Khorasan Jonubi : 2020-07-01

4 : 4 : 4

4

٠۵۶ - ٣٢۴۴٨٠۵٢ ٩ ٧١٧۵ -۵١۴ ٠۵۶ - ٣٢۴۴٨٠۵٣ خراسان شهرچاپ اشتراک: و آگهی واحد پستی: صندوق : اشتراک و آگهی نمابر : چاپ خیابان جند، بير ٧٧ شماره غربی، باهنر ن خیابا مدرس، ٠۵۶ - ٣٢۴۴٣٩٣٩ ٠۵۶- ٣٢۴۴٨٠۵٠ ٠۵۶ - ٣٢۴۴٨٠۵۴ جنوبی: خراسان استان پرستی سر بلوارشهيدص­ادقی( مشهد، ٩ ١٧٣۵-۵١١ ٠۵١-٣٧۶٣۴٠٠٠ ٠۵١-٣٧۶٢۴٣٩۵ ٢٠٠٠٩٩٩ کزى: دفترمر پستی: صندوق : تلفن دبيرخانه: نمابر پيامك: امتياز: صاحب ١٢:٣٧ ١٩:۴۵ ٢٠:٠۶ ٠٣:۵٠ ۵:٢٩ ظهر اذان آفتاب غروب مغرب اذان فردا صبح اذان فردا آفتاب طلوع آب) سازمان شنبه چهار ١٣٩٩ تير ١١ ١۴۴١ القعده ذى ٩ ٣٣٠٧ شماره خراسان هنرى فرهنگی موسسه سرپرست: تلفن تحریریه: : تحریریه نمابر مسئول: مدیر احدیان سعيد محمد فعاليت #برا برخ رغبت ب ل دلا از را آن و دانند نم م باره ن ا در لات_مش آمدن وجود به و ها آژانس در اشاره با #شهر درون #ها آژانس از _ راننده دانند. نفر، هشت به ١٧ از خود ار9 محل رانندگان اهش9 به و داند نم ثابت و اف9 را سوخت اختصاص سهميه است ن_مم و شود م ز وار ماه X سهميه د: گو م #ز ر برنامه توان نم ن بنابرا نشود، ز وار گر د ماه ماندن پاسخ ب از « عباس».داد انجام آن #برا خاص اهش9 به توجه با ان مشتر درصد ٢٠تا ١٥#ها تماس به رونا9 شيوع ل اوا دهد: م ادامه و خبر ها راننده ه9 حال در نشد، ز وار سوخت سهميه تردد، نبود دليل #وشد. م انجام متر9 تعداد با هرچند ده س سرو نرفتن بالا و ن بنز نرخ #ساز آزاد تورم، #صعود روند رغبت ل دلا از را ها قيمت ش افزا با متناسب ها ه را9 مطرح ها آژانس در فعاليت #برا ها راننده برخ متر9 سوخت سهميه تومان هزار ١٠٠ ند:9 م اضافه و T با X نه هز فاف9 اد، ز تردد دليل به هم # ز وار دهد. نم را ن بنز شهروند: یک رانندگان برخی ها، تاکسی سليقه براساس کرایه شخصی کنند می دریافت با قلبی بيمارى درصد ٨٠ پيشگيرى مناسب تغذیه ندارید! اشتها اگر Tمحر هلو ميوه اشتهاآور و معده مجتمع ر مد است. گياهان تحقيقات به اشاره با دارو گل، پوست، ه9 ن ا اربرد9 گياه طب در هلو هسته و ميوه برگ، وفه_ش و گل گفت: « جنوب خراسان » به دارد، استسقا # بيمار # برا و مدر و ملين هلو، # ها همچنين است. مفيد ادرار ترشح م9 رفع و نيز و رقان # برا هلو شه ر پوست از استفاده م ز تجو شيوع هنگام ها # بيمار از # پيشگير به و دانست بخش آرام را هلو « ان پو » . شود رد:9 اضافه و اشاره آن ش9 حشره خاصيت #برا آن نارس ميوه و هلو دار گل #ها سرشاخه نظم ب و است مفيد بسيار بدن خارش رفع همچنين ند.9 م درمان را زنان در ماهانه عادت و پوست # ها # بيمار # برا آن برگ جوشانده ، # ادرار # مجار # ها # بيمار # برا آن مصرف است. مفيد سرفه سياه و مثانه ورم ليه،9 سنگ خون ننده9 تصفيه هلو هسته مغز ، # و گفته به را عضلات اسپاسم دارد. مسهل خاصيت و است و آورد م بند را بدن #ز ر خون ند،9 م برطرف شود. م خون فشار اهش9 و سرفه ين_تس سبب است. اشتهاآور و معده Tمحر هلو ميوه همچنين است.#پيشگيرقابل­صحيحه تغذبا عروقو قلب#ها#بيماردرصد ٨٠حدود مناسب ه تغذ ه9 ن ا بر يد9تا با بيرجند _پزش علوم دانشگاه علم هيئت عضو به دارد، ... و خون چرب ا فشار مانند ها #بيمار بروز در پيشگيرانه نقش ه تغذ با ابت، د به ابتلا درصد ٩٠و ها سرطان درصد ٣٠گفت: « جنوب خراسان» ه تغذ با #لاغر و چاق ارتباط از «زاده حسين» تر9د است. #پيشگير قابل صحيح شود، م اد مزمن غيرواگير #بيمار عنوان به چاق از ه9 ن ا به اشاره با و برد نام ها #بيمار برخ بروز به موضوع ن ا و چاق ،#الر9 اضافه افت در با فرد افزود: شود. م منجر ... و عروق و قلب #ها #بيمار خون، فشار ، نازا ابت، د مانند ر مقاد در اشباع غير و اشباع #ها روغن نوشابه، ژه و به ساده #قندها مصرف #و شور9 در چاق عمده علل از را ... و جات سبز و ميوه شامل فيبر م9 مصرف اد، ز با «اس ام» مانند X ولوژ_ سا ا روان #ها #بيمار برخ داد: ادامه و برشمرد است. مرتبط افسردگ و «D» تامين و مبود9 راننده: یک سوخت، سهميه واریز ماه یک ممکن و شود می دیگر ماه است نشود، واریز نمی بنابراین ریزى برنامه توان آن براى خاصی داد انجام ر مساف جایی جابه نرخی چند ایستگاه در راننده کاهش آنتعداداهش­9ورانندهمب­ود9يد تاباهم#گر دراننده ٢١٠د: گو منفر ١٠تاهشتبهث­ابتنفر ١٧حدودازها گانه، Xت #خودروها #برا #ز وار سهميه تومان هزار درليتر ٢حدودوماهد­رليتر ٧٠نه هزه9چرانيس­ت اف9 روزانه ها س سرو تعدد دليل به ه9 حال در شود؛ م روز ده س سرو #برا و شود م مصرف ن بنز ليتر ١٥ با هم آن ه9 رد9 استفاده آزاد ن بنز از ناچار به د با بيشتر « بخش».نيستصرفهبه­مقرونخودرو­Tاستهلابهت­وجه اضافه و اشاره هم اختصاص سهميه نامنظم پرداخت به سوخت سهميه مرحله دو فقط سال #ابتدا از ند:9 م از پرداخت مبالغ و ها نه هز فاف9 ه9 است شده ز وار گفته به دهد. نم را ... و خودرو Tاستهلا آزاد، ن بنز نصبنامهنرخ­براساسمساف­ر جاجابه#هانه هز،#و شود. مافت درخودروشيش­ه#جلوشده قابل تفاوت به اشاره با هم بانوند.9 جاد ا شهروندان #ها ساعت در ژه و به مسير X در افت در نرخ توجه م نترنت ا #ها س9تا برخ توسط روز از خاص مدرس دوم ميدان تا #ادار ت سا مسير نه هز د: گو ٨ تا ٧ ساعت از اما است تومان هزار پنج معمول طور به ش افزا هم بيشتر و تومان هزار شش به نرخ ن ا صبح ، س9تا رانندگان برخ «#محمود» ،اعتقاد بهابد. م هرچندنند،9 مافت دره را9 شخصق سلابراساس نرخ و ت رعا را انصاف جانب ه9 هستند هم رانندگان اختلاف به هم #شهروند نند.9 م افت در را مصوب تا مهرشهر مسير #برا تومان ٥٠٠ و هزار دو تا هزار برخ توسط سان_ خدمات ارائه و مدرس دوم ميدان س9تا ه9 ن ا به توجه با د: گو م و ند9 م اشاره ها و است نقل و حمل #گذار قيمت #معيارها از _ متر از #بسيار اما ند،9 م مشخص را مسافر جا جابه نرخ ،«#بر9ا»گفتهبهندار­ند. توجهموضوعن ابهرانندگا­ن ن ا از ه گلا و رانندگان با ها قيمت تفاوت ردن9 مطرح با ش افزا ، جانب به حق لحن با ها آن از #بسيار موضوع، صرفه به و سوخت ژه و به ها نه هز ش افزا به توجه با نرخ #شهرونددانن­د. م خود حق را راه ن ا از درآمد نبودن از خاص #ها ساعت در مداوم #ها تماس به اشاره با هم بين بارها د: افزا م و ند9 م ه گلا س سرو نبود از روز، محلمحدوده تلفن س9تاچندباص­بح ٩:٣٠تا ٨:٣٠ نشده س سرو افت در به موفق اما گرفته تماس ونت_س درخواستثبت­از م9فاصلهباگ­ذشتهدره9 حالدرام شهروندبود. آماده نظر مد س سرو روز، از ساعت هر در تلفن س9تا اف9 س سرو نبود از ه گلا با هم #گر د بيشتر نظارت خواستار تعطيل؛ #روزها در ژه و به ها منظم ده س سرو #برا قشر ن ا فعاليت بر مسئولان، شود. مشهروندانب­ه سازمان رئيس و حمل مدیریت بار نقل و حمل سازمان سال، هر #ابتدا معمول طور به م اعلام را مسافر جا جابه د جد #ها نرخ مسافر و #شهر درون نقل و حمل رانندگان توسط موضوع و ند9 ردن_نت رعابارانند­گان برخ گاهاماشود ماعمال در افت در #ها نه هز توجه قابل اختلاف و مصوب نرخ نامنظم و نامناسب ده س سرو و سان_ #مسيرها به را شهروندان زبان روز، #ها ساعت برخ در ژه و به نند.9 م باز ه گلا مسافر و بار نقل بيرجند: شهردارى درصد ٧٠ هزینه درون سفرهاى از نباید شهرى تومان هزار ۵ شود بيشتر شکسته هاى سوزن م حساب به شهر م قد بازار راسته ار9 هنه9 اسبان9 از توان م را او نشان است. رده9 سپيد #دوز لحاف ار9 در مو ها سال ه9 د آ است، معروف «ها #ند_چه» به ه9 م قد بازار راسته پيچ اولين از بعد _وچ9 رانداز ز #رو ،X بار چندان نه وچه9 از دنج گوشه در رد.9 پيدا است. ار9 مشغول سخت ند.9 م Tپا پيشان #رو از را درشت و ز ر #ها عرق دست با گاه از هر پر خطوط دارد. ارش9 در خاص ظرافت اما د آ م نظر به خسته نگاهش پشت از ت ا_ح و است ان نما بيشتر آفتاب نور ر ز صورتش Tچرو و چين دارد. زمستان و بهار ن چند سرگذاشتن #متر9 #ها #مشتر روزها ن ا ه،9 آن با است. زدن مثال ار9 در مهارتش دهد. م انجام دقيق و خوب را ارش9 اما دارد و پارچه متر چند و سوزن X به روزها ن ا ار؛9 و حرفه از اش دارا همه سرانگشتان و مهارت سوزن با ه9 ها پارچه شود. م ختم تجربه دنيا X و نرم را #ا خانه رختخواب تا رود م ار9 هنه9 و م قد پيرمرد دست هنر دوزد. نم _تش و لحاف ترها م قد مثل س9 گر د انگار اما ند9 تازه خسروى- زهرا تومانی هزار ٢اختلاف مسئول پاسخ ٥٠٠ و هزار تا ٥٠٠ اختلاف به اشاره با جوان #بانو خواستار مشخص، مسير X #برا افت در تومان و شود م مسئولان توسط موضوع ن ا بر بيشتر نظارت ها آژانس و #شهر س9 تا رانندگان از برخ د: گو م # بالاترمبال­غمسافراناز­مصوب،#ها نرخبهتوجهب­دون برخ ردن_ ن استفاده به « اسدالله».نند9 م افت در درون نقل و حمل ناوگان در متر س9تا از رانندگان سان_ مسيرX # برابارهاند:9 ماضافهواشا­ره#شهر آژانس دو ا X توسط متفاوت نرخ دو تعجب مال9 در # ها آژانس نرخ ه9 حال در است. شده افت در متفاوت هم# شهروند گر داست. شده تعيين قانون برابر #شهر س9 تا و ها آژانس ه را9 نرخ مشخص تعرفه نبود از ه9 از X هر د: گو م ندارد، ت رضا # شهر درون #ها نرخ مشخص، #مسير #برا تلفن س9تا رانندگان سبب گاه موضوع ن ا ه9 نند9 م افت در Rمختل م راننده و شهروند بين لفظ #درگير و مجادله و تنش رفع#برامسئولان ش اندچارهخوا­ستار«دخدا9».شود آژانس#خودروها برخد: افزا موشود مل_مشن ا مناسب وضعيت هم بهداشت نظر از و است هفرسود ها # خودروها تفاوت طرف از ندارد. چندان انات_ام و # تابلوخيابا­ندرمسافربر#ها شخصبا تلفن س9تا استفاده آن از ها آژانس رانندگان برخ ه9 هاست آن #برا لات_ مش است ن_ مم موضوع ن ا ه9 نند9 نم #شهردارمساف­روبارنقلوح­ملت ر مدسازمانرئ­يس ب ه_شب ها، آژانس قيمت ش افزا به اشاره با نيز بيرجند خودروها ن ا #ورود د: گو م ... و ها دربست سيم، سه به امسال گذشته، سال در تومان ٥٠٠ و هزار دو از تومان ٤٠٠ نيز يلومتر9 هر #ازا به و تومان ٣٠٠ و هزار درون # سفرها « غلامپور » تر9 د است. افته ش افزا اضافه و مطرح #يلومتر9 ٤ شعاع در بيشتر را #شهر د نبا #شهر درون #سفرها درصد ٧٠ نه هز ند:9 م پروانه صدور به اشاره با #وشود. بيشتر تومان هزار پنج از از نامه، نرخ و برچسب ل تحو و شهر در آژانس هزار #برا نصب از خودرو در شدن سوار هنگام خواست شهروندان ا آن نبود صورت در و نند9 حاصل اطمينان مورد دو ن ا ٣٢٣٣٨٠٣٤ شماره به را موضوع ،#گر د Rتخل هر برخورد احتمال موارد با تا نند9 اعلام سيران9تا حوزه تاخيربا گاهو#شور9راسوخت­سهميهز وار#وشود. دوگانگ دليل به موضوع ن ا ند:9 م اضافه و اعلام در #شهردار و اصناف نظر ر ز فعاليت نظر از ها آژانس طولان را اطلاعات ش پالا روند ه9 شهرهاست برخ اول از اختصاص سهميه معمول طور به اما ند9 م تر ،#و گفته به شود. م ز وار ماه هر ١٥تا ثر9حدا و دهم تا و است شده ز وار امسال بهشت ارد و ن فرورد سهميه شد. خواهد ز وار تير ١٥تا ثر9حدا هم خرداد سهميه ممرغ تخ سفيده ماسک ردن9 نرم و صاف و رسان آب شدن، تر روشن Xماس خواص از پوست منافذ بستن و پوست سفيده Xماس است. ليمو آب و مرغ تخم سفيده پوست رفته بين از #ها سلول ليمو آب و مرغ تخم Tچرو و چين جاد ا مانع و ند9 م #بردار ه لا را ابتدا ،Xماس ن ا تهيه #برا شود. م پوست #رو # ليمو عدد X آب و جدا را مرغ تخم سفيده هم امل9 را مخلوط نيد.9 اضافه آن به را متوسط صورت # رو را Xماس شود. نواخت_ تا بزنيد يد. بشو ولرم آب با دقيقه ٣٠ از بعد و دهيد قرار نيد.9 #جلوگير چشمانتان با Xماس تماس از ناکافی سهميه برخرانندگا­نه9شود ممطرح حالدرهاه گلان ا اختصاص سهميه نيرو، مبود9 يد تا با هم ها آژانس اف9 را ن بنز #بند سهميه و نرخ ش افزا از بعد سوخت دارو قيمت متفاوت نسخه تدریجی افزایش د: افزا م و شود م دارو فروش و د خر و عرضه بر #برا تومان هزار ا ٥٠٠ پرداخت اول نگاه در د شا #دها خر حجم در اما نباشد #اد ز مبلغ الا،9 قلم X ن ا ها داروخانه به اد ز و متعدد #ها مراجعه با و بالا به اشاره با هم # شهروند شود. م اد ز ها نه هز جام. آلومينيوم شربت تومان ٣٠٠ و هزار اختلاف ن ا ز9مر X در د: گو م Rمختل #ها داروخانه در ٩ # بعد داروخانه در تومان، هزار هشت محصول ٣٠٠ و هزار ٩ #گر د ز9مر به مراجعه در و تومان هزار دارو تاثير ه9 حال در # و شد. م عرضه تومان داند، م سان_ را آن اربرد9 موارد و اقلام ن ا همه داند نم منطق و ر پذ توجيه را قيمت اختلاف ن ا معروف برند از آفتاب ضد رم9 X قيمت د: افزا م و هزار دو تا هزار تفاوت هم Rمختل #ها داروخانه در بر مسئولان بيشتر نظارت خواستار #ودارد. تومان مسئولان بيشتر دهد: م ادامه و شود م موضوع ن ا ل تحو و قبل د خر ها داروخانه در فروش و رش پذ قيمت اختلاف ن ا ل دلا از را Rمختل #ها ت9شر از ن ا در تواند نم #مشتر ه9 حال در نند،9 م مطرح ند.9 سب9 اطلاعات باره بيرجند _پزش علوم دانشگاه # دارو و غذا معاون را آن فروش با دارو # رو شده درج قيمت اختلاف براساس ننده9 مصرف قيمت مداوم تغيير به مربوط موضوع ن ا د: گو م و داند م بهداشت وزارت نرخ شدت روزها ن ا اما بود مطرح گذشته از هرچند ننده9 مصرف قيمت ه9 چرا گرفته خود به # بيشتر قيمت Tملا « آهن» تر9داست. تغيير حال در مدام در شده درج قيمت و د خر تور9 فا براساس را دارو تفاوت ند:9 م اضافه و مطرح بهداشت وزارت ت سا هرچند ندارد. توجيه مشابه برند X # برا قيمت ١٥ حدود توان م نسخه از خارج # داروها # برا ميزان ن ا برخ ه9 رد9 اضافه دارو نرخ به درصد ن بنابرا نند؛9 نم هم بعض و نند9 م اضافه را در تومان ٥٠٠ تا ١٠٠ و هزار از بيش اختلاف اشاره با #و شود. م محسوب Rتخل محصول X ن درا # درصد دارو؛ قيمت ج تدر ش افزا به براساس ها نرخ د: افزا م و ند9 نم اعلام باره ارائه بهداشت وزارت # گذار قيمت ميسيون9 نظر شود. م درمشابه#داروهاقيمت­تفاوتداستا­ن- د خر و مراجعه بار هر با ه9 است ت ا_ح ها داروخانه م مشغول خود به را شهروندان از #بسيار ذهن دارو، داروخانه در مشابه داروي ك #برا د با ه9 چرا ند9 طور آن بپردازند. متفاوت #ها نه هز ،Rمختل هاي بسته X تومان ٦٠٠ اختلاف از جوان #بانو ه9 د: گو م و ند9 م تعجب ساده، استامينوفن قرص در و ٤٠٠ و هزار را آن داروخانه X به مراجعه در مسئول و ردم9 #دار خر تومان هزار دو ،#بعد ز9مر تفاوت قيمت، اختلاف از ام ه گلا به پاسخ در رش پذ اعلام آن ل دلا از را محصولات #برا ها ت9شر نرخ تومان ٥٠٠ و هزار چهار د خر به «#آباد عل».رد9 اضافه و اشاره داروخانه X در هيدرامين فن د شربت تومان هزار شش #گر د داروخانه در دارو ن ا ند:9 م #رو نرخ ه9 حال در ن، ا بر افزون رسيد؛ م فروش به الا9 ن ا بود؛ شده درج تومان هزار چهار محصول، تومان ٥٠٠ و هزار چهار به تومان ٥٠٠ ش افزا با بيشتر رسيدگونظار­تخواستار#وشد. مفروخته جامعه گروه بيرجند: پزشکی علوم دانشگاه معاون دتولي مجوز م ندار Bماس م. ندار استان در Xماس توليد مجوز صدور اختيار بيرجند _پزش علوم دانشگاه #دارو و غذا معاون مجوزصدوراخ­تيارگر دحوزهن اه9ن ابريد9تابا نوع وجود از ندارد، را استان در Xماس توليد #برا خبر ها داروخانه در اف9 اندازه به آن #ا ارخانه9 معمولطوربه­الا9قلمن اگفت:ماخبرنگارب­هوداد رسد، م فروش به تومان هزار دو تا ٥٠٠ و هزار از ٥٠٠ و هزار سه به را آن ها ت9شر برخ هرچند تر9د گفته به نند.9 م عرضه هم تومان ٦٠٠ تا توليد به اقدام گذشته در ه9 ها گروه « آهن» آنمحصول،ن اتوليدصورت­درردند9 مXماس نند.9 معرضههادار­وخانهازخار­جرا PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.