Khorasan Jonubi : 2020-07-01

2 : 2 : 2

2

٣٣٠٧ شماره ١۴۴١ القعده ذى ٩ ١٣٩٩ | | تير ١١ شنبهچهار | بيرجند در رضو عطر شميم ۶١ همه شود، نم زمان مشمول و پير ما انقلاب افزود: شعرا و هنر اهل جمله از نظر و قلم بون، تر صاحبان بدهند. دست از را امروز فرصت د نبا تواند م و است ماندگار زبان هنر، زبانِ #و گفته به #ار را مظلوم د با شاعران ن بنابرا ند9 رسوا را باطل چند تن مراسم ن ا در وبند._ب هم در را ظالم و نند9 پرداختند. خود اشعار قرائت به شاعران از ن ا ن، بنابرا اند، افتاده گير خود بوت_عن #پودها به را #بشر جامعه تواند م خود شعر با ه9 است شاعر ند.9 راهنما حق #سو #صدا امروز ه9 ن ا بيان با «#عباد» الاسلام حجت برلين، واشنگتن، # ها خيابان از خواه عدالت ه9 # ا تشنه مانند ها آن و است بلند س پار و لندن زنند، م اد فر را عدالت زند، م اد فر آب # برا پرچم حامل ه9 خورشيد ه رسا ز اروان9 گذشته روز و رسيد بيرجند به است ع) هشتم( امام بارگاه گنبد فقيه ول نده نما شد. فقيه ول نده نما دفتر راه ه9 # رضو مطهر حرم خدام با دار د در استان در داشتند، حضور نيز بيرجند # سرا مذهب # شعرا # ادعا همه آن با پوشال # ها تب_م امروز گفت: و تار در نيز شرق Tبلو و شده رسوا خود #گر علم شد آزاد کنی بوته شيوع رونا9 ه9 روزها در مسئولان را موضوع ن ا دليل دارد، استان در # اد ز حضور و عزا و عروس مجالس # برگزار هم بيان بهداشت موارد ت رعا بدون آن در مردم #برا و ط شرا ن ا در شود نم ا آ نند.9 م تر گيرانه سخت م9 مردم سلامت حفظ نند.9 برخورد راهداران راه سه تا Rخوس جاده آسفالت راه اسم فقط و دارد نامطلوب بسيار وضعيت به درخواست بارها شد.9 م Tد را آسفالته توجه. م9 از غ در اما م ا داده #ساز موارد استان ران مد از برخ وقت ت رعا چندان را زدن Xماس جمله از بهداشت از هستند، توجه ب ها فاصله به ا نند9 نم دارند؟ توقع چه مردم پرستار خيابان وچه9 چند در آب گذشته روز ت9شر رسان اطلاع ه9 شد قطع حال در نامطلوب بسيار زمينه ن ا در فاضلاب و آب #فضا در ت9شر انال9 از مردم همه مگر بود. م #پيگير را استان اخبار ا استفاده #مجاز نم انجام ل_ش به رسان اطلاع چرا نند؟9 نيفتند؟ دردسر به مردم ه9 شود رونا9 مل ستاد جلسه در #جمهور رئيس با #شهرها #دارا #هااستان ه9 رد9 اعلام به استان ستاد پيشنهاد با قرمز، وضعيت رئيس موافقت و بهداشت ر وز و شور9 ر وز به را لازم #هات محدود توانند م #جمهور را آن لزوم، صورت در و اعمال هفته X مدت استان در رونا9 با مقابله ستاد چرا نند.9 د تمد انجام را ار9 ن ا طبس و بيرجند #شهرها #برا دهد؟ نم # آبيار موضوع به دادستان قبل سال قرار و رد9 ورود ٠٤ سابق پادگان درختان داده #شهردار به درختان #آبيار اجازه بود حالا نداد. رخ خاص اتفاق آن از بعد اما شود آبشار به دسترس راه شدن بسته موضوع به هم موضوع ن ا ا آ است. شده ورود چهارده ا بماند منطقه از د بازد حد در فقط است قرار بود؟ خواهند عمل اقدام شاهد مردم داشتن از نهبندان #عليا ده_آتش #روستا ر تصاو افت در ، مخابرات # ها رساخت ز محروم سرعت پر نترنت ا و ون ز تلو جيتال د ن ا مردم #مند بهره #برا مسئولان است. نند.9 #ز ر برنامه انات_ام از منطقه فاز در گاز Xعلم شير تعمير #برا بار چند مراجعه گاز اداره به نهبندان مهر ن_مس ٢ نيرو بيرجند از د با ه9 ردند9 اعلام اما م رد9 چنين ن ا رفع #برا شهر ن ا در ا آ شود. اعزام باشد داشته حضور فرد X د نبا لات_مش استان ز9 مر از نيرو رسيدن منتظر مردم تا نباشند. در مطلب در١٣٣٨ خرداد ٣١ خ تار به ٢٨٨٤ شماره در خراسان روزنامه نهماستان#سرجنگلدارا­داره تلگرافمواف­قتطبقبراست:آورده ٦صفحه مراتب طبس #جنگلدار اداره شده آزاد شهرنشينان مصرف #برا بوته ندن9 است.رده9 آگهعموماطل­اع#برارا دولت روایت به بيرجند در مسکن اجاره خانه شهر نقاط برخ در فرمول ن ا از تر ين پا موقعيت، به توجه با مناطق برخ در اما رد9 اجاره اجاره ن ا از بيشتر ا برابر دو Xمل انات_ام و ط شرا را شده تعيين مبلغ ان_مال و است شده تعيين بها رند. پذ نم سال بهمن از بها اجاره ه9 ن ا به اشاره با # و داد: ادامه است، داشته ش افزا درصد ٣٠ گذشته بها اجاره نترل9 # برا # ار_راه دنبال به دولت ط شرا در مستاجرها انتقال و نقل از # جلوگير و باشد. بخش نتيجه اميدوارم ه9 است فعل روز چند است. رده9 بلند حقيق و #مجاز #فضا # ا نسخه ن_مس بازار نترل9 # برا دولت پيش . رد9 تعيين را بها اجاره Rسق و پيچيد د جد مربع متر هر # ازا به جنوب خراسان در نرخ ن ا اساس بر ه9 شد تعيين تومان ١٨٠ و هزار چهار ن ا به درصد ١٥ ثر9 حدا توان م دولت مصوبه ه اتحاد رئيس ن، ا وجود با اما رد9 اضافه ارقام را مصوبه ن ا د: گو م بيرجند T املا مشاوران اجرا توان نم استان ز9مر #ها محله همه #برا نرخ با توان م نون9ا هم ،« ارباب» گفته بهرد.9 اتحادیه رئيس استاندار: معاون # درصد ن چند و ناگهان # ها قيمت ش افزا د خر # برا # ز ر برنامه قدرت هرسال، در ن_مس دليل همين به و ند9 م سلب مستاجران از را ن_مس دهند، م تن اجاره و رهن به اجبار # رو از ها آن توان ها خيل و بالاست بسيار ه9 ها اجاره ندارند. را آن پرداخت اجاره ش افزا شاهد ها، گران گر د نار9 در امسال در را مردم #صدا موضوع ن ا و هستيم نيز ن_مس املاک مشاوران زائران اعزام در کشور سياست تابع هستيم اربعين ملی مصوبه بيرجند: براى قيمتتعيين برخی در را بها اجاره استان مرکزنقاطاز کرد اجرا توان می هستيم. شور9 #ها سياست تابع اربعين مراسم در حضور #برا زائران اعزام در گفت: استاندار اجتماع و امنيت ، سياس معاون عتبات به زائران اعزام # برا لازم آمادگ گذشته، # ها سال مثل استان خواهد شور9 #ها سياست تابع زمينه هر در اما دارد را اربعين ام ا در عاليات و ستان9 پا زائران گذر مسير در استان ه9 ن ا بر يد9 تأ با « خبر خوش » . بود و ستان9پا خارج زائران تردد و حضور به توجه با افزود: است، افغانستان هدف # ها استان زمره در جنوب خراسان ه9 است ن ا انتظار ، افغانستان استقبال #برا هم امسال ، جنوب خراسان اربعين ستاد ،#و گفته بهگيرد. قرار نند،9 م گذر استان #محورها از ه9 افغانستان و ستان9پا زائران عت مشا و #برا است Rل_م نقل و حمل ميته9 زمينه همين در و است رده9 #ز ر برنامه سيستان استان با را لازم #ها هماهنگ ، افغانستان و ستان9پا زائران ورود دهد. انجام بلوچستان و خرج ه ات ز شود م محرومان شاقول دنبال به روستا ن"مس #واحدها ه9 ن ا اعلام با #و. شوند برخوردار آن از و... ندارند را روستاها # هاد طرح در ه9 ساخت سال ١٥ از بيش با ون_مس دارد، ل_مش طبيع منابع با و است شده احداث آن به X نزد ا ٧٠ Rباتخفي و گيرد م طبيع منابع از را آن Xتمل ن_مس بنياد امداد، ان مددجو خانواده #برا : افزود ، ند9 م واگذار #درصد ٢٠ شهدا خانواده و ثارگران ا العلاج، صعب بيماران ، ست بهز درصد ٧٠ برگشت از او شود. م گرفته نظر در گر د Rتخفي درصد رد:9 نشان خاطر و داد خبر روستاها به روستا اراض فروش د عوا نظر با و تجميع مبالغ است، م9 روستا هر در آن رقم ه9 ن ا به توجه با م نه هز دارند، #بيشتر ت9مشار ه9 روستاها در فرمانداران با روستاها به ها #دامدار #ها زمين الحاق #برا #و گفته به شود. هم استان اسلام #شورا رئيس م. ا رده9 توافق #شاورز9 جهاد ميزان تا دارد ضرورت و است افته ش افزا بنا احداث نه هز گفت: #برا د با « قرائ» گفته به ابد. ش افزا روستا ن_مس تسهيلات ن_مس بنياد و شود واگذار زمين روستاها در Xزرش بارگاه احداث با بافت #دارا #روستاها در #گردشگر رونق به Xم9 خصوص در ند.9 اقدام ارزش ، روستان_مسساختتسهي­لاتش افزاضرورت– سازوساختبا طبيعمنابعم­خالفت، روستامشاغل دهسامان به #دامدار #ها محله الحاق مردم، اراض در و روستاها محدوده در حل #برا اقدام روستاها، #ها زمين فروش سهم برگشت روستاها، مسائل ن تر مهم از و... محرومان ن_مس رساخت ز تامين ل_مش ر مدشد. مطرح استان اسلام #شورا جلسه در روزگذشته ه9 بود ون_مس واحد هزار ٨٨ از بيش ه9 ن ا به اشاره با ن_مس بنياد ل9 #اجرا#برااستاندا­ر#پيگيرباگفت:است،شده شناسا روستا ه9 شد استان وارد نقد پول تومان ميليارد ١٢٥ محرومان، ن_مس بنياد، سهم واحد هزار پنج از و داشت دنبال به را اشتغال ش افزا باق واحد ٤٠٠ و شد تمام واحد ٦٠٠ و هزار چهار حدود احداث آسمان».شود م رفع نده آ روز ٢٠ ظرف ه9 دارد لات_مش مانده ن_مسدوممرحله#اجرا#برا خوش#خبرهاه9ن ااعلامبا«مقدم زمين #واگذار لات_مش ه9 ن ا #برا افزود: است، راه در محرومان شهرستان هر در لازم #ها بررس د، نيا وجود به قبل مرحله مانند افراد ، واقع نيازمندان فقط تا شود م انجام ميته9 X توسط آن ساخت قدرت ول دارند زمين ه9 #افراد درآمد، م9 و توان م9 قربانیحسين بخش در مردم پرداخت ات9 ز خانه ها،حسينيه مرمت و ساخت شامل عمران Xم9 و معابر # گذار جدول مساجد، عالم، امور اداره رئيس شود. م نه هز محرومان به امام امداد ميته9 ل 9 اداره ات9 ز اجرا طيبه شجره ساله شش # اجرا از ره)، ( خمين به افراد طرح ن ا در گفت: و داد خبر استان در شجره عنوان به درخت و نهال خود، مدنظر تعداد باغداران ه9 نند9 م واگذار ات9ز ستاد به طيبه #برا نيز معين زمان مدت طرح، ن ا در توانند م نند.9 م تعيين اموال ن ا سال « فلسف » الاسلام حجت گفته به تومان ميليون ٣٠٠ و ميليارد چهار گذشته ات9 ز دبيرخانه به مستحب و واجب ات9 ز بخش دو در ه 9 شد پرداخت جنوب خراسان شد. نه هز محرومان و عمران شود مدیریت باید روستا آب مشکلات ه سرما از ار_پيمان نه تا شود انجام ت ر مد د با روستاها، آب لات_مش رفع مردم نده نما شود. مال پا شاورزان9 و مردم حقوق نه و شود پشيمان #گذار گفت: استان #آبفا عامل ر مد با دار د در مجلس در Rخوس و درميان بيرجند، خصوص ن ا در د با و ندارد آب اصلا بعض و دارد م9 آب روستاها از برخ حد در و احصا از پس را لات_مش عمده هم من البته شود رفع مردم لات_مش نم9 م #پيگير آن رفع #برا و منتقل مربوط مسئولان به خودش زمان در توان، ار9 #پا مردم، لات_مش حل #برا هم شهرستان ران مد ه9 است #ضرور اما در نند،9 م مطرح نده نما با را مبودها9 همه مردم «#خسرو» گفته به باشند. اما دارد دست در #ا بودجه و اعتبارات نه و است اجرا عامل نه #و ه9 حال همراه دها بازد ن ا در هم شهرستان مسئولان ه9 است ن ا دهگردش خوب نند.9 م بررس و مشاهده X نزد از را مردم لات_مش و شوند م استان در رونا بيداد افت ش افزا درصد ٥٠ رونا9 #بستر بيماران و... جراح اعمال برخ تعطيل ، حفاظت رساندن آسيب سبب مدت دراز در موضوع ن ا شود. م درمان ادر9 و بهداشت سيستم به ٤٠ از را # بستر بيماران سن ميانگين # و افراد بيشتر رد:9 اضافه و اعلام سال ٩٠ تا از ناش عوارض دچار #ا زمينه #بيمار #دارا بيماران رش پذ به #وشوند. م رونا9 به ابتلا جز به درمان ز9مرا بقيه در رونا9 به Tو_مش رد:9 ح تصر و اشاره ع) وليعصر( بيمارستان ه9 ها تخت درصد ٥٠ از متر9 نون9ا هم گرفته نظر در رونا9 بيماران رش پذ منظور به است. ميل_ت شده، هم رونا9 # بيمار ت ر مد ستاد دبيرعلم استان در رونا9 #بيمار به ان مبتلا آمار گفت: به بهشت ارد به نسبت گذشته روز ٢٥ ط « ضيا» تر9د است. افته ش افزا برابر ١٠ ان، مبتلا تشخيص موارد ه9 ن ا به اشاره با در شده #بستر حاد موارد و شدگان #بستر #چشمگير ش افزا ژه و #ها مراقبت بخش مردم ت رعا متأسفانه افزود: است، داشته شده م9 بسيار #بيمار از #پيشگير زمينه در است. در #بستر رونا9 بيماران تعداد با سه مقا در بيرجند عج)عصر( ول بيمارستان افت. ش افزا درصد ٥٠ بهشت ارد و ن فرورد با بيرجند عج) وليعصر( بيمارستان رئيس #ها ل_پروت براساس #گير نمونه به اشاره يت9 مبود9 و ها ش آزما شدن محدود و د جد گفت: « جنوب خراسان» به زمان بازه X در #گير نمونه و د جد #ها ل_پروت به توجه با نياز #گوپاسخ ها يت9 اد ز احتمال به متر،9 باشد. بيماران در ه9 ن ا بر يد9 تا با « راد # محمود » تر9 د م انجام ش آزما ١٥٠ حدود روزانه گذشته ط شرا به توجه با ميزان ن ا ه9 رد9 برآورد شد، به ، # گير نمونه د جد # ها دستورالعمل و ش افزا از #وابد. اهش9 درصد ٥٠ حدود رشد و اخير هفته دو در ان مبتلا آمار اد ز بسيار سه مقا در #بستر بيماران #درصد ٥٠ حدود در داد: ادامه و خبر بهشت ارد و ن فرورد با _پزش #نيرو تعداد چند هر نون9 ط شرا ، چرخش صورت به شان فعاليت و #پرستار و به توجه با اما است بيماران نياز # گو پاسخ تجهيزات و ها لباس از استفاده هوا، # گرما خسروى- ملک خرید از قبل استعلام هرگونه از قبل و باشند هوشيار مردم - # برا استان # ها رودخانه اطراف در Xمل د خر آب ت9 شر از رودخانه بستر و م حر استعلام بهره و حفاظت معاون نند.9 اقدام # ا منطقه گفت: ما خبرنگار به # ا منطقه آب ت9شر #بردار سال در و افته ش افزا ههارودخان بخش اعتبارات بستر در م حر مطالعه يلومتر9 ٢٠٥ گذشته #ها هزار نيز امسال و شده انجام استان #ها رودخانه انجام رودخانه بستر در مطالعه يلومتر9 ٧٠٠ و # ههاچا درصد ٨٥در «پورجعفر» گفته به شود. م است شده نصب هوشمند نتور9 استان #شاورز9 آب هوشمند نتور9 به ها چاه همه شود م تلاش و ت،9شر # ها برنامه گر د از البته شود مجهز برق و راستا ن ا در ه9 است مجاز غير #ها چاه انسداد نيز امسال و شد پر مجاز غير چاه ٧٠ گذشته سال شود. پلمب د با مجاز غير چاه حلقه ٥٠ انصارى بسته ٢۵٠٠ توزیع حمایتی مناسبت به معيشت Xم9 بسته ٥٠٠ و هزار دو در سال_خش از دگان د آسيب بين رامت9 دهه شد. ع توز جنوب خراسان گفت: استان احمر هلال جمعيت سرپرست از Xنم و روغن برنج، ر،_ش قند، نسرو،9 حبوبات، #هاالا9 ارزش « رضا» .است شده ع توز اقلام اعلام تومان ميليون ٧٠٠ را قشر ن ا به شده اهدا در معيشت Xم9 سبد تعداد ن ا افزود: و رد9 گرفت. قرار نفر هزار هشت اختيار ميليون ١٨٠ تشکيل قاچاق پرونده ریال ارزش به الا9 قاچاق پرونده ١٢ سال، #ابتدا از يل_تش استان در ال ر هزار ٦٦٧و ميليون ١٧٦ نندگان9 مصرف از ت حما و بازرس معاون شد. ٢٥٠ و هزار راستا ن ا در گفت: صمت سازمان حوزه در هدف صنف # واحدها از بازرس «#تهور» .شد انجام مستقل صورت به الا9 قاچاق به مربوط را الا9 قاچاق حوزه شفيات9 ن بيشتر و رد9 اعلام بار خوار و بهداشت و ش آرا لوازم زمينه در عرضه سطح در خوب اقدامات افزود: شد. انجام استان در قاچاق #الا9 با مقابله PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.