Khorasan Jonubi : 2020-06-25

4 : 4 : 4

4

٠۵۶ - ٣٢۴۴٨٠۵٢ ٩ ٧١٧۵ -۵١۴ ٠۵۶ - ٣٢۴۴٨٠۵٣ خراسان شهرچاپ اشتراک: و آگهی واحد پستی: صندوق : اشتراک و آگهی نمابر : چاپ خیابان جند، بير ٧٧ شماره غربی، باهنر ن خیابا مدرس، ٠۵۶ - ٣٢۴۴٣٩٣٩ ٠۵۶- ٣٢۴۴٨٠۵٠ ٠۵۶ - ٣٢۴۴٨٠۵۴ جنوبی: خراسان استان پرستی سر بلوارشهيدص­ادقی( مشهد، ٩ ١٧٣۵-۵١١ ٠۵١-٣٧۶٣۴٠٠٠ ٠۵١-٣٧۶٢۴٣٩۵ ٢٠٠٠٩٩٩ کزى: دفترمر پستی: صندوق : تلفن دبيرخانه: نمابر پيامك: امتياز: صاحب ١٢:٣۶ ١٩:۴۵ ٢٠:٠۵ ٣:۴٧ ۵:٢٧ ظهر اذان آفتاب غروب مغرب اذان فردا صبح اذان فردا آفتاب طلوع آب) سازمان شنبه پنج ١٣٩٩ تير ۵ ١۴۴١ القعده ذى ٣ ٣٣٠٢ شماره خراسان هنرى فرهنگی موسسه سرپرست: تلفن تحریریه: : تحریریه نمابر مسئول: مدیر احدیان سعيد محمد <خا ها ره2دا خراش مهرشهر صورت رو خودرو فروش هاى طرح در بازى ماشين دوباره اتومبيل قيمت شد صعود تابستانی کار خوش طعم مردان کار کوچک بزرگ بسيار ، نقاط در و bوچ. گاه ه. آن ره دا وسعت از جدا محيط جاد ا برا ها ميدان ساز به و باساز ز به نياز است؛ شده تعبيه و سبز فضا از بهره ن متر. با مهرشهر مانند ا نقطه در هم آن ، شهر جذاب فضاها ند.. م دوچندان را موضوع ن ا به توجه ضرورت ، رفاه اناتFام نقاط ن اثرگذارتر از F عنوان به و ها به غر به دادن نشان راه ن تر ساده ه. توجه نيازمند و شده رها خود حال به هاست مدت اما شود م محسوب شهر ميدان دو به مهرشهر ن.سا شهروندان از F است. شهر امور مسئولان و اشاره ٣٥ و ٣١ عج)وليعصر( خيابان حدفاصل در نشان و نام ب بزرگ bوچ. تنها نه اما گذرد م ها ميدان ن ا جانما از ها مدت ند:. م اضافه شده ب تخر ها آسفالت هFبل نشده، انجام آن باساز ز برا اقدام ن تر شهر فضاها ن ا به توجه ب از .حا آن، در موجود زه سنگر و شن و س)فاطميه( بولوار در واقع بزرگ ميدان اد ز وسعت به اشاره با « عباس».است بسيار د: افزا م و داند نم استاندارد با مطابق چندان را آن هم مهرشهر در وارد، تازه افراد حتم طور به اما اند شده آشنا ميدان با چند هر ها راننده از شوند م مواجه لFمش با ميدان ن ا از عبور هنگام اد ز سرعت داشتن صورت ل وسا انحراف به اوقات گاه و نيست استاندارد آن دورزدن محوطه چون ن ا در واقع ميدان .خا فضا به اشاره با هم شهروندشود. م منجر نقليه ها ميدان با اد ز تفاوت دارا و شهر محيط جذابيت بدون را آن نقطه، احداث زمان از د: افزا م ه گلا با و داند م آن جنوب ژه و به شهر نقاط گر د ن ا و نشده انجام شهر از نقطه ن ا ها ميدان بيشتر برا خاص اقدام آن، مقابل نامناسب بصر جلوه سبب ند، ناخوشا چهره جاد ا بر افزون موضوع گاه و فضاها ن تر مهم از ها ميدان ه. حال در است، شده شهروندان د د روند. م شمار به شهر شاخص نقطه عنوان به خسروى- پيش و العاده فوق فروش طرح – گذشته ماه ها، قيمت نترل. برا خودرو فروش اجرا شور. خودروساز بزرگ ت.شر دو ورود با شد. نترل. دنبال به مسئولان طرح ن ا در چند هر نام ثبت مدت در و بودند قيمت اهش. و بازار حت و رد. افت درصد چند خودرو نرخ نيز ادامه همچنان قيمت اهش. ن ا شد م تصور انجام و نام ثبت زمان اتمام با اما باشد داشته بازار در گر د ط شرا روزها ن ا ، ش. قرعه . است م.حا شگاه نما ه اتحاد رئيس گفته به ه. طور به نياز جوابگو طرح ن ا بيرجند خودرو ها نشد نترل. ها قيمت تنها نه و نبود شهروندان ، ش. قرعه انجام و نام ثبت اتمام از بعد هFبل صعود روند و رده. پاره افسار دوباره ها قيمت است. گرفته خود به از قبل ه. خودرو قيمت «فر راع» گفته به نون.ا هم بود تومان ميليون ٦٧ طرح ن ا اجرا ش افزا با متناسب و است تومان ميليون ٧٤ ن ا بر يد.تا با و رود. م بالا ه،Fس و دلار قيمت گر دF با متناسب تقاضا و عرضه ه. زمان تا ه. برا افزود: بود، خواهد م.حا ط شرا ن ا نباشد ردند. نام ثبت نفر ميليون هفت خودرو هزار ٢٥ بود ناچيز بسيار خودروها ن ا از بيرجند سهم ه. طرح ن ا از توانستند شمار انگشت افراد و نند.. استفاده روز چند در ها قيمت ش افزا وجود با و گفته به بازار اما گذشته ها ماه در آن نوسان و گذشته و د خر و برد م سر به ود.ر در همچنان خودرو بازار، ن ا لFمش حل ارFراه تنها و pاند فروش است. عرضه ش افزا قربانی زهرا آسمان نيمه به خورشيد است، تابستان گرم روز b وارد است، رفتن راه ارا را س. متر. و رسيده مغازه چند و شو م شهر اصل ها خيابان از F ان. ود. جا ن ا ، گذران م نگاه بين ذره ر ز از را و درس دفتر شدن بسته از بعد ه. ند آ م چشم به مشق ترها بزرگ نار. در و تن به فرم لباس مدرسه، ن شير سال هر ه. ها آن نند.. م ن تمر استاد ار. آموختن شوق به را تابستان گرم روزها تعطيل پيوند ها تجربه از دنيا به شيدن. p سر و تلاش و ن والد اجبار به ه. ان. ود. از خطشان دهند، م برا تا ند آ م ها آن جداست، دهند م ار. به تن بيشتر زندگ تاب. و حساب و شوند تر پخته نده آ د. بيا دستشان و پدر از دستمزد مختصر شود. مرد خودش برا پس با تا گيرد م هم ان مشتر از انعام گاه از هر ند.. دار خر را اش علاقه مورد ل وسا آن، انداز از ه. ن ا و د گو م سخن هفته در تومان هزار ٦٠ ميليون پنج نون. تا است توانسته تابستان ار. محل بالا بلند د خر فهرست البته ند. انداز پس تومان دوچرخه تعمير از است؛ رده. مشخص آن برا هم د خر تا است شده راه نيمه رفيق ماه چند ه. ا آرزو قبل ها مدت از ه. Huawei Y ٩ گوش دارد. را آن داشتن چون ندارد ار. ن ا درآمد به احتياج د: افزا م او و است اف. او روزانه مخارج برا پدر توجيب پول شود م تر بم ش صدا تن اما رود، نم هم زور بار ر ز خودش پا رو بچگ از آدم د با د: گو م وقت ن ا جلو دستش نده آ در تا بياموزد هنر و ستد با نباشد. دراز آن و چه سراغ خواهد م نده آ در نيست مطمئن هنوز ارمند. اند گفته م قد از ه. د گو م برود. ا حرفه برا نيست نياز چون ند گو م هم راست است؛ بهتر نور ر ز و هوا گرما در نان لقمه b آوردن دست به سخت ارها. هم سرما سوز در و ز بر عرق آفتاب اطمينان چيز b از البته . ده انجام فرسا طاقت و ارFصاف سراغ نشود ارمند. چه چنان ه. ن ا دارد و آموخته را حرفه دو هر چون رفت خواهد در نصب ا است. ننده. راض هم آن درآمد تر سرحال خيلی هستم زمانی از بطالت به وقتم که می بيهودگی و آن، از قبل گذشت، شب ٣ یا ٢ تا گاهی صبح و بودم بيدار می ١٢ تا هم ها خوابيدم مسئول پاسخ منت بی به اشاره با بيرجند شهردار شهر سبز فضا و منظر سيما، سازمان رئيس م، ندار مهرشهر جمله از شهر ن مياد برا خاص برنامه نون.ا هم ه. ن ا مهرشهر در ميدان دو ا b باساز ز و ساز به بر سع امسال د: گو م نيست. مشخص هنوز بگيرد، قرار ار. دستور در ميدان دام. ه. ن ا اما است، از را رونا. از ناش درآمد منابع اهش. و ها نه هز ش افزا «زاده ابراهيم» زمان را ها پروژه نوع و اجرا درباره ز ر برنامه ه. ند. م مطرح موضوعات و ساز به برا نياز مورد اعتبار و ن مياد تعداد د: افزا م و است رده. بر دارد. بررس به نياز شهر در ها آن باساز ز Fوچ. مرد گر د هم ساله ١١ « محمد رضا » سيد ار. طعم رمضان ماه از و است پنجم لاس. ه. است صدا تن هرچند ند.. م تجربه را . ود. در د، آ م ميان به ار. از صحبت وقت اما دارد ف ظر نشستن و نشين خانه از د: گو م مردانه اقتدار با بهتر خيل ردن. _تل وقت بيهوده و ون ز تلو جلو د جد مهارت و تجربه درس، b روز هر چون است؛ گيرد. م اد تناسب به را جنس هر است گرفته اد خوب حالا او تنها به را مغازه و دهد قرار ش سرجا مشتر نياز صحبت مهربان با مشتر با د با د: گو م بچرخاند. را آن خودش ه. برخورد رد.. قانع د خر برا را او و داند. نم استاد مهربان به را خود اما ند. م ت رعا سخت ش برا م. صبح اول شدن بيدار هرچند رختخواب از را او ار. به اد ز عشق و علاقه اما است ل وسا چيدن از بعد تا ند. م مغازه راه و جدا ها مشتر منتظر ... و گردگير و جارو در، جلو بماند. استاد و ه. جا تا د، گو م ردن. ار. به ادش ز علاقه از سراغ ار. ردن. پيدا برا هم قبل ها سال تابستان ار. ن ا با و برگشته خال دست اما رفته مغازه چند b دهد: م ادامه او است. شده آشنا اتفاق هم رفتم، نظر مد مغازه به فاسد شير ض تعو برا ه. روز در جلو مدت شدم مجبور و بود بسته فروشگاه ه. نون. مغازه صاحب بين، ن ا در و بمانم منتظر صورت در داد پيشنهاد هستم، ار. به مشغول آن در قبول هم من و بروم او مغازه به شاگرد برا ل تما ردم.. را ار. برا اش انگيزه دستمزد خوش طعم هرچند ضرب، ار؛. واسطه به او حالا اما ند. م چندان دو است گرفته اد خوب به را حساب ه تسو و اض ر م اد ز bم. اش اض ر درس به موضوع ن ا و ند.. نون. تا و گيرد م حقوق تومان هزار ٨٠ ا هفته او به عادت البته است؛ رده. انداز پس تومان هزار ٣٠٠ مخارجش دارد ه. م. سال و سن با و ندارد ولخرج مختصر با دارد قصد ه.چرا ند. م ت ر مد مردانه را خچال، مانند خانه ل وسا نده آ در اندازش پس پليس نده آ در دارد دوست او بخرد. ... و ون ز تلو ارنامه. درباره و بخواهد خدا اگر د گو م البته شود؛ تا ه. ند. م بيان طور ن ا صداقت با هم اش درس پيشرفت قبل سال اما نداشت چندان _ تعر چهارم را مادر ها توصيه است. شده بهتر بسيار و رده. د: افزا م اما داند م ار. ادامه برا خوب مشوق دستم چيز هر برا خواهم نم و دارم دوست را ار. باشد. دراز س. جلو خود پاى روى ایستادن تحصيل سال و دارد سال ١٤ « حسين مهد » از F ق طر از شود، م نهم ه پا وارد د جد ارFصاف به رد،. م ار. ش. سيم در ه. دوستانش و رونا. شيوع با است. شده ار. مشغول و معرف و مشق دفتر روز هر ها، لاس. مجاز شدن برگزار درس مطالب ارسال از بعد و بست م را تحصيل جارو و آب از بعد و شد م مغازه راه معلم؛ برا ا... بسم ار،. استاد آمدن با تا ماند م منتظر ردن. ه. برود خودرو سراغ ند.. شروع را ار. و د بگو همين و است آن ردن. درست مشغول ا هفته چند شود. مشتر ل تحو سالم و صحيح د با روزها و تر راحت خيال با امتحان، برگزار از بعد او حالا دو در سالش و همسن دوستان از F دلگرم به است. ار. به مشغول ارFصاف در عصر و صبح شيفت م ن شير خواب از ٧ ساعت راس صبح هر د: گو م مغازه راه مختصر ا صبحانه صرف از بعد و زند برا استاد مشق ساعت چند تا شود م ارFصاف ند.. ن تمر رو پيش سخت روزها ار. از قبل با سه مقا قابل را روزها ن ا نظام و نظم او تر سرحال خيل دهد: م ادامه و داند نم ردن. م بيهودگ و بطالت به وقتم ه. هستم زمان از روزانه ار. از بعد تمام خستگ با حالا ه. چرا گذشت، م شب ١٢ ساعت حدود و شوم م خانه راه بيدار شب ٣ ا ٢ تا گاه آن، از قبل ه. درحال خوابم خوابيدم. م ١٢ تا هم ها صبح و بودم ن شير طعم و د گو م ردن. ار. به ادش ز علاقه از او عوض چيز هيچ با را د جد تجربه و مهارت ادگير هم را خانواده اعضا نصيحت راه ن ا در و ند. نم چيز هنر گرفتن فرا ه. ن ا است؛ رده. گوشش زه آو پس از تنها به تواند م نده آ در چون است، خوب ندارد. گران د منت به نياز و د برآ ارها. شاگرد حرفه ن ا در بار اولين برا امسال هرچند دارد پيش در آموختن برا طولان راه هنوز و ند. م نصب از است؛ رده. تجربه هم گر د اد ز ارها. اما در و ... و ارواش. ، موتورساز ، فروش ميوه در، استاد از م. دست خودش گفته به نيز ارها. برخ ادامه تمام زرنگ با بلافاصله و د گو م را ن ا ندارد. نيستم؛ دن پر شاخه آن به شاخه ن ا از اهل دهد: م استاد مهاجرت ا ارها. ردن. رها ناتمام دليل هFبل است. بوده نظر مد شغل تعطيل ا ار. دستمزد از وقت گيرد م را صورتش پهنه لبخند از تابستانی کار و نشينی خانه جلوى نشستن بيهوده و تلویزیون کردن تلف وقت است؛ بهتر خيلی یک روز هر چون و تجربه درس، یاد جدید مهارت گيرم می آبکش یا کته برنج؛ قند ش افزا سبب و جذب تر ع سر شFآب برنج علوم دانشگاه علم هيئت عضو شود. م خون ته. را برنج پخت نوع ن بهتر بيرجند، Fپزش نشاسته برنج، شدن دم و شFآب با گفت: و دانست قرار گوارش ها شيره و ها م آنز معرض در آن و جذب تر ع سر نوشابه مانند آن قند و گيرد م حسين» تر.د شود. م خته ر دور هم آن سبوس باشد دم پر د نبا هم ته. ه. ن ا به اشاره با «زاده توصيه شود، م خون قند ش افزا سبب ه.چرا مانند غذا مواد برخ همراه شFآب برنج رد:. براساس ، و گفته به شود. مصرف ... و عدس بعد هFبل شدFب دم د نبا هم ارون.ما ها، توصيه آن د با خورشت چاشن با همراه شدن شFآب از رد.. مصرف را شيرین تجربه لاس. به و دارد سال ١٠ هم bوچ. مرد بزرگ گر د ن شير طعم و مهارت آموختن شوق رود؛ م پنجم اولين برا را او امسال تابستان ردن؛. ار. تجربه است. رده. پدر نقاش و آميز رنگ مغازه راه بار پدر پا به پا عصر و صبح شيفت دو در « سورگ عل» هنر و بياموزد مردانگ درس زودتر تا ند. م ار. شاگرد و پدر تعليم نار. در خود پا رو ستادن ا در ارش. به آغاز از ماه b هنوز چند هر بگيرد. فرا را شده مرد خودش برا حالا اما گذرد نم پدر مغازه چراغ ردن. پوليش مانند ارها. برخ عهده از و است اگر و د آ برم تنها به ... و گير قلم خودرو، ها دهد. م انجام تنها به را ار. ن ا نباشد پدر نگرفته خاص تصميم هنوز اش نده آ شغل برا او اش علاقه از اما بخواهد خدا چه هر د: گو م است. را آن تواند نم ه. جا تا دارد اطمينان مداح به ها مناسبت در ژه و به گاه از هر و بگذارد نار. هم مداح س) رقيه( حضرت هيئت در ، عزادار آمپل و بلندگو b اندازش پس محل از و ند. م شود، م فارغ ار. از ه. گاه از هر تا است ده خر ر فا خانه در انگليس زبان ادگير ند.. مداح ن تمر به ها لاس. تعطيل از بعد هم تر بزرگ خواهر توسط چه البته است؛ « عل» ها برنامه گر د از رونا،. دليل خود ، اذان شنيدن محض به نباشد؛ ا باشد مشتر صوت با نمازگزاران تا رساند م محل مسجد به را نند.. اقامه عشق نماز او بيرFت دلنشين جا تا داند م ن شير بسيار را ار. تجربه اولين او و ند. ار. روز هر ، تابستان ان پا تا دارد دوست ه. مهر تا کانکسی مدرسه ۵٨ حذف ، نوساز ل. ر مد شود. م حذف امسال مهر تا استان سFان. مدرسه ٥٨ ت.بر بنياد ، استاندار جانبه سه نامه تفاهم به اشاره با مدارس تجهيز و توسعه تا آموز دانش ١٠ بالا سFان. درس لاس. ٥٨ حذف از مدارس، نوساز و ٥٠ حدود گفت: « جنوب خراسان» به و داد خبر د جد تحصيل سال ابتدا فعاليت احتياط جنبه ت رعا با هم آموز دانش ١٠ ر ز سFان. درس لاس. لاسه. ١٢مدرسه جمله از درس لاس. ٧٠ بردار بهره «چاوشان» .رد. خواهد تامينگرودر­را سFان.مدارس براآموزشگا­ه ٥٨ ن گز جاوپور بصيرشهيد به مهر تا ز.مرا ن ا اعتبارات، موقع به بين پيش با افزود: و دانست دولت اعتبار بنياد تعهد تومان ميليون ٢٠٠و ميليارد هفت ، و گفته به رسد. م بردار بهره دو و مدارس نوساز ل. اداره تعهد تومان ميليون ٢٠٠ و ميليارد هفت ت،.بر است. ساز مدرسه راه در استان تعهد نيز تومان ميليارد نان صندوقچه باق خاطره قاب در فقط مردم از بسيار برا خاطره برا ها امروز برخ اما است، مانده در را آن از ها نمونه است شده ه. هم ساز ها صندوقچه نند،. م نگهدار اتاق گوشه م قد ها خانهF تار پستو در ه. نان چوب نبود؛ ار. در برق ه. زمان و بود رده. خوش جا م خلاصه آن در آشپزخانه فضا از قسمت شد. بهزیستی خدمات دریافت منتظر نفر ٣۴٢۶ ل. ر مد دارند. قرار ست بهز خدمات افت در نوبت در نفر ٤٢٦ و هزار سه نفر ٦١٦ و هزار ١٨ را نهاد ن ا پوشش ر ز بگيران مستمر تعداد ست بهز بگير ارانه نيز نفر ٤٨١ و هزار هشت گفت: « جنوب خراسان» به و رد. اعلام در نهاد ن ا پوشش ر ز مددجو ١٠٧ و هزار ٢٥ به اشاره با «نژاد عرب» .هستند خدمات افت در نوبت در نفر ٤٢٦ و هزار سه افزود: خانوار ٧٧٧ و هزار ٩ قالب دارند. قرار ست بهز پزش تخصص دستيار آزمون اگرها و اما پيش براساس ه. جا آن از د: گو م چيست؟ رخ يز پا در رونا. گير همه دوم موج ها، بين دارد، وجود ها دانشگاه تعطيل انFام و دهد م بمانند. _ليFبلات گر د سال b ان دانشجو د با تخصص دستيار آزمون ه. ن ا بيان با و داوطلبان برا مهم ها آزمون از Fپزش طور به ه. ن ا بر يد. تا با و شود م محسوب ها آزمون مخزن و طراح در ه. افراد معمول برگزار زمان تا د با دارند، فعاليت سراسر توجه با دهد: م ادامه باشند، قرنطينه ها آزمون در افراد قرنطينه انFام آزمون، باره چند ق تعو به درز انFام نتيجه در ندارد، وجود ماه چند طول دارد. وجود هم بيرون به سوالات ت نها در و تير چهارم به هم بعد و خرداد سپس توجه جالب تهFن البته شد؛ ول.مو مرداد ١٦ به روزرسان به نسخه ت؛ سا به مراجعه با ه. ن ا بروز احتمال هنوز عن است شده درج ها آزمون دارد. وجود تغييرات در ت.شر انFام سال هر ه. ن ا بر يد.تا با و دارد، وجود داوطلبان برا ش آزما گروه b نام ثبت د تمد به توجه با امسال دهد: م ادامه سيزدهم د با ه. حال در خرداد؛ ١٣ تا ١١ از اتفاق ن ا پانزدهم تا اما شد؛ م بسته ت سا ماه ثبت قبل دوره تا داوطلب هزار ١٤ حدود و نيفتاد پنج حدود معمول طور به ه. حال در ردند. نام نند؛. م ت.شر سال هر داوطلب هزار شش تا ت رعا بر يد.تا و رونا. شيوع به توجه با طرف از مترمربع، ٢ تا نفر دو هر برا اجتماع فاصله به آزمون برگزار در را لاتFمش موضوع ن ا به اشاره با هم گر د داوطلبآورد. م وجود دستيار آزمون مرتبه پنج حدود افتادن ق تعو به و ليفFبلات سبب را آن ، Fپزش تخصص ، روح نظر از ژه و به اد ز لاتFمش آمدن وجود برخ برا اد ز اضطراب و استرس بروز ، روان و ها ق تعو ن ا با د: افزا م و داند م داوطلبان دوم bپي آغاز بر ها بين پيش به توجه با طرف از انFپزش ن ا نشدن جذب انFام يز، پا در رونا. دارد. وجود د جد تحصيل سال برا _ليFت ه. سوال ن ا طرح با هم گر د داوطلب بروند سرباز به خواهند م ه. ان دانشجو آزمون از Fپزش تخصص دستيار آزمون ز.مر توسط سال هر ه. است پرطرفدار ها افراد و شود م برگزار Fپزش آموزش سنجش م ، دنت رز چهارساله دوره گذراندن از بعد ار. بازار وارد متخصص bپزش عنوان با توانند سال اسفند ل اوا بود بنا ه. آزمون ن ا شوند. با شدن همزمان دليل به شود، برگزار گذشته بيمار شيوع از جلوگير و انتخابات برگزار اما شد؛ ول.مو امسال بهشت ارد چهارم به رونا. پيشگير و روس و ن ا شدن گير همه به توجه با اساس بر و لغو آزمون ن ا برگزار زمان شيوع، از دوره هفتمين و چهل شد مقرر د، جد اطلاعيه امسال تير پنجم تخصص دستيار رش پذ آزمون در و لغو ل دلا به نيز خ تار ن ا ه. شود برگزار موضوع ن ا و شد ول. مو مرداد ١٦ به ت نها رده. جاد ا داوطلبان برخ برا لاتFمش است. بود قرار ه. ن ا به اشاره با داوطلبان از F م شود، برگزار گذشته سال اسفند اول آزمون انتخابات برگزار دليل به امتحان ن ا د: گو روز ه. حال در شد ول. مو اسفند هشتم به و بود اسفند دوم انتخابات و مF آزمون برگزار گمانه به توجه با و نداشت هم با تداخل دو ن ا از نقاط، برخ در ا مرحله دو انتخابات زن شد. ول. مو اسفند ١٥ به هشتم هم گذشته سال اسفند ١٥ از آزمون ، و گفته به امسال، بهشت ارد به دوباره رونا. شيوع دليل به گوشت شاورماى ٥٠٠ گوساله: گوشت فيله ا راسته ٢ ماست: عدد/ b شده: رنده پياز گرم/ ٥ تا ٤ تازه: ترش ليمو آب / غذاخور قاشق قاشق ٥ تا ٤ تون: ز روغن / غذاخور قاشق / غذاخور قاشق b شاورما: ه ادو / غذاخور چا قاشق b پرتقال: ا ترش ليمو پوست رنده فلفل: و bنم حبه/ ٥ تا ٤ شده: رنده سير / خور لازم مقدار به لازم: مواد نوزادان تيروئيد كارى كم ان.ود. ذهن ماندگ عقب پيشگير قابل علل ن تر ع شا از تيروئيد كار كم ن ا به اشاره با بيرجند Fپزش علوم دانشگاه بهداشت معاون شود. م محسوب ار. م. گفت: دارد، مستقيم ارتباط منطقه در د كمبود با بيمار ن ا شيوع ه. دو حدود دختران در بيمار و دارد بيشتر احتمال نارس نوزادان در تيروئيد ند.. م بروز پسران از بيشتر برابر مواد از ه رو ب استفاده ، فاميل ها ازدواج د، كمبود « زاده مهد » تر. د برا ن بتاد مصرف اكسپكتوران­ت، ها شربت مانند د حاو دارو موثر عوامل از را ... و نوزاد ناف ا مان زا ، باردار زمان در كردن ضدعفون كودكان در د كمبود افزود: و برشمرد نوزادان در تيروئيد ار. م. بروز در نشاط دادن دست از ، حال ب و _ضع نمو، و رشد در اختلال سبب تواند م وزن، ش افزا ، بدن تحرك و كردن صحبت در كند ، آلودگ خواب ، انرژ و و تحصيل افت ، افسردگ قد، كوتاه ها، ناخن و موها شدن شكننده و كدر شود. ذهن ماندگ عقب بسيار مشكلات تواند م هم باردار زنان غذا م رژ در د كمبود ، و گفته به تولد و جنين در مادرزاد ها ناهنجار بروز ، زا مرده جنين، سقط مانند احتمال د، د شد كمبود موارد در و آورد وجود به تيروئيد كار كم به مبتلا نوزاد دهد. ش افزا را باردار زن مرگ د از غن خوراك مواد حاو باردار زن غذا م رژ د با ه. ن ا بر يد.تا با و به لبنيات مرغ، تخم ميگو، ها، ماه انواع شامل ا در غذاها افزود: باشد، پخته پوست با زمين سيب ژه و به ها سبز چرب، كم ماست و گاو شير ژه و هستند. د طبيع منابع ، ها ميوه و حبوبات ها، گوشت شده، تهيه طرز دهيد. برش pناز خلال لFش به را گوشت ابتدا را گوشت و نيد. مخلوط هم با را لازم مواد همه آن و بخوابانيد ه ما ن ا در ساعت ٢٤ مدت به در و د بگذار بسته در و فلز غير ظرف در را نيد.. سرخ روغن در سپس و نگهدار خچال مرتب بالا حرارت با دقيقه ١٠ تا ٥ مدت به ابتدا نيد. م ملا را حرارت سپس و رو و ر ز را گوشت بپزد. گوشت تا دهيد اجازه د، بگذار را تابه در و در را آن شاورما، ردن. سرخ جا به توان م نيم و b تا b مدت به متوسط حرارت با فر ر ز بار چند را آن مدت ن ا در داد. قرار ساعت م شود. پخته نواختF گوشت تا نيد. رو و سس با همراه چ ساندو صورت به را شاورما توان و شده خرد جعفر شور، خيار ، فرنگ گوجه رد.. سرو شده خلال پياز مسئول پاسخ Fپزش علوم دانشگاه ميلFت تحصيلات ر مد آزمون برگزار ه. ن ا بر يد. تا با بيرجند و است خارج دانشگاه ن ا اختيار از دستيار د با د: گو م شود، م برگزار وزارتخانه توسط باره ن ا در بهداشت وزارت و سنجش سازمان ط، شرا بودن بحران دليل به ه. باشد گو پاسخ دانشگاه و هستند رونا. مل ستاد تابع هم ها آن درباره ها نگران « زرقان» تر.داست. آن تابع هم با د: افزا م و داند م جا نابه را آزمون امنيت تخصص دستيار آزمون حساسيت به توجه ت رعا آزمون در ها قرنطينه قطع طور به ، Fپزش شود. م برگزار حراست نظارت با و PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.