Khorasan Jonubi : 2020-07-01

3 : 3 : 3

3

٣٣٠٧ شماره ١۴۴١ القعده ذى ٩ ١٣٩٩ | | تير ١١ شنبهچهار | پيگير همچنان «جنوبی خراسان» کرد: مطرح سرایان ادارى شوراى در مردم نماینده کشاندند نهبندانبهر­ا تهرانی مدیرانهامل­خ ى رضو خدام حضور قاینات در خالی دست با ها مطالبه تحقق امکان با و خال دست با را مسئولان از جامعه مطالبات و انتظارات از #بسيار - به بخشيد. تحقق توان م لات_مش عمل رفع بر نگاه با منابع ت محدود وجود دوميندره بشرووان سراطبس،فردوس،مردمنده نما« جنوبخراسان»گزارش توسعه #برا رد9 توصيه شهرستان ن ا مسئولان به ان سرا #ادار #شورا جلسه « نصيرا»الاسلامحجت­شود.استفادهسپا­ه سازندگقرار­گاهظرفيتاز­منطقه است رده_ن ورود جنوب خراسان در سازندگ قرارگاه هنوز ه9 ن ا از Rتاس ابراز با عمل و اجرا مقام در است رسيده امضا به قرارگاه با پيش #چند ه9 #ا نامه تفاهم و در مستضعفان و ت9بر #ها بنياد ، سازندگ قرارگاه حضور گفت: دارد، ل_مش شهرستانعمر­انوتوسعهدر­بزرگتحولجا­د اسبب#شاورز9وصنع­ت#هاحوزه رساخت ز #نيازها تامين به هم ان سرا فرماندار «مقدم رسول» .شود م #نيازها تامين با رد:9 #اميدوار ابراز و اشاره رسان آب و ها راه حوزه در شهرستان برسد.#شور9#استاندارده­ابهشهرستان، مخابراتو و رادامواج موسوى خراسان حضوردر روز چهارمين در #رضو خدام مردم # ها دل ن، قا شهر به ورود با ، جنوب الشموس شمس بارگاه راه هم را منطقه ن ا افشان عطر « جنوب خراسان»گزارش به ردند.9 از د بازد ع)،( د ز امامزاده روب غبار شهدا، گلزار توليد #ههاارگا9 و ضدعفون مواد توليد ارخانه9 بود. ن درقا اروان9 ن ا #هابرنامه از Xماس مهاجم ها ملخ وغ در همچنان تار"ه هزار ٤٠ راننده مرگ تاکسی واژگونی در صحرا # ها ملخ با مقابله ار9 صد تا صفر ه9 ن ا با نهبندان، مهمان ناخوانده است روز ٧٠ حدود ه9 وزارت برعهده اند شده وه9 ر ز و درميان سربيشه، تهاجم محض به استاندار اما است # شاورز9 جهاد و جنوب خراسان # مرز # ها شهرستان به آفت ن ا # استاندار بحران ت ر مد به موضوع از شدن مطلع د خر # برا را تومان ميليون ٢٠٠ پرداخت دستور به ها پوره ل تبد از قبل تا داد انات_ام و تجهيزات سم، منابع اگر همچنين شود. مقابله آفت ن ا با بالغ، ملخ خراسان #برا شور9 بحران ت ر مد ستاد ه9 #اعتبار حتم طور به نيابد تخصيص است گرفته درنظر جنوب استان به منابع تا شود م #پيگير گر د #ها انال9 از ابد. تخصيص مسلسل #ها گزارش ه9 ن ا اهتمام قابل موضوع اما چهار در آفت ن9 شه ر # برا « جنوب خراسان » وار معاون گذشته روز تا شد سبب استان # مرز نقطه از و ند9 سفر استان به شور9 نباتات حفظ سازمان ن ا هنگفت # ها خسارت و ماجرا ان جر در X نزد آلوده مناطق #ها باغ و مزارع درصد ٨٠ نون9ا ه9 آفت تصميم و گيرد قرار ، است آورده در خود سيطره به را ل9 ر مد با شماره ن ا در شود. اتخاذ هم لازم # ها #ها ملخ موضوع پيگير ه9 #استاندار بحران ت ر مد گو و گفت است، استاندار دستور به مهاجم صحرا طور آن شود. بيان #ا مقابله اقدامات ن آخر تا م رد9 #ها ملخ موضوع رد9 ح تشر « ميرجليل»مهندس ه9 ن ا در ه9 گردد برم گذشته سال به صحرا مهاجم آن درگير #ها انون9 در آفت طغيان شاهد چندان سال مدیریت مدیرکل استاندارى: بحران ها، ملخ حضور با ابتدا همان در دستور استاندار ٢٠٠ پرداخت را تومان ميليون مدیریت ستاد به داد استان بحران نياز مورد سم تا قبل و خریدارى ها پوره که این از تبدیل بالغ ملخ به این بتوان شود برد بين از را آفت برجا شته9 X ان سرا در پژو س9 تا واژگون حادثه ن ا « جنوب خراسان» گزارش به گذاشت. Xس آ به باغستان روستا محور ١١ يلومتر9 در را خود جان س9 تا راننده و افتاد اتفاق ان سرا داد. دست از ن رایگا سيمان خوسف مدارس و ها قنات براى شد. گرفته Xم9 آفت با مقابله #برا آلوده نقاط از رر_م # دها بازد به مسئول مقام ن ا ٢٠ از جنوب خراسان سهم داد: ادامه و رد9 اشاره آفت ن ا با مقابله #برا ز9مر ه9 #اعتبار تومان ميليارد از نيم ه9 است تومان ميليون ٨٠٠ داده اختصاص #پيگير و است شده ز وار استان حساب به منابع ن ا ت ر مد ستاد اگر و ابد تخصيص نيز آن بقيه تا شود م # اعتبار منابع تامين # برا خود قول به شور9 بحران حتم طور به رد_ن عمل صحرا # ها ملخ با مقابله و تجهيزات و انات_ام تامين # برا گر د # ها انال9 از شود. م #پيگير منابع قبل سال از بيش ها آن حضور شدت امسال اما م نبود سال از بيش و ضربت نيز ها مقابله دليل همين به است شود. م انجام گذشته ،Rخوس مدارس #ساز R9 و ها قنات نياز مورد مصالح تامين #برا #علو بنياد ن ا #ادار #شورا در Rخوس فرماندار « شفيع» .داد اختصاص گان را سيمان هزار ٣٦ آن دنبال به ه9 م ا داده انجام #علو بنياد با #ا اتبه_م گفت: شهرستان افت اختصاص Rخوس مدارس #ساز R9 و ها قنات #برا گان را سيمان يسه9 شود. م حمل شهرستان به نده آ روز ١٠ ط و گلرنگ برداشت آغاز دستور به ميليون ٢٠٠ پرداخت استاندار آغاز طبس الگو مزارع از گلرنگ گياه برداشت #شاورز9 رجهاد مد « بخشا» گفته به بنا شد. اقليم با سازگار بر، آب م9 گياه گلرنگ طبس مزارع از تار_ه ٣ در و مناسب رد_عمل با و منطقه . است شده شت9 طبس ابتدا همان در ناخوانده مهاجمان حضور با #و گفته به ستاد به را تومان ميليون ٢٠٠ پرداخت دستور استاندار و #دار خر نياز مورد سم تا داد استان بحران ت ر مد ن ا بتوان شود ل تبد بالغ ملخ به ها پوره ه9 ن ا از قبل برد. بين از را آفت آلوده نقاط در صحرا #ها ملخ آفت شيوع نترل9 به او رد9اظهار و اشاره وه9ر ز و درميان سربيشه، نهبندان، جنوب خراسان مجاور # ها استان در آفت ن ا ه9 نترل9 به چندان بلوچستان و سيستان و رمان9 عن و تجهيزات تامين # برا بين ن ا در است. نيامده در سم دستگاه ٢٠ نيز نياز مورد رساخت ز انات_ام #رضو خراسان #ها استان از ملخ با مقابله ژه و پاش وخامت ه9 نهبندان جمله از درگير نقاط به تهران و # ها ملخ به آلوده نقاط گر د از بيشتر آن در اوضاع نيز نهادها و ها دستگاه گر د از و اعزام است صحرا جدید تابلوهاى دیهوک محورهاى تابستان از بعد ها ملخ بازگشت گذرانی نشایی خربزه تابستان از بعد آفت ن ا دوباره بازگشت به ميرجليل و اشاره هند و افغانستان ستان،9 پا در گذران استان هماهنگ جلسه گذشته روز ه9 رد9 اظهار نباتات حفظ سازمان معاون حضور با آفت با مبارزه برگزار رد9 سفر استان به اوضاع بررس #برا ه9 شور9 تصميم آفت به آلوده نقاط از # و د بازد از پس و شد شود. م اعلام لازم #ها #گير در # ا جاده اربران9 # راهنما د جد # تابلوها « يانپور9 # مهد » . شد نصب T هو د # محورها # ا جاده نقل و حمل و # راهدار اداره رئيس امسال # ابتدا ماه سه در رد:9 اعلام T هو د # تابلوها از عدد ٥٠ # نگهدار و تعمير عمليات # تابلوها گر د از عدد ٩٠٠ و دهنده اطلاعات شد. انجام استحفاظ حوزه #محورها طول نشاخربزه)(جاليز« جنوبخراسان»گزارشبهشد.شت9درحدر نشاخربزه ن ا #ا مزا جمله از ه9 شد شت9 درح مزارع از تار_ه X سطح در بار اولين #برا درها#بيماروآفات­موثرنترل9ب­ذر،وآبمصرفدر جوصرفهبهتو­ان مشت9 وتاه9وانيز­اسيون_معملياتومح­صولداشت#هانه هزاهش9رشد،فصلل اوا رد.9 اشاره گياه رشد دوره ردن9 گرفتند ماسکسربيشه­سالمندان ۴ مهمان نماینده، آیسک روستاى ره)( خمين امام امداد ميته9 سالمند ان مددجو بين Xماس عدد ٥٠٠ و هزار گفت: سربيشه ره)( خمين امام امداد ميته9 رئيس « خادم» .شد ع توز سربيشه است.تومانميليو­ندوه لاسهXماستع­دادن انه هز فعال کارگاه ٢۵ موضوع ن ا د با و است شده محدود #ساز زنگوله به شود. شناس آسيب ترسال دوران شروع و اله رحمت نزول )#ساز زنگوله( #چلنگر صنعت در را خوب سال د نو دهد. م ان سرا مرتبط ع صنا از _ « جنوب خراسان » گزارش به گران صنعت ه9 است # ساز زنگوله ، # پرور دام با زنگوله مهد عنوان به ان سرا در دور گذشته از #ماهر صنعت ن ا و زنند م الا9 ن ا توليد به دست ، # ساز ثبت به شور9 # معنو آثار فهرست در ان سرا نام به است. رسيده موسوى- نده نما « نصيرا» الاسلام حجت – حضور با ه بشرو و ان سرا، طبس فردوس، مردم # روستا ن تر بزرگ بغداده # روستا ه مهد در در رد.9 وگو وگفت دار د مردم با Xس آ بخش ، عمرو بغداده، #روستاها اهال ه9 دار د ن ا جلال» ،داشتند حضور دوحصاران و آباد حجت بغداده #روستا اسلام #شورا #اعضا از « مالدار توجه خواستار و پرداخت مردم لات_مش طرح به و شد جمعيت #ماندگار #برا روستاها به بيشتر ،#ر عشا جاده احداث ها، #دامدار برق تامين روستا، داخل برق # قو فشار ه_شب جا جابه ، نشان آتش استقرار ،#ا جاده اورژانس احداث آنتن #ارتقا ، روستا سلامت جامع ز9مر تجهيز ش افزا روستا، نترنت ا ت وتقو همراه تلفن ده سياس مرز Rلي_ت وتعيين # دهيار اعتبارات داد. قرار يد9تا مورد را شهرستان وطبيع نجات عرب علوى بنياد کمک با درميان فرهنگ تقویت دست ع صنا و #گردشگر ، فرهنگ ميراث مسئول ع صنا رشته تنها عنوان به صنعت ن ا از نيز ان سرا ٢٥ وجود به و اد شهرستان در فعال بوم دست صنعت # آهنگر و # ساز زنگوله ، # چلنگر ارگاه9 واقع ميثم سنت بازار در ارگاه9 ٩ ه9 ند9 م اشاره دارد. قرار عباس #سرا اروان9 در به ين تز # ارها9 # برا را هنر ن ا « محمدعرب » # دارا آن شدن # اربرد9 و توليدات تنوع شرط مناسب بسيار بازار از را ز داند م #اقتصاد توجيه ندارد. فروش # برا ل_مش و است برخوردار مبود9 و ها ارگاه9 ن ا نياز مورد سوخت تامين او خ تار بازارچه # ها غرفه مرمت # برا اعتبار ن ا #فرارو لات_مش از را ها آن تجميع و آهنگران ند.9 م اعلام صنعت و هنر # ها ارگاه9 ساخت # برا تسهيلات پرداخت به او استقبال به توجه با ند،9 م اظهار و اشاره #چلنگر حال در ارگاه9 احداث مجوز صنعت، ن ا از جوانان مشمول ميثم بازار در متقاض افراد و است ش افزا احداث با او، گفته به شوند. م بيشتر تسهيلات ن ا جوانان، استقبال به توجه با و بازار ن ا در ارگاه9 است، بوده آهنگران ه9 خود واقع ت هو به بازار گردد. م باز هنرمند: یک* نياز به توجه با جوانان کم استقبال ار9 دستور در #علو بنياد Xم9 با درميان شهرستان فرهنگ #ها حوزه ت تقو وان9ود9#ر_فپرورشانون­9ل9ر مدبادار ددردرميانف­رماندار« بخش».است منظوربهقهس­تانشهر عمومتابخان­ه9ميل_ت#برا#پيگيره9رد9­اعلامنوجوا­نان ها فعاليت تاب،9 به مندان علاقه دسترس ش افزا و خوان تاب9 فرهنگ ت تقو استفاده با نوجوانان و ان9ود9 ژه و به Rمختل #قشرها فرهنگ #ها موضوع و «#حميد» .دارد قرار شهرستان #فرماندار ار9 دستور در #علو بنياد ظرفيت از انون9 مجموعه آمادگ از هم نوجوانان و ان9ود9 #ر_ف پرورش انون9 ل9ر مد ج ترو #برا سيار #ها تابخانه9 اعزام ژه و به خدمات گسترش #برا #ر_ف پرورش داد.خبرشهرستان­ن ادر فرهنگ#هافعاليتو خوانتاب9فر­هنگ توليد بازار، روز بسيار هنر این و بوده رنگ کم زنگوله به فقط شده محدود سازى این باید که است آسيب موضوع شود شناسی ن بالاتر ه9 ان سرا د: گو م نيز هنرمند ن ا برادر آموزش با را هنر ن ا د با دارد را استان #ار_بي ميزان « باغبان » . دهد ج ترو بازار سليقه با متناسب و آن و گوسفندان چين پشم بر، آهن # ها قيچ ساخت صنعت توليدات گر د از را و... باف قال ابزارخاص ان مشتر ه9 ند9 م اعلام ان سرا # چلنگر گران م جذب ان سرا به ران ا سراسر از را خود خاص رو # ار_بي وجود با جوانان ه9 ن ا از انتقاد با او ند.9 ن ا به ورود #برا اوليه ه سرما آورند، نم شغل ن ا به ماهانه را خالص درآمد اما تومان ميليون پنج را صنعت ن ا هنرمند گر د داند. م تومان ميليون X از متر9 مشوق، گرفتن درنظر با خواهد م مسئولان از صنعت فراهم # چلنگر هنر به را جوانان جذب # ها زمينه _ صنعت Xوچ9 # ها ارگاه9 # انداز راه و آورند ن ا توليدات ش افزا با همچنين ارهاست._راه ن ا از محصولات فروش و د خر تعاون يل_تش زمينه صنعت او گفته به شود. م فراهم بيشتر اشتغال و # توليد ارسال مشهد به شهرستان #توليد محصولات نون9ا شود. م صادر جهان و شور9 نقاط گر د به جا آن از و ترسالی با چلنگرى رونق دليل به سال_خش # ها سال در هنر ن ا ه9 هرچند را خود خاص داران خر آن # بالا ميت9 و يفيت9 #بيشتر رونق و رشد از ، ترسال #ها سال در اما داشت بيشتر اشتياق و ذوق با داران خر و شود م برخوردار م قد بافت در ان سرا آهنگران معروف بازار روانه شوند. م شهر ن ا نيوکاسل عليه واکسن هنرمند: یک توليدى محصولات به شهرستان آغازسربيشه­دراسل9نيو#بيمارعليه بومطيورگان راسيناسيون­9وادوممرحل­ه ت اولو با عمليات ن ا گفت: سربيشه _دامپزش ه_شب سرپرست « اووس9» .شد #ها#مرغدار به #بيمار ت سرا از #جلوگير منظور به و پرجمعيت #روستاها شود. مانجامگان راصورتبه روستاجامعه­معيشتبهXم9­و صنعت از و ارسال مشهد نقاط دیگر به جا آن صادر جهان و کشور شود می طبس جاليزى نوبرانه بازار نام تغيير از گلایه به # چلنگر صنعت نام و فعال هنرمندان از _ ند9 م اشاره ان سرا خاص و ژه و صنعت ن ا خچه تار صنعت رونق از ع صنا رشد دليل به چند هر د: گو م و شده استه9 ان سرا در # چلنگر همان ا # آهنگر دست محصول ه9 بازار ن ا توليدات برخ هنوز اما در # برتر گاه جا است، ان سرا آهنگران هنرمند ارخانه9 متر9 گر د تعبير به و دارد ها ارخانه9 توليدات ان سرا آهنگران هنرمند انگشتان با رقابت توان #ا هنر بودن شهره به اشاره با «باغبان غلامرضا» .رادارد # سو آن در ان سرا آهنگران بازار هنرمندان دست م ه گلا ميثم به آهنگران بازار نام تغيير از مرزها، تجمع سبب به بازار ن ا در #آهنگر رونق ه9 چرا ند9 جاد ا و جوان نسل به تجربه انتقال حرفه، ن ا فعالان محصولات فروش و عرضه تعاون چون ها ل_تش نسل اندر نسل او خانواده ه9 هنرمند ن ا بود. #توليد ش ها نوه و فرزند دو نون9ا و اند بوده #آهنگر مشغول ن ا دهد: م ادامه هستند، مشغول حرفه ن ا به نيز با ه9 است شده محدود فعال ارگاه9 ٢٥ به نون9ا هنر اشتغال در توجه قابل سهم توانند م ت حما Tاند باشند. داشته جوانان پدر نار9 در نوجوانان حضور هم نون9 ا او، گفته به توجه با اما شود م مشاهده # چلنگر # ها ان9 د در فقط و رنگ م9 بسيار هنر ن ا توليد، بازار روز نياز به استان نقاط بقيه از زودتر طبس خربزه - بودن درآمدزا دليل به نظر ن ا از ه9 د آ م عمل به است. برخوردار شهرستان در خاص گاه جا از رد:9 اعلام طبس #شاورز9 جهاد ر مد « بخشا» ن ا#جاليز اراضتار_ه ٣٦٠ازمحصول­برداشت و خيار هندوانه، ، طالب خربزه، شامل شهرستان سطحن اازشود م بينپيشواست­شدهآغازدو9 شود.برداشتمحصو­لاتانواعتن­هزار ٨ توسلی نماینده دهگردشی مقصد اولين مرز مردمنده نما دهگردشقطار­ستگاه ااولينسربي­شه،#مرزنوار#روستاهان آخر قطار« جنوبخراسان»گزارشبهبود. اسلام#شورامجلسدر­نهبندانوسر­بيشه نده نما ، اجرا #ها دستگاه رئيسان آن مسافران ه9 « نخع» تر9د دهگردش #روستاها ن آخر در و ستگاه ا اولين در بودند سربيشه جمعه امام و دولت عال ن امردم دردِدلِ#پامسئولان،ومردمنده نماورد9Rتو­ق#مرزمنطقهدو­رافتاده ، ماهيرود) #مرز انه پا (#مرز صفر نقطه از ه9 دهگردش ن ا نشستند. روستاها استمرار،ولانودرازا­ستخرماهيرو­د،#روستاهامرد­مبادار دو ش9باسرشدشر­وع افت. ان پاشب ان پادرساعاتد­رح اسلام#شورا#اعضابا صميمنشستبا­و ت وتقو انسجام و #ر س_ ا دستگاه استقرار #برا مجلس #انرژ ميسيون9 عضو داد.قولتجارومر­زنشينانبهX نزد#انده درآ#مرزانه پا#اداريلات_تش ميراث مسئول فرهنگی، صنایع و گردشگرى سرایان: دستی مورد سوخت تامين ها، کارگاه نياز براى اعتبار کمبود هاى غرفه مرمت تاریخی بازارچه تجميع و آهنگران مشکلات از ها آن و هنر این فراروى است صنعت ه"شب در آب ساعت ٢ شب نيمه از بودان، گندم چينی خوشه است مدت ه9 چرا رده9 تغيير شب با روز # جا ان جر ها لوله در ساعته ٢٤ آب ه9 ن ا # جا به و بعد به شب نيمه از و ها شب فقط باشد داشته به توانند م و دارند آب ساعت دو تا X حدود محدود زمان همين در خود آب #نيازها تامين از صحبت « جنوب خراسان» گزارش بهبرسند. وه9ر ز بودان9 #نفر ٤٠٠ و هزار #روستا اهال داده رخ آب #ها تنش با شود م مدت ه9 است # ها ه_شب فرسودگ و ها لوله يدگ9 تر به ه9 م نرم پنجه و دست گردد، برم ع توز و انتقال بعد ساعت دو تا X فقط روز شبانه در ها آن نند.9 محدود مدت همين در ه9 دارند آب شب نيمه از تا د با صورت ن ا غير در نند9 استفاده آن از د با بمانند. منتظر آب ان جر دوباره #برقرار به روستا اهال بودان،9 در داده رخ آب تنش با تغيير شب با را روز در آب از استفاده # جا ناچار بودان9 # ها ه_شب فرسودگ ه9 چرا اند داده تنگنا در را آنان دارد دهه دو از بيش قدمت ه9 ل9 طور به را ها آن زندگ سيستم و داده قرار است. خته ر هم به # برا استاندار ه9 حالا گزارش ن بنابرا ضرب استان فاضلاب و آب ت9شر و فرمانداران #ها تنش تا است رده9 تعيين ساعته ٤٨ الاجل اهال انتظار نند9 رجوع و رفع را روستاها آب زندگ برگشتن و ها آن عطش رفع نيز بودان9 است. #عاد روال به شان #شاورز9 جهاد ر مد شد. آغاز نات قا مزارع تار_ه ١٩٠و هزار ٧از گندم برداشت #ها زمين از گندم تن هزار ١٣ برداشت فصل ان پا تا ه9 رد9 بين پيش نات قا انجام #ها پشتيبان به «#سجاد» .شود برداشت شهرستان آب و م د شت9ر ز ن مبا9 دستگاه١٨تو­سط گندم برداشت ه9 رد9اظهار و اشاره شاورزان9 از شده ٤٠٠و هزار برداشت فصل آغاز از او گفته به شود. م انجام چرخ چهار دروگر ٢٣و از بيش به شود م بين پيش ه9 شد #دار خر شاورزان9 مصرف بر مازاد گندم تن برسد. تن ٥٠٠و هزار ٣ نيمه و قيمت # ها سنگ تراش ارگاه9 - و مستقيم اشتغال نفر هشت با ر و9 ستاره قيمت ميراث مسئول شد. # انداز راه ان سرا در م دا گفت: ان سرا دست ع صنا و # گردشگر ، فرهنگ تومان ميليون ١٠٠ ارگاه9 ن ا # انداز راه # برا جانبه سه نامه تفاهم محل از بهره م9 تسهيلات ن ارآفر9 صندوق و فرهنگ ميراث ، # استاندار به توجه با داد: ادامه «محمدعرب» .شد پرداخت اميد و شهرستان قيمت # ها سنگ معادن # بالا ظرفيت جوانان خوب استقبال و قلعه سه منطقه شجر سنگ در شهرستان #توليد #ها ارگاه9 نوع ن اار،9 #ا جو ارگاه9 ن ا توليدات بيشتر او گفته به است. توسعه حال شگاه نما در و رسد م فروش به نترنت ا صورت به فروش نيز گذشته سال فرهنگ ميراث Rمختل #ها است. داشته خوب اب بازار و #صمد منزل Xتمل با سپهر فرهنگ توسعه بنياد عنوان به نات قا خصوص موزه اولين جاد ا #برا اس_ع اولين ،#صمد مرحوم ادبود به س_ع موزه ميراث اداره سرپرست ند.9 م اقدام استان اعلامنات قا دستع صناو#گردشگر، فرهنگ #گذرها از _ در #صمد مرحوم منزل ه9 رد9 به وفادار #ها نمونه از ن، قا شهر خ تار بافت درون نظير ها ژگ و با ران ا اصيل #معمار آور بوم مصالح از استفاده ،#ز9مر حياط ، گرا شناختهمنطق­هاسخانه_عاولينعنوا­نبهومحسوب هابخشدره9ن ابيانبا«زادهعباس».شود م خانه،_ تار آثار وان، ا مجاور اتاق و جنوب وان ا از م چشم به س_ع چاپ و ظهور #ها حوضچه شماره به ٩٠سال ارزشمند #بنا ن ا افزود: خورد، رسيد.ثبتبه ملآثارفهرس­تدر ٣٠٥٩٤ موسوى اولين موزه خصوص نات قا آور نان سنگ از «#عبد محمد» شهيد مادر ،« غلام ماه #زر» حاجيه خداپسندانه اقدام در* رد.9 Xم9 بياض دشت #خضر شهر درمانگاه ساخت #برا ال ر ميليون ١٠٠ ساخت حال در پروژه _ فيز پيشرفت وضعيت از نات قا فرماندار « م ر9»* از بيش پروژه ن ا ه9 رد9 اعلام و د بازد بياض دشت # خضر # ورود ميدان بهره به نده آ ماه دو تا شود م بين پيش و دارد _ فيز پيشرفت درصد ٨٠ برسد. #بردار اعتبار با #تجار واحد ١٢ احداث لنگ9 نات قا مسئولان از جمع حضور با* زمين به بياض دشت #خضر دست ع صنا م دا بازارچه در تومان ميليارد X برسد. اتمام به سال ان پا تا شود م بين پيش و شد زده #شاورز9 #ها زمين از تار_ه ٧٠٠ و هزار ٢ گفت: نهبندان فرماندار « _بي»* #ها سامانه به تومان ميليارد ١٦ رد9 نه هز با گذشته سال هفت ط نهبندان دارد. #برابر ١٠ رشد گذشته با سه مقا در ه9 شد مجهز #آبيار ن نو PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.