Khorasan Jonubi : 2020-10-01

2 : 2 : 2

2

٣٣٨٣ شماره ١۴۴٢ صفر ١٣ ١٣٩٩ | | مهر ١٠ شنبه پنج | توافق ؛<زرش دور نرخ واقعيت از هزار ١٠ ميانگين طور به توافق نرخ و نند م آغاز رئيس « احمد ضيائيان» با ما خبرنگار است. تومان ه گرفت تماس هم استان روستا تعاون سازمان 8پيامپاسخب­ارهن ادرامانشد تلفنصحبتبه­موفق محموله اولين امروز ه رد افت در مسئول ن ا از محموله ن ا شود. م ارسال تهران به امسال sزرش تومان هزار١٠ يلو هر قيمت به امسال sزرش از ميزان و بعد ها محموله د خر نرخ اما شد دار خر گزارش به دارد. بستگ تهران در فروش قيمت به آن جهاد سازمان ه گذشت حق از د نبا البته ما، خبرنگار پارسال sزرش توافق د خر برا استان شاورز است. داده انجام توجه قابل اقدامات خراسان» به ها تعاون برخ متوليان ه است شده هزار ٥٠ قيمت به هم بازار در د شا ه گفتند « جنوب آن باشد. تومان هزار ٩٠ د با اما شود دار خر تومان ن ا ردند اظهار شود فاش نامشان نخواستند ه ها هافروشگاها­ز برخدره شدهتعيين حالدرهانرخ تومان هزار ١٢٠ تا sزرش يلو هر تخت پا ا زنجيره شود. م فروخته هم يلو هر توافق د خر نرخ ما، خبرنگار گزارش بنابر ن ا شد. اعلام تومان هزار ١٠ شاخه با امسال sزرش روستا ها تعاون ه اتحاد رئيس «بان جو» را خبر گفت:« جنوبخراسان»بهورد اعلام جنوبخراسان را شاخه با تازه sزرش توافق د خر امروز از ها تعاون ه استشدهآغاز حالدر امسالsزرش توافقد خر ارشناس قيمت ن ا ه معتقدند شاورزان از برخ دارد اد ز فاصله محصول واقع قيمت با و نيست ه شد خواهد باعث نرخ ن ا دارند اعتقاد ها آن حت s استراتژ محصول ن ا قبل 1وحشتنا ود ر دوباره تنها نه امسال نرخ آنان، گفته به بنا ند. د تهد را استان دهد م نشان ه8بل ندارد تفاوت گذشته سال قيمت با sزرش توليد نه هز و ها نهاده تورم ش افزا آن، اعلام در سال s ط ... و ادوات د خر و ار نيرو جمله از ما، خبرنگار گزارش بهاست. نشده گرفته نظر در اخير هزار ١٠ امسال sزرش توافق د خر قيمت حال در اعلام تومان هزار ٥٠ تا ٤٨ پارسال sزرش و تومان ٠ استان در کود تن ١۵٠٠توزیع آغاز سرگردانند پيمانیآموز­گاران م ندار ود7 مبود7 در مطلب در١٣٣٩ ن فرورد نهم خ تار به ٣١٠٥ شماره در خراسان روزنامه قانون طبق پيمان آموزگاران سمت ل تبد برا چون است: آورده ٦ صفحه فرهنگ پيمان آموزگاران گردد يل8تش ارآموز لاس ست با د جد يل8تش لاس ن ا شور سراسر در ه8ن ا به توجه با فرهنگ اداره از طبس از بتوانند تا شود ر دا مزبور لاس هم طبس در اند نموده تقاضا ده گرد ند. نما استفاده دارد اد ز تاثير آنان سرنوشت در ه ور مذ لاس ا مزا نموده _لي8ت سب فردوس شهرستان فرهنگ از مورد ن ا در طبس فرهنگ شد. خواهد داده لاس يل8تش دستور با قر ه اند داده جواب و انواع تن ٥٠٠ و هزار ع توز هم و است شده شروع استان در شيميا ود سرپرست م. ندار شيميا ود مبود نون ا روز استان شاورز ت حما خدمات ت شر ود قيمت گفت: خبر نشست در گذشته بيشتر لذا نيافته ش افزا گذشته به نسبت اوره است. اوره ود د خر برا شاورزان مراجعه نياز مورد ود از درصد ٨٥ ، « سعيد » گفته به درصد ٧٥ ه شود م توليد داخل در شاورزان است پتاسه و فسفاته آن از درصد ١٠ و اوره آن از نياز مورد پتاسه و فسفاته ود درصد١٥ فقط و اساس بر ه ن ا بر يد تا با و است. واردات سامانه در شاورزان سو از شده اعلام اطلاعات شهرستان در ود انواع ع توز ، بند پهنه جامع اوره تن هزار پارت s افزود: شود، م انجام ها يب تر تن ٥٠٠ و هزار پارت s و شده ع توز ع توز مرحله در پتاسه و فسفاته ودها از سازمان زراعت ر مد « حسين حسين » . است درصد ٨٠ ه ن ا به اشاره با هم شاورز جهاد خدمات ت شر توسط استان ود سهميه توسط درصد ٢٠ حدود و شاورز ت حما گفت: شود، م تامين روستا تعاون ت شر استان ود سهميه صد در صد سال هيچ در شد. نم جذب قربانی- حسين دارید نگه دستشت؛وسهامریفيا­ت عدال از زئج درصد ٣٥ معبر ماهيرود، افغانستان به ران ا صادرات پرشور اربعين درصد ٣٥ تا٣٠ ارزش نظر از و ٥٠ وزن نظر از انجام افغانستان به ماهيرود از ران ا صادرات و واردات ت ر مد ميسيون رئيس شود. م گفت: بيرجند بازرگان اتاق صادرات توسعه تجار برا را ار حقيقت در اقتصاد ط شرا به است رده سخت بسيار اقتصاد فعالان و مها تحر افغانستان شور با ار برا مثال عنوان حضور گر د سو از و رده سخت را ار سو s از را موانع مسائل، گر د و افرامنطقه نيروها ه همسا شور ن ا به صادرات و تجارت رشد برا ه ن ا بيان با « زر خامه » . است آورده وجود به مرز از افغانستان شور با تجارت از هاعمد بخش حاصل امنيت رد: اظهار شود، م انجام ماهيرود از و انتظام و امنيت نيروها توسط ماهيرود در شود. م تأمين ما قدرتمند ارتش جمله مراجعه حالا و ردند انتخاب را مستقيم روش هستند اما شود، محقق شان برا روش تغيير ان8ام تا نند م تغيير ار و ساز ه ن ا مگر نيست ر پذ ان8ام تغيير ن ا هرچه ه رد يد تا مردم، به توصيه ضمن قاسمند. نند اقدام خود سجام و بورس د افت در برا زودتر درصد ٧١ه ن ا بيان با ونند.8ن عجله فروش برا اما روش درصد ٢٩ و مستقيم غير روش استان جمعيت ٥٠٠سهامارز­شرد: ح تصرردند، انتخابرامس­تقيم سهام ارزش و تومان ميليون٢٣ به عدالت هزارتومان بهاست. رسيده تومان ميليون ٤٠ به تومان ميليون s ه افراد ور شهر اول تا مرداد ابتدا از ، قاسم گفته و هزار ٦٠ استان در اند رده نام ثبت سجام سامانه در هنوز اما گرفته سجام از پيگير د ه افراد نفر، ١٣٤ ه افراد و نفر ٥٨٨ و هزار ٢٩ اند نشده ت هو احراز افت در پيگير د هنوز اما دارند قرار نام ثبت مرحله در هستند. نفر ٤٢٣ و هزار ١١ اند رده8ن عدالت سهام گذار ه سرما ت شر رئيس - استان گر د سهام از را جنوب خراسان سهام استان، دانستترارز­شباوبيشترد­ارندحضوربو­رسدره ها ن بنابرا شد، وارد بورس به ه بود استان اولين ه چرا را خود سهام ه نيم م پيشنهاد مردم به نون ا هم « قاسم».دارندنگهدس­تعيدتاتوان­ند ماگرونفروش­ند sت صورت به فرد سهام مستقيم روش در ه رد يد تا سهامغيرمست­قيمروشدرام­اشود مفروشود خرsت استبهترروش­ن اه رسد مفروشبهه بلوصورتبه اطلاعاته ن ادليلبهمرد­ماز بسيارامر ابتدادراما ن ا ترس از را مستقيم روش نداشتند امل آگاه و انتخاب شود م باطل سهامشان نند8ن انتخاب اگر ه مانتخابرام­ستقيمروشه فرده حالدرردند ن ا غير در باشد داشته اف اطلاعات بورس از د با ند اد زتعدادرد اظهار وشود. مل8مشدچارص­ورت جامعه مسن و روستا افراد بيشتر ه ها استان هم از انصارى ول نده نما شد. خواهد برگزار وه8باش محرم اول دهه مانند امسال اربعين ستاد آموزش و فرهنگ ميته اعضا با نشست در گذشته روز استان در فقيه سان اگر و است بالغه حجت و خدا حجت ع)حسين( امام گفت: استان اربعين دهند. نشان را ع)حسين( امام مانند گر د فرد و نند ش آزما هستند دل دو همت s نيازمند حسين اربعين ،« عباد» والمسلمين الاسلام حجت گفته به همه از بيش و شناس جامعه ، شناس روان ، جهان ط شرا همه تا است طرح و عشق شور، وه8ش از ه شود عرضه و شناسا ا گونه به مان ا ها ارزش در عدالت جبهه و حق جبهه امروز افزود: و نشود. استه حسين اربعين و ردگ سر به الملل بين بار8است تباه و فساد ظلم، ، عدالت ب هجبه مقابل است. رده پيدا الملل بين و جهان حالت s ا،8 آمر خصوص به غرب تعداد قاسمی: هم از زیادى که ها استانی افراد بيشتر مسن و روستایی هستند جامعه مستقيم روش کردند انتخاب را می مراجعه حالا و امکان تا کنند روش تغيير محقق برایشان شود مرز ییروستا ١٧٠٠ ویزیت به مقدس دفاع هفته در جنوب خراسان مرز اهاروست مردم از نفر ٧٠٠و هزار هفته ط گفت: استان در ارتش نظام ارشد فرمانده شدند. ت ز و گان را طور شدند سنجتببيرجن­د ز مرو مرز روستامناطق­درافرادن امقدسدفاع ،« محمود» امير گفته به ردند. افت در گان را دارو نيز شده ت ز و بيماران و و شد ع توز بيرجند محرومان بين نيز گرم غذا وعده هزار مقدس دفاع هفته در گرفت.قرارنيازمن­داناختيارد­ر آموزشو فرهنگ، بهداشتبسته ٦٠٠همچنين انداز راه ت هو تشخيص سامانه نفر ١٦٣ برا رونا7 تابوت بهداشت، وزارت اعلام بر بنا ه حال در لحاظ به قرمز وضعيت در جنوب خراسان ن ا قربانيان تعداد دارد، قرار رونا شيوع ش افزا نفر ١٦٣ به گذشته روز شنده روس و با بيرجند 8پزش علوم دانشگاه رئيس افت. تنفس حاد م علا با بيمار ١٨٥ ه ن ا بيان ن ا از و هستند بستر ها بيمارستان در م يل8تش رونا به ان مبتلا را نفر ٦٠ تعداد ان مبتلا از نفر ١٤ رد: نشان خاطر دهند، بستر ژه و ها مراقبت بخش در رونا به گذشته روز ، « دهقان » تر د گفته به هستند. رونا قربانيان تعداد رونا بيمار دو فوت با افت. ش افزا نفر ١٦٣ به استان در برا خوب ها فرصت وه، ر ز و درميان نهبندان، در ژه و به ها زمينه همه در شور دو مناسبات توسعه تلاش از ان معتمد ند. م فراهم اقتصاد حوزه توليد در ر دپذ تجد ها انرژ از استفاده برا استان باد ها نيروگاه انداز راه با ه رد يد تا و گفت برق زمينه استان، در برق توليد و اقدام دست در خورشيد و به اشاره با و شود. م فراهم انرژ صادرات برا مصنوع ه تغذ سد چهار احداث برا نيرو وزارت برنامه برا ر وز همراه استان، مرز ها شهرستان در ار اجرا و نياز مورد اعتبارات تأمين روند در ع تسر موقع به تأمين درصورت ه رد اظهار و شد خواستار را شاهد دوازدهم دولت ان پا تا نياز، مورد اعتبارات بود. خواهيم سدها ن ا از 8 افتتاح هر توان م افغانستان شور با مرز هم ظرفيت از نيرو ر وز با دار د در استاندار گرفت. بهره بيشتر چه ها ظرفيت ح تشر ضمن وزارت معاونان از نفر دو و عنوان به نيرو ر وز مسئوليت به اشاره با استان بالقوه ران ا اقتصاد ار8هم 1 مشتر ميسيون رئيس شور با استان اقتصاد روابط توسعه افغانستان، و ارائه ضمن « ان معتمد » . شد خواستار را ه همسا اقدامات و ماهيرود مرز درخصوص جامع توضيحات ران ا تجار برا ط شرا ساز به راستا در استان ل8پروت امل ت رعا با شد: ر متذ ، افغانستان و و است. نشده تعطيل ماهيرود مرز ، بهداشت ها سربيشه شهرستان در مهم رساخت ز ن ا رد: اظهار ها شهرستان در گر د مرز بازارچه سه وجود و پرونده ها فرصت استان مرز ر وز اتاق در نيرو ن8اس با ت هو تشخيص سامانه – امور معاون شد. انداز راه استان در چشم عنبيه خراسان» به ست بهز ل اداره پيشگير و توسعه معتادان ده سامان هدف با گفت: « جنوب ،« احمد» گفته به شد. فعال سامانه ن ا متجاهر، محل از ال ر ميليون ٣٠٠ دستگاه ن ا د خر برا ن ا از استفاده با ه شد نه هز سازمان اعتبارات ابتدا از شده دستگير متجاهر معتادان سامانه، گيرند م قرار سامانه ن ا پوشش تحت ز مر به ورود شدن عمليات از و شود. م ثبت هاآن سابقه و از متجاهر معتادان غربالگر همراه به سامانه ن ا داد. خبر امسال دوم ماه شش ابتدا قربانی حسين ارزانی مسير در مرغ تخم مرغ تخم و مرغ مصرف پر الا دو قيمت حال در گذشته روزها ط ١٥ يلو هر قيمت با عمده ز مرا در مرغ تخم گذشته روز ه داشت صعود روند اماداشت هزارتومانا­هش قبل روزهابهنسب­ته شدعرضهتوما­ن ٨٠٠وهزار ش افزاتومان ٥٠٠حدوده شدفروختهتو­مان ٢٠وهزار ١٧يلو هرقيمتبامر­غ هزار١٦قيمت­بامرغگذشته­روزدودر درحالما،خبرنگارگزا­رشبهداشت.قيمت مستقيمعرضه­ز مرادرتومان­٥٠٠وهزار ١٦قيمتبامر­غتخموتومان­هزار ٨٨٠و وتومان٢٠وه­زار١٧قيمتب­امرغگذشتهر­وزه رسيد مننده مصرفدستبه گرفت.قرارفروش ترازو روتومان ٨٠٠وهزار١٥­قيمتبامرغت­خم انصارى- پرشور اربعين خواهد برگزار وه8باش محرم اول دهه مانند امسال اربعين نشست در گذشته روز استان در فقيه ول نده نما شد. استان اربعين ستاد آموزش و فرهنگ ميته اعضا با اگر و است بالغه حجت و خدا حجت ع)حسين( امام گفت: مانند گر د فرد و نند ش آزما هستند دل دو سان الاسلام حجت گفته به دهند. نشان را ع) حسين( امام همت s نيازمند حسين اربعين ،« عباد» والمسلمين جامعه ، شناس روان ، جهان ط شرا همه تا است طرح و ا گونه به مان ا ها ارزش همه از بيش و شناس اربعين و عشق شور، وه8ش از ه شود عرضه و شناسا جبهه و حق جبهه امروز افزود: و نشود. استه حسين تباه و فساد ظلم، ، عدالت ب جبهه مقابل در عدالت خصوص به غرب ردگ سر به الملل بين بار8است است. رده پيدا الملل بين و جهان حالت s ا،8 آمر PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.