراجعه ق طر از نوبت ه. درحال رسد م ها آن به نون.ا هم ، و گفته به شود. م ميسر قبل وقت تعيين در و دهد م انجام را گير نمونه بيرجند در ز.مر b شود. م انجام گير نمونه ار. هم گر د ها شهرستان گرفته تست p وFمش بيماران از نيز ها بيمارستان در شود. م در چرا ه. ن ا از ه گلا با بيرجند شهروندان از F b فقط رونا. به اد ز ابتلا به توجه با استان ز. مر چند گفت: دهد، م انجام را گير نمونه ار. ز. مر مراجعه bپزش به سرفه و درد گلو م علا با پيش روز دو از بعد اما بود آمپول b ق تزر bپزش نسخه ه. ردم. به مراجعه با گر د بار و رفت بين از ام چشا حس روز هم امروز شدم، معرف رونا. گير نمونه برا ،bپزش گر د روز سه برا نوبت ردم. مراجعه جا ن ا به وقت من امثال و من ه. است ن ا ام دغدغه حال شد تعيين چاره د با مسئولان . نيم. چه د با ط شرا چنين در شند. بيند ا گير نمونه ز. مر مبود. يد تا در هم گر د شهروند به تست برا ه. افراد از برخ گفت: رونا،. تست بدون و نند. نم ت رعا هم باز نند. م مراجعه ز.مر ساعت از ز.مر روز هر سو از ند، آ م جا ن ا به bماس زمان ن ا و دهد م انجام را گير نمونه ار. ١١ اتا ١٠ است. م. بسيار ط شرا در ه. ن ا از و تازند م شهر در زنان بوق بوق نند. برگزار را خود عروس مراسم اند توانسته رونا. ها فاصله مراسم در تا مراقبيم ند گو م اند، خوشحال مانند هم را ختم مراسم م، نگير رونا. و شود ت رعا اما ... و نند. م برگزار قبل روال طبق عروس مراسم مراسم در حاضر جمعيت برا را عواقب چه دانند نم است شده سبب ها تفاوت ب همين خرند، م خود روزها از و شود دار ادامه رونا. بيما روزها ن ا تا م ت. حر خط b رو حداقل ا بود افول به رو ه. در رونا. به ابتلا ش افزا آمار حالا بگيرد فاصله رد. جد مسئولان هشدارها تا است شده باعث استان شود. دار ادامه و به رو بهداشت هالFپروت اعمال و قرنطينه روزها ن ا است. گذاشته فراموش روستا، و شهر _مختل مناطق و ها خيابان از عبور با برخ تفاوت ب از را انسان ه. شود م ده د ر تصاو جان به روس و ن ا ه. حال در ند. م متعجب ها رده. داغدار را اد ز ها خانواده و افتاده بسيار رونا. گير نمونه ها _ص موضوع ن ا اما ... و است برا انFم b فقط ه. حال در است رده. شلوغ هم را ه. جا تا است فعال بيرجند در رونا. گير نمونه اند. شيده. انتظار هم روز چند دادن تست برا برخ در رونا. گير نمونه محل تنها در ما خبرنگار حضور تست ١١ تا ١٠ ساعت از روز هر ه. است .حا بيرجند بمانند منتظر د با حاضران شود، م انجام رونا. گير وارد رونا. تست برا بتوانند و شود خوانده ها آن نام تا شوند. bاتاق عمومی روابط مدیر درمان مدیریت تضمين صورت به استان شاورزان. از گندم تن٢٠٠ و هزار هفت پرداختنگرا­نشاورزان.واستشدهپرد­اختآننه هزسومدوازب­يشو دار خر بيانبااستا­ن بازرگانخدم­اتوغلهت.شرل.ر مدنباشند.مطالباتمان­ده باق سه تا گفت: و رد. اعلام تومان ميليارد١٨ر­ا اران. گندم مطالبه ميزان مطلب، ن ا و است شده پرداخت شاورزان. به تومان ميليون ٥٠٠و ميليارد ١٤تير سوم شنبه ١٨فعاليت از « اسدالله» .شد پرداخت مطالبات از گر د بخش هم گذشته روز د خر آغاز و داد خبر شاورزان. از محصول افت در برا استان در گندم د خر ز.مر ورد.اعلامور شهرراد خران پاوبهشت ارد ٢٧ازراشاور­زان.ازگندم تضمين شود.د تمداستاندر­مهراواسطتا­د خرزماندارد احتمال افزود: انصارى- علوم دانشگاه پزشکی: قرار از یکی با است ههاى آزمایشگا خصوصی بخش و تامين صورت در فضاى کردن آماده صورت در و مناسب از بازرسی و تایيد علوم دانشگاه سوى قراردادى پزشکی شود منعقد است درست مردم حرف علوم دانشگاه بهداشت معاونت عموم روابط ر مد ز. مر b فعاليت ه. ن ا بيان با هم بيرجند Fپزش م. ابتلا ش افزا روند با متناسب بيرجند در گير نمونه چند مردم ه. رد. يد.تا است، درست مردم حرف ن ا و عاد زندگ به و شده رونا. شيوع خيال ب است وقت هرچند ند،. م تر سخت را ار. موضوع ن ا و اند برگشته گير نمونه ز.مرا انFام صورت در تا است ن ا بر تلاش ن ا به پاسخ در «عبدالرزاق» .ابد ش افزا استان ز.مر در بخش هاشگاه آزما ظرفيت از توان نم ا آ ه. سوال افزود: گرفت، bم. رونا. گير نمونه برا خصوص از استفاده Fپزش علوم دانشگاه ها برنامه از F اطلاع برا اما است خصوص بخش ها شگاه آزما درمان بخش عموم روابط د با وضعيت ن آخر از روابط ر مد « فر شاهين » . ند. نظر اظهار دانشگاه دانشگاه هنوز ه. ن ا بيان با هم معاونت ن ا عموم بخش ههاشگا آزما با قرارداد بيرجند Fپزش علوم از F با است قرار افزود: است ردهFن منعقد خصوص آماده و تامين صورت در خصوص بخش ههاشگا آزما سو از بازرس و يد تا صورت در و مناسب فضا ردن. شود. منعقد قرارداد Fپزش علوم دانشگاه مواد تن ٢٢ حمل در چاقچيان قا شکست شد _ش. استان در مخدر مواد انواع تن٢٢ سال ابتدا از انتظام فرمانده دارد. رشد درصد ١١١ قبل سال مشابه مدت به نسبت ه. مخدر مواد ع توز و حمل باند ٣٠ شدن متلاش از مطلب ن ا بيان با استان خودرو انواع دستگاه ٤٦٣زمينه ن ا در گفت: و داد خبر شده اد مدت ط به « شجاع » سردار شدند. دستگير نفر ٦٢٧ و هزار و _توقي سنگين و سبك اشاره گردان روان مخدر مواد قاچاق سمت به مخدر مواد مافيا ه رو تغيير نسبت امسال بهار در صنعت مخدر مواد _ش. اساس ن ا بر افزود: و رد. هوشيار با فقط و دارد ش افزا درصد ٣٥ از بيش قبل سال مشابه مدت به مواد گونه ن ا مصرف توسعه جلو توان م فرزندان نترل. و ها خانواده پليس p مشتر عمليات در p ا تر كيلوگرم ٤١٥ _كش از و گرفت. را مأموران افزود: و داد خبر بزرگ تهران غرب و استان ن ا مخدر مواد با مبارزه بزرگ، تهران غرب مأموران ارFهم با استان موادمخدر با مبارزه پليس عبور محورها در تردد حال در كه را مخدر مواد قاچاقچيان خودرو در ه. كردند _متوق ضربت عمليات در و شناسا بود، جنوب خراسان متهم دو خودرو، _توقي ضمن و شد _كش اك تر كيلوگرم٤١٥ خصوص ن ا شدند. دستگير قربانی- حسين دهی نوبت سيستم بيرجند بهداشت ز.مر عموم روابط مسئول باره ن ا در باشد داشته رونا. به شبيه م علا فرد اگر رد. اظهار به نخست گام در ند. اقدام گير نمونه برا بخواهد و و ند. ت ز و را او bپزش تا مراجعه سلامت جامع ز.مرا مراجعه با داد گير نمونه انجام به تشخيص bپزش اگر «شاملو» .ند. اقدام گير نوبت برا بهداشت ز.مر به شود م تلاش ده نوبت انداز راه با ه. ن ا بيان با نوبت افت در برا گير نمونه محل در افراد تجمع از ن ا بر تصورشان مردم گاه افزود: شود، جلوگير قضات به دادگسترى کل رئيس هاى توصيه برخ و شده صادر ضبط ا استرداد مFح نقليه ل وسا _ليFت تعيين نده آ ماه دو تا د با ه. است بلاصاحب هم شورا ه. هازندان در ه. ن ا بر يد.تا با و شود. استقرار برا زودتر هرچه نيست مستقر اختلاف حل مربوط لاتFمش به توجه با رد:. اظهار شود، اقدام آن برا نفرانس. دئو و ظرفيت از زندانيان نقل و حمل به اران داد و شود استفاده ن آنلا هادادگاه برگزار قضات ، و گفته به باشند. مستقر ها زندان در ناظر به نسبت گر د نگاه مال ومانFمح با ارتباط در د با ومانFمح اعصار ها پرونده و باشند داشته مجرمان رد:. يد. تا و شود. رسيدگ وقت اسرع در مال روز هر و باشد قاض ميز رو مال ومانFمح پرونده b حت پرونده ميلFت با تا گيرد قرار بررس مورد نماند. زندان در بيشتر زندان هم ساعت د با و است جرم ها آن آزاد شوند م بFمرت افته القضات قاض گفته به شود. اقدام ها آن بازداشت برا نظارت نيازمند نهازندا يفر. جمعيت اهش. استان، ت جد با د با امر ن ا ه. است قضا ههاحوز بيشتر ن ا ضمن و . گيرد قرار توجه مورد نهادادستا توسط سع مFح صدور مرحله در رد. توصيه قضات به ه. استفاده ن گز جا مجازات از دارد راه ه. جا تا نند. ن ا قاض هنر ه. داد قرار اشاره مورد را تهFن ن ا نند،. عدالت تا بدهد خودش جا در را مFح هر ه. است است زندان مستحق و مجرم ه. فرد را ز شود ت رعا الاسلام حجت شود. اجرا خوب به هم مشFح د با ل وسا ده سامان لزوم سخنانش ادامه در حميد افزود: و شد ادآور را ها ينگ. پار در توقيف نقليه برخ برا است، رسيدگ حال در ها پرونده برخ متخل صنف واحد ٢٥٧ پلمب بهداشت ها ل پروت در زندانيان جمعيت اهش< و 2زدا حبس از بهداشت ها لFپروت ردنFن ت رعا علت به _متخل صنف واحد ٢٥٧ فرمانده اجتماع معاونشدند. پلمب استان در رونا. روس و شيوع ابتدا داد خبر گذشته هفته b در خانه قليان واحد پنج پلمب از استان انتظام و اصناف برخ توسط بهداشت ها پروتكل ردنFن ت رعا به توجه با وگفت: دستگاه گر د و پزشك علوم دانشگاه همكار با شهروندان، عموم مطالبه سه و را پذ تالار هشت جمله از _متخل صنف واحد ٢٥٧ مسئول؛ ها . شدند پلمب نت گيم نظارت و كنترل اقدامات گونه ن ا د تشد و تداوم اعلام با « حيدر» سرهنگ ها نشست در ت.شر از كرد توصيه شهروندان به كرونا، شيوع به توجه با پليس كنند. خوددار ضرور غير موارد ا عروس جلسات ، خانوادگ يفر. جمعيت اهش. ه. رد. ح تصر و دانست مجرم با و نند.. عمل آن به امFاح در قضات و نباشد شعار بازداشت بر نظر تامين قرار صدور در ه. ن ا به اشاره به فرد ه. رد. استفاده راه از د با هFبل نيست افراد : رد. اظهار باشد، دادگاه دسترس در اما نرود زندان برا فالت. قرار و التزام قرار قانون تهاظرفي از د با آخر، مرحله در و شود استفاده افراد نشدن بازداشت موقعيت د با قضات ه. ن ا بيان با و باشد. وثيقه قرار هم ادار وقت از خارج وثيقه قرار ه. نند. فراهم را سازمان جرم ه. سان. خصوص در افزود: شود انجام روسا، با استان القضات قاض گذشته روز ها صحبت حبس محور بر قضا حوزه ها دادستان و معاونان بود. استوار زندانيان يفر. جمعيت اهش. و زدا شد، برگزار نفرانس. دئو و صورت به ه. نشست ن ا در ه. ن ا بر يد.تا با « حميد» والمسلمين الاسلام حجت شود خوددار افراد بازداشت از ندFن جاب ا ضرورت تا ردن. زندان برا قضات به اختيارات قانون : گفت گيرد. قرار توجه مورد بيشتر د با ه. است داده افراد شخصيت بازپروراند­ن را زندان در اصل رسالت و برق مصرف قرمز وضعيت در استان ش افزا قبل سال مشابه مدت به نسبت درصد ١٠٫٣ ا مجاز _سق ردنFن ت رعا صورت در افزود: افت، انتظار از دور خاموش احتمال برق، توليد مبود. فصل در بار اوج ها ساعت ، و گفته به نيست. به توجه با و است ٢٣تا ١٩ از و ١٦ تا١٢ از تابستان ژه و به و ساعات ن ا در مصرف ت ر مد هوا گرما دارد. بسيار اهميت ظهر bپي رسيد مگاوات ٢٨٧.٥ به روز در برق مصرف bپي مگاوات٢٦ گذشته سال با سه مقا در رقم ن ا ه. تعيين bپي _ سق از مگاوات ١٧.٥ و افته ش افزا به اشاره با «دادگر» . است بيشتر نيز استان برا شده و رسيد مگاوات ٢٩٩ به نيز شب bپي ثر. حدا ه. ن ا خراسان ، جار هفته ط برق مصرف ش افزا رعامل مد است. داده قرار قرمز وضعيت در را جنوب ه. ن ا بر يد. تا با استان برق نيرو ع توز ت. شر قرار و مجاز حد از بيش مصرف بيانگر قرمز وضعيت هفته ن ا در گفت: است هشدار معرض در گرفتن درصد ١٠٠ فعاليت ان پزشمطب از بعد انFپزش مطب درصد ١٠٠ دانشگاه درمان ر مد است. فعال رونا. شيوع از رونا. شيوع به اشاره با بيرجند Fپزش علوم گفت: « جنوب خراسان» به گذشته سال اسفند اما بود تعطيل ها مطب از تعداد عيد، ام ا در عاد روال به انFپزش فعاليت مدت، ن ا از بعد ها مطب درصد ١٠٠ نون. ط شرا در و برگشت فعاليت از « ارجمند» تر.د است. باز استان در ام ا در درمان ز.مرا تخصص ها درمانگاه وجود با هم نون. ط شرا در وگفت: خبرداد عيد نشده ارائه مطب تعطيل برا درخواست رونا. bپزش چند رونا. شيوع از بعد ، و گفته به است. داشتند ار. از غيبت درمان ز.مرا در متخصص شد. اعلام وزارتخانه به موضوع ه. خسروى- PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.